Περιήγηση: Σουηδία

Διεθνή
Σε πλήρη εξέλιξη τα παζάρια για την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας — Ανταλλάγματα επιδιώκει η Τουρκία

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται τα ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κά παζά­ρια για την έντα­ξη της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας στο ΝΑΤΟ, με την Τουρκική…

Ατέχνως
Σουηδία: Η εταιρία Arla αποσύρει το Kefir από τα ράφια επειδή στην συσκευασία απεικονίζεται η Κόκκινη Πλατεία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Η γνω­στή και στην χώρα μας εται­ρία γαλα­κτο­πα­ρα­γω­γών Arla απο­φά­σι­σε την Δεύ­τε­ρα 21/3 να απο­σύ­ρει στην…

Διεθνή
ΚΚ Σουηδίας: Όχι στους εξοπλισμούς, όχι στον ιμπεριαλισμό. Eιρήνη μεταξύ των λαών, πόλεμος μεταξύ των τάξεων!

Ανα­κοί­νω­ση του ΚΚ Σου­η­δί­ας για την από­φα­ση της Σου­η­δί­ας με την πλή­ρη συμ­φω­νία όλων των κομ­μά­των του κοι­νο­βου­λί­ου να…