Περιήγηση: Σταύρος Κοντονής

Κοινωνία
Μετά την κατακραυγή η κυβέρνηση ανακάλεσε την αίτηση για επανεξέταση της καταδίκης για την υπόθεση της Μανωλάδας

Με εντο­λή του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης Σταύ­ρου Κοντο­νή ανα­κλή­θη­κε η αίτη­ση για επα­νε­ξέ­τα­ση της κατα­δί­κης της Ελλά­δας από το Ευρω­παϊ­κό Δικαστήριο…