Περιήγηση: http://www.kke.gr/

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Συμπόρευση με το ΚΚΕ σε κάθε μάχη, παντού, όπου χτυπά η καρδιά του αγωνιστή και περήφανου λαού μας (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Με μια μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση στο συνε­δρια­κό κέντρο «Ν. Γερ­μα­νός» στη ΔΕΘ, υπο­δέ­χτη­καν μέλη και φίλοι του Κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ,…

Κοινωνία
Το ΚΚΕ για την οπαδική βία: «Λερναία Ύδρα» είναι η επιχειρηματική δράση στον Αθλητισμό που γεννά τις εγκληματικές συμμορίες

Όσο τον Αθλη­τι­σμό λυμαί­νο­νται μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, αξιο­ποιώ­ντας τον για οικο­νο­μι­κές και πολι­τι­κές επι­διώ­ξεις, το πρό­βλη­μα θα ανα­πα­ρά­γε­ται και θα…

Διεθνή
Παρέμβαση στη συζήτηση για την κατάσταση και τα καθήκοντα του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος

Στις βασι­κές ξενό­γλωσ­σες ιστο­σε­λί­δες του ΚΚΕ δημο­σιεύ­ε­ται το τελευ­ταίο διά­στη­μα άρθρο του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων (ΤΔΣ) της ΚΕ του ΚΚΕ,…

Επικαιρότητα
Δημήτρης Κουτσούμπας: Η πανδημία μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από άλλο κράτος, που θα υπηρετούσε τις λαϊκές ανάγκες

Η παν­δη­μία αντι­με­τω­πί­ζε­ται με μέτρα προ­στα­σί­ας στους χώρους δου­λειάς, ενί­σχυ­ση της δημό­σιας Υγεί­ας και επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Ο ΓΓ…