Περιήγηση: Sugar Daddies

Διεθνή
Με αφορμή τη συγχρονισμένη επίθεση στο ΚΚΕ και τη διαστρέβλωση όσων είπε ο Δημ. Κουτσούμπας σχετικά με τους διαδικτυακούς προαγωγούς

“Στρου­θο­κα­μη­λι­σμός”, “σκο­τει­νή αλή­θεια” και “μη μου τους κύκλους τάρατ­τε” _ Ορι­σμέ­να χαρα­κτη­ρι­στι­κά σχό­λια που γρά­φτη­καν τις προη­γού­με­νες μέρες για όσα…

Πολιτική
«Πληρωμένες» απαντήσεις για τους sugar daddies έδωσε ο Κουτσούμπας: «Δεν ενοχλεί η πραγματικότητα αλλά η αποκάλυψή της»

«Η σημε­ρι­νή Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Γυναί­κας σημα­δεύ­ε­ται από το πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο των φοι­τη­τών και φοι­τη­τριών ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο της κυβέρνησης…

Πολιτική
ΚΚΕ: Αν οι εκπρόσωποι της ΝΔ αναζητούν σεξιστικές και υποτιμητικές για το γυναικείο φύλο, καταστάσεις, «ας κοιταχτούν στον καθρέφτη»

Αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα από στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης με αφορ­μή την ανα­φο­ρά του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στη Βουλή…