Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Έφυγε” η Πόπη Κάππου

Έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή η Πόπη Κάπ­που, σύζυ­γος του Κώστα Κάπ­που ο οποί­ος υπήρ­ξε μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ.

Η Πόπη Κάπ­που οπα­δός του ΚΚΕ, στά­θη­κε στο πλευ­ρό του συντρό­φου της Κώστα ιδιαί­τε­ρα στα δύσκο­λα χρό­νια της δικτα­το­ρί­ας πρω­το­στα­τώ­ντας στις κινη­το­ποι­ή­σεις για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των πολι­τι­κών κρατουμένων.

Πηγή 902.gr

σσ. Η φωτο κεφα­λί­δας από την επί­σκε­ψη της τότε (30 Μάρ­τη 2019) πρέ­σβει­ρας της Κού­βας στην Ελλά­δα, Μαρία Ντο­μίν­γκεζ Κορ­τί­να, όταν επι­σκέ­φτη­κε “την χήρα του σημα­ντι­κού Έλλη­να κομ­μου­νι­στή Κώστα Κάπ­που στην οποία παρέ­δω­σε τιμη­τι­κή πλα­κέ­τα σε ανα­γνώ­ρι­ση της φιλί­ας και αλλη­λεγ­γύ­ης, με την ευκαι­ρία της εξη­κο­στής Επε­τεί­ου της Κου­βα­νι­κής Επανάστασης”.

Κώστας Κάπ­πος: Προ­ση­λω­μέ­νος στα ιδα­νι­κά της εργα­τι­κής τάξης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο