Περιήγηση: Σαν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου

Πρόσωπα
Μαρί Ζοζέφ Λαφαγιέτ, προσωπικότητα της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης

Στις 6 Σεπτεμ­βρί­ου 1757 γεν­νιέ­ται ο Μαρί Ζοζέφ Λαφα­γιέτ. Γάλ­λος στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός, προ­σω­πι­κό­τη­τα της Αμε­ρι­κα­νι­κής και της Γαλ­λι­κής Επανάστασης.…