Περιήγηση: Σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

1170 Δολο­φο­νή­θη­κε με δια­τα­γή του βασι­λιά Ερρί­κου Β’ ο Αρχιε­πί­σκο­πος του Καντέρ­μπου­ρι, Τόμας Μπέ­κετ 1721 Γεν­νή­θη­κε η Ζαν Αντουα­νέτ Πουα­σόν, μαρ­κη­σία ντε…

Εικαστικές Τέχνες
Σικέιρος, κομμουνιστής καλλιτέχνης — Τοιχογράφος της ζωής και του αγώνα

Ντα­βίντ Αλφά­ρο Σικέι­ρος (1898 — 1974). Ενας μεγά­λος καλ­λι­τέ­χνης του 20ού αιώ­να, ένας κορυ­φαί­ος τοι­χο­γρά­φος. Ανή­κει στη «μεγά­λη τριά­δα» των Μεξι­κα­νών τοιχογράφων.…

Πρόσωπα
Μάριος Πλωρίτης

Ο δημο­σιο­γρά­φος, σκη­νο­θέ­της, μετα­φρα­στής και κρι­τι­κός, ο Μάριος Πλω­ρί­της γεν­νή­θη­κε το 1919 στον Πει­ραιά, από μικρο­α­στι­κή οικο­γέ­νεια. Σπού­δα­σε νομι­κά και πολι­τι­κές επι­στή­μες στο…