Περιήγηση: Σουδάν

Επικαιρότητα
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ: Καταδικάζει την εισβολή και κατάληψη των κεντρικών γραφείων του Σουδανικού ΚΚ

Την αλλη­λεγ­γύη του με το Σου­δα­νι­κό ΚΚ, εκφρά­ζει το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ, σε ανα­κοί­νω­σή του για την εισβολή…

Διεθνή
ΟΗΕ για Σουδάν: Πάνω από 100.000 πρόσφυγες στο εξωτερικό, 334.000 έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους

Οι φονι­κές συγκρού­σεις στο Σου­δάν έχουν προ­κα­λέ­σει την μετα­κί­νη­ση πλη­θυ­σμού περισ­σό­τε­ρων των 330.000 ανθρώ­πων στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας, ενώ άνω…

Επικαιρότητα
Επιχείρηση απομάκρυνσης Ελλήνων από το Σουδάν: Δυνάμεις του ελληνικού στρατού μετέβησαν στην Αίγυπτο

Τη μετα­στάθ­μευ­ση αερο­σκα­φών της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας στην Αίγυ­πτο, μαζί με στε­λέ­χη των Ειδι­κών Δυνά­με­ων σε ετοι­μό­τη­τα, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρούν να…