Περιήγηση: homo sapiens

Επιστήμη
Λίθινα εργαλεία καταγράφουν τρία κύματα μετανάστευσης των πρώτων Sapiens στην Ευρώπη

Λιβα­νέ­ζι­κα και γαλ­λι­κά λίθι­να εργα­λεία που κατα­σκευά­στη­καν έως και 54.000 χρό­νια πριν απο­κα­λύ­πτουν τρεις φάσεις των πρώ­των ανθρώ­πι­νων μετα­να­στεύ­σε­ων στην…

Πολιτισμός
Επιστήμονες χρονολόγησαν με ακρίβεια απολιθώματα του Homo erectus ηλικίας περίπου 110.000 ετών

Επι­στή­μο­νες, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας σύγ­χρο­νες μεθό­δους χρο­νο­λό­γη­σης, κατέ­λη­ξαν στο συμπέ­ρα­σμα ότι απο­λι­θώ­μα­τα του σημα­ντι­κό­τε­ρου άμε­σου προ­γό­νου του σύγ­χρο­νου ανθρώ­που, του «Όρθιου Ανθρώπου»…