Περιήγηση: Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου

1755 Γεν­νή­θη­κε η βασί­λισ­σα της Γαλ­λί­ας και σύζυ­γος του Λου­δο­βί­κου ΙΣΤ΄, Μαρία Αντουα­νέ­τα 1789 Κατά τη διάρ­κεια της γαλ­λι­κής επα­νά­στα­σης, εθνι­κο­ποιεί­ται η…

Λογοτεχνία
Ο ΜΠΕΡΝΑΝΤ ΣΩΟΥ (Μπέρναρντ Σο) από τους τελευταίους του αστικού προοδευτισμού — Ενας κήρυκας αληθειών, που δεν ακούγονται συχνά

Ο Σώου είνοι ένας μεγά­λος ρεα­λι­στής κι ένας από τους μεγά­λους θεα­τρι­κούς συγ­γρα­φείς των τελευ­ταί­ων χρό­νων. Η κοι­νω­νι­κή κρι­τι­κή του…