Περιήγηση: Πολιτική προσφυγιά

Διεθνή
Μέχρι τα μπούνια στις επεμβάσεις ΕΕ — ΝΑΤΟ που γεννούν τα κύματα προσφυγιάς

✔️  Κυβέρ­νη­ση — ΝΔ συνέ­νο­χες στην πολι­τι­κή εγκλω­βι­σμού προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, που αξιο­ποιεί η «ΝΑΤΟι­κή σύμ­μα­χος» Τουρ­κία Απο­κα­λυ­πτι­κά, για τις…

Πολιτική
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του ΚΚΕ: Κατεπείγουσα Ερώτηση για τις εξελίξεις στο Προσφυγικό και την πολιτική ΕΕ — κυβέρνησης

Την ανά­λη­ψη από την ΕΕ και τις κυβερ­νή­σεις της των τερά­στιων ευθυ­νών τους, για να τερ­μα­τι­στεί το αδιέ­ξο­δο προ­σφύ­γων και…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ τιμά όσους και όσες βρέθηκαν στην αναγκαστική πολιτική προσφυγιά

“Το ΚΚΕ τιμά ιδιαί­τε­ρα τους χιλιά­δες πολι­τι­κούς πρό­σφυ­γες που δεν κατά­φε­ραν να επι­στρέ­ψουν στην Ελλά­δα, αφού στις τρεις περί­που δεκαετίες…