Περιήγηση: Πολυτεχνείο 2019

Επικαιρότητα
Σήμερα η μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα — Συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα

Με τη μεγά­λη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία στην Αθή­να κορυ­φώ­νε­ται σήμε­ρα, Κυρια­κή 17 Νοέμ­βρη, ο γιορ­τα­σμός για την 46η επέτειο…

Πολιτική
Νεάπολη-Συκιές: Διοίκηση και μείζων αντιπολίτευση απέρριψαν ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης για το Πολυτεχνείο!

Σε ανα­κοί­νω­ση της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Νεά­πο­λης-Συκε­ών» καταγ­γέλ­λει τη διοί­κη­ση του Δήμου και την- προ­σκεί­με­νη στον ΣΥΡΙΖΑ- αντι­πο­λί­τευ­ση ότι αρνήθηκαν…