Περιήγηση: Σαν σήμερα 28 Φεβρουαρίου

Κινηματογράφος
Ντίνος Δημόπουλος, κορυφαίος και ακούραστος εργάτης του σινεμά

Ο Ντί­νος Δημό­που­λος, που σφρά­γι­σε τον παλιό ελλη­νι­κό κινη­μα­το­γρά­φο, ήταν ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους σκη­νο­θέ­τες της γενιάς του, γυρί­ζο­ντας ορισμένες…

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 28 Φεβρουαρίου- Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

380 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου Θεο­δό­σιος ανα­γνω­ρί­ζει ως επί­ση­μη θρη­σκεία του κρά­τους το χρι­στια­νι­σμό. 1770 Ο Θεό­δω­ρος Ορλόφ κατα­πλέ­ει στη Μάνη και…

Πρόσωπα
Ούλαφ Πάλμε, από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της σοσιαλδημοκρατίας

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Sven Olof Joachim Palme. Σου­η­δός πολι­τι­κός, ηγέ­της των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών, πρω­θυ­πουρ­γός επί σει­ρά ετών. Διε­θνής προ­σω­πι­κό­τη­τα. Γεν­νή­θη­κε στις 30 Ιανουαρίου…