Περιήγηση: Σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

1170 Δολο­φο­νή­θη­κε με δια­τα­γή του βασι­λιά Ερρί­κου Β’ ο Αρχιε­πί­σκο­πος του Καντέρ­μπου­ρι, Τόμας Μπέ­κετ 1721 Γεν­νή­θη­κε η Ζαν Αντουα­νέτ Πουα­σόν, μαρ­κη­σία ντε…

Εικαστικές Τέχνες
Σικέιρος, κομμουνιστής καλλιτέχνης — Τοιχογράφος της ζωής και του αγώνα

Ντα­βίντ Αλφά­ρο Σικέι­ρος (1898 — 1974). Ενας μεγά­λος καλ­λι­τέ­χνης του 20ού αιώ­να, ένας κορυ­φαί­ος τοι­χο­γρά­φος. Ανή­κει στη «μεγά­λη τριά­δα» των Μεξι­κα­νών τοιχογράφων.…