Περιήγηση: Ρεύμα

Κοινωνία
Βήμα βήμα η διαδικασία για την επιστροφή χρημάτων για τις επιπλέον χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος

Ανα­λυ­τι­κά το περί­γραμ­μα των μέτρων για την επι­στρο­φή χρη­μά­των για για τις επι­πλέ­ον χρε­ώ­σεις στους λογα­ρια­σμούς ρεύ­μα­τος και την ελάφρυνση…

Επικαιρότητα
Εμφανίζουν ως «ελάφρυνση» τα μέτρα που θα πληρώσει ο λαός από την άλλη τσέπη του — Η… εξειδίκευση του πακέτου

Στην εξει­δί­κευ­ση του περι­βό­η­του πακέ­του για την αντι­με­τώ­πι­ση των αυξή­σε­ων στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα προ­χώ­ρη­σαν σήμε­ρα οι αρμό­διοι υπουρ­γοί, εμφα­νί­ζο­ντας ως…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Νίκος Σοφιανός: Να αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες πηγές ενέργειας για φθηνό ρεύμα

Την «επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται από το 2011 μέχρι σήμε­ρα και η οποία προ­χώ­ρη­σε στην απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση, θεώ­ρη­σε στρα­τη­γι­κό καύ­σι­μο το…

Ατέχνως
ΚΚΕ: Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν θίγουν στο ελάχιστο τις κύριες αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας

«Οι προ­τά­σεις του ΚΚΕ για ουσια­στι­κά μέτρα ανα­κού­φι­σης και μεί­ω­σης των τιμών, για άμε­ση και πλή­ρη επα­να­λει­τουρ­γία λιγνι­τι­κών μονά­δων, για…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Σχεδιασμένη αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών της χώρας για φθηνή ενέργεια στον λαό

«Σχε­δια­σμέ­νη αξιο­ποί­η­ση όλων των ενερ­γεια­κών πηγών της χώρας για φτη­νή ενέρ­γεια στον λαό είναι η λύση και όχι η εξυπηρέτηση…