Περιήγηση: Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 2 Νοεμβρίου

1755 Γεν­νή­θη­κε η βασί­λισ­σα της Γαλ­λί­ας και σύζυ­γος του Λου­δο­βί­κου ΙΣΤ΄, Μαρία Αντουα­νέ­τα 1789 Κατά τη διάρ­κεια της γαλ­λι­κής επα­νά­στα­σης, εθνι­κο­ποιεί­ται η…