Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άδωνις Γεωργιάδης: Απογειώνει τη φαιδρότητα και τον εμπαιγμό με το… «καλάθι του Αη Βασίλη»!

Με φαι­δρό­τη­τες για το «καλά­θι του Αη Βασί­λη» και το «εορ­τα­στι­κό καλά­θι του νοι­κο­κυ­ριού» συνε­χί­ζει η κυβέρ­νη­ση τον εμπαιγ­μό του λαού, αντί­στοι­χο με το «καλά­θι» — καπα­μά «του νοικοκυριού».

Ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης Αδ. Γεωρ­γιά­δης ανα­κοί­νω­σε το «εορ­τα­στι­κό καλά­θι του νοι­κο­κυ­ριού» και το «καλά­θι του Άη Βασί­λη», τα οποία θα τεθούν σε ισχύ για τις μέρες των γιορ­τών, προ­κει­μέ­νου να χρυ­σώ­σει το χάπι για τις απλη­σί­α­στες τιμές που θα κοστί­ζουν το φετι­νό γιορ­τι­νό τρα­πέ­ζι και τα παι­χνί­δια των παιδιών.

Το «εορ­τα­στι­κό καλά­θι του νοι­κο­κυ­ριού» θα περι­λαμ­βά­νει γαλο­πού­λα, μοσχά­ρι, τσου­ρέ­κι, βασι­λό­πι­τα και σοκο­λά­τα, ωστό­σο, από τη λίστα λεί­πουν τα μελο­μα­κά­ρο­να και οι κουραμπιέδες.

Η εμπει­ρία από το «καλά­θι του νοι­κο­κυ­ριού» που απο­θε­ώ­νει ο υπουρ­γός είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή, καθώς οι τιμές των σχε­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων παρα­μέ­νουν …στα­θε­ρές,  δηλα­δή στα ύψη σε σχέ­ση με πέρυ­σι, με ανα­τι­μή­σεις που φτά­νουν ακό­μα και το 60 και 70%.

Μετά δε το ξεστο­κά­ρι­σμα των σού­περ­μαρ­κε­τά­δων, θα ακο­λου­θή­σει το ξεστο­κά­ρι­σμα σε μεγά­λες αλυ­σί­δες παι­χνι­διών. Το «καλά­θι» των παι­χνι­διών που θα ισχύ­σει από τις 14 Δεκέμ­βρη, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο «θα έχει στό­χο τη συγκρά­τη­ση στις τιμές των προ­ϊ­ό­ντων και την απο­φυ­γή περαι­τέ­ρω ανατιμήσεων»…

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο