Περιήγηση: Ρεύμα

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
«Μόνο ο λαός σώζει το λαό»: Με άμεση παρέμβαση επανασυνδέεται το ρεύμα σε πολύτεκνη οικογένεια στη Ν. Ιωνία (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Με άμε­ση παρέμ­βα­ση σωμα­τεί­ων και φορέ­ων της Νέας Ιωνί­ας και των Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων επι­τεύ­χθη­κε η επα­να­σύν­δε­ση ρεύ­μα­τος σε οικο­γέ­νεια με…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Χότζας

Κόβο­νται, λέει, οι «ενι­σχύ­σεις» που έδι­ναν οι κυβερ­νή­σεις για να πλη­ρώ­νο­νται οι λογα­ρια­σμοί της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας από τα λαϊ­κά νοικοκυριά,…

Κοινωνία
Κορυδαλλός: Η ΔΕΗ απειλεί να κόψει το ρεύμα στο 1ο ΓΕΛ! Κινητοποίηση αύριο από την ΕΛΜΕ Πειραιά

Για μία ακό­μη φορά η εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα βρί­σκε­ται μπρο­στά στις συνέ­πειες της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Ενέρ­γειας και του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, καθώς…

Κοινωνία
Το μήνα που πάρα πολλά νοικοκυριά θα χρειάζονται το ρεύμα για να ζεσταθούν, θα το πληρώσουν ακριβότερα κατά 30%!!!

Aυξη­μέ­νες κατά περί­που 30% θα είναι οι χρε­ώ­σεις των προ­μη­θευ­τών ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος τον Ιανουά­ριο σε σχέ­ση με τον Δεκέμ­βριο, ως…

Κοινωνία
Κ. Σκρέκας: Σβήστε τις ενεργοβόρες συσκευές 6 μ.μ. — 9 μ.μ. — Οι επιδοτήσεις για τα τιμολόγια Νοεμβρίου

Αυτο­πε­ριο­ρι­σμό της κατα­νά­λω­σης ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος για τρεις ώρες το από­γευ­μα ζητά από τα νοι­κο­κυ­ριά η κυβέρ­νη­ση αντί να λάβει ουσιαστικά…