Περιήγηση: 48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Πολιτική
Μια οφειλόμενη απάντηση σε άσπονδους φίλους και «πολιτικούς τουρίστες»…

Κάποιοι “καλο­θε­λη­τές”, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας, μάλι­στα, και τους επι­στη­μο­νι­κούς τίτλους σπου­δών που απέ­κτη­σαν με τη θυσία και τα έξο­δα τότε των κομμουνιστών…

Επικαιρότητα
Αυλαία του 48ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ: Μόνος δρόμος η συμπόρευση με το ΚΚΕ για να φέρουμε τα πάνω — κάτω, για το μεγάλο — το ωραίο — το συγκλονιστικό, το Σοσιαλισμό!

Δεί­τε εντυ­πω­σια­κά στιγ­μιό­τυ­πα από τη 2η μέρα Κεντρι­κή Έκθε­ση: Στο επί­κε­ντρο ο «κόσμος των πολέ­μων» και η διέ­ξο­δος για τους…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Δείτε LIVE την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στο 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στην Αθή­να, στο πάρ­κο «Αντώ­νης Τρίτσης».