Περιήγηση: UNICEF

Ατέχνως
UNICEF- Covid-19: Η πανδημία θα αυξήσει κατά 7 εκατ. τα παιδιά που υποσιτίζονται

Σχε­δόν 7 εκα­τομ­μύ­ρια επι­πλέ­ον παι­διά παγκο­σμί­ως κιν­δυ­νεύ­ουν να υπο­στούν τις συνέ­πειες του υπο­σι­τι­σμού εξαι­τί­ας της οικο­νο­μι­κής και κοι­νω­νι­κής κρί­σης που…

Διεθνή
Unicef: Η επιδημία ενδέχεται να προκαλέσει έμμεσα τον θάνατο έως και 6.000 παιδιών ημερησίως για τους επόμενους έξι μήνες

Η μάχη κατά του κορο­νοϊ­ού ενδέ­χε­ται να έχει έμμε­σες κατα­στρο­φι­κές επι­πτώ­σεις για τις φτω­χές χώρες, όπως ο θάνα­τος 6.000 παιδιών…

Διεθνή
Κούβα: Ένα χρόνο πληρωμένη γονική άδεια για τον πατέρα που θα μείνει στο σπίτι μετά την γέννηση του παιδιού

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Με τη βοή­θεια της φιλι­κής προς την οικο­γέ­νεια πολι­τι­κής, τα ζευ­γά­ρια στην Κού­βα σπά­ζουν τα στε­ρε­ό­τυ­πα των φύλων…