Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ: Για την Έκτακτη Οικονομική Εξόρμηση Απρίλη — Μάη — Ιούνη 2024

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ καλεί τους εργάτες και τις εργάτριες, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους νέους και τις νέες των εργατικών — λαϊκών οικογενειών να δώσουμε μαζί τη μάχη των ευρωεκλογών στις 9 Ιούνη!

Για να δυναμώσει η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ στις κάλπες και στους δρόμους της διεκδίκησης.

Κάλε­σμα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές

Απευθύνουμε επίσης κάλεσμα στον λαό
για έκτακτη οικονομική ενίσχυση ενόψει των ευρωεκλογών.

  • Στους χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους που πήραν μέρος στην πανελ­λα­δι­κή πανερ­γα­τι­κή απερ­γία στις 28 Φλε­βά­ρη, που ήταν μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες απερ­γί­ες των τελευ­ταί­ων ετών.
  • Στις εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες λαού που δια­δή­λω­σαν και κατα­δί­κα­σαν το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα των Τεμπών, που έχει την υπο­γρα­φή της πολι­τι­κής της ΕΕ, της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και όλων των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων των προη­γού­με­νων δεκα­ε­τιών, που εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σαν τις σιδη­ρο­δρο­μι­κές μεταφορές.
  • Στους αγρό­τες που με τα τρα­κτέρ έστη­σαν αγω­νι­στι­κά μπλό­κα, αντι­τά­χθη­καν στην Κοι­νή Αγρο­τι­κή Πολι­τι­κή των Βρυ­ξελ­λών και απαί­τη­σαν μεί­ω­ση του κόστους παραγωγής.
  • Στους φοι­τη­τές και μαθη­τές που αγω­νί­στη­καν για το δικαί­ω­μα στη μόρ­φω­ση και στη δουλειά.
  • Σε όλους εκεί­νους που εκφρά­σα­νε την αλλη­λεγ­γύη τους στον δοκι­μα­ζό­με­νο Παλαι­στι­νια­κό λαό, κατα­δί­κα­σαν το κρά­τος του Ισρα­ήλ, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ που το στηρίζουν.
Οι πολ­λα­πλές εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις του προη­γού­με­νου χρό­νου και η ακρί­βεια είχαν σοβα­ρές απαι­τή­σεις και σε οικο­νο­μι­κό επί­πε­δο. Δημιούρ­γη­σαν μεγά­λες οικο­νο­μι­κές ανά­γκες για το Κόμμα.

Η οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ απο­κτά ιδιαί­τε­ρη σημα­σία σήμε­ρα, που κλι­μα­κώ­νε­ται η συνο­λι­κό­τε­ρη επί­θε­ση στη ζωή και στα δικαιώ­μα­τα του λαού και της νεο­λαί­ας, στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, ενώ ενι­σχύ­ο­νται ο αντι­κομ­μου­νι­σμός και η καταστολή.

Το ελπι­δο­φό­ρο ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης της κυρί­αρ­χης πολι­τι­κής, που κατα­γρά­φη­κε στις προη­γού­με­νες εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις, πρέ­πει να διευ­ρυν­θεί, να γίνει πιο ισχυρό.

Να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής, 
να πάρει ο λαός τη ζωή του στα χέρια του

Το ΚΚΕ μπο­ρεί να κοι­τά­ει στα μάτια τον λαό, για­τί από την πρώ­τη στιγ­μή είπε την αλή­θεια για την ΕΕ.

Η ΕΕ αποδείχτηκε φυλακή των λαών.

Από τη Συν­θή­κη του Μάα­στριχτ (1992), που κατα­ψή­φι­σε μόνο το ΚΚΕ στην ελλη­νι­κή Βου­λή, η ΟΝΕ — Ευρω­ζώ­νη, η Συν­θή­κη της Λισα­βό­νας και όλο το αντι­λαϊ­κό οπλο­στά­σιο άνοι­ξε τον ασκό του Αιό­λου σε βάρος των λαών.

Η ΕΕ είναι συμμαχία των μονοπωλίων.
Διακρατική ιμπεριαλιστική ένωση, αντίπαλος των λαών,
και δεν μπορεί να αλλάξει προς όφελός τους.

Γίνεται μόνο χειρότερη.

Η ΕΕ, μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, είναι πρω­τα­γω­νί­στρια των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και επεμ­βά­σε­ων. Υπο­στη­ρί­ζει το Ισρα­ήλ, το κρά­τος — κατα­κτη­τή που οδη­γεί στη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού. Το χρη­μα­το­δο­τεί και το εξο­πλί­ζει, προ­κει­μέ­νου να αιμα­το­κυ­λά­ει τον Παλαι­στι­νια­κό λαό. Στέλ­νει με συμ­φω­νία της κυβέρ­νη­σης φρε­γά­τα στην Ερυ­θρά Θάλασσα.

Πρω­το­στα­τεί στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία.

Την πολιτική της ΕΕ:

  • Συνδιαμορφώνουν και εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

  • Την ψηφίζουν όλα τα αστικά κόμματα, σοσιαλδημοκρατικά, φιλελεύθερα και ακροδεξιά.

Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που παλεύει για την αποδέσμευση της χώρας από την ΕΕ, με τους εργαζόμενους, τον λαό στην εξουσία, με κοινωνική ιδιοκτησία στην οικονομία.

  • Η απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές θα δώσει δύνα­μη και ελπί­δα στον λαό.
  • Θα σημα­το­δο­τή­σει αγω­νι­στι­κό μήνυ­μα μαχη­τι­κής αισιο­δο­ξί­ας στην Ελλά­δα και σε όλη την Ευρώ­πη, για να ενι­σχυ­θεί η πάλη για ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινήματος.

Καλού­με τους φίλους, τους οπα­δούς, τους συμπο­ρευό­με­νους, μαζί να οργα­νώ­σου­με και να δώσου­με τη μάχη της Εκτα­κτης Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης με πεί­σμα, αυτα­πάρ­νη­ση, μαχη­τι­κό­τη­τα και σιγουριά.

Με το ΚΚΕ δυνατό σπάμε τα δεσμά της ΕΕ.
Για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού.

Η ΚΕ του ΚΚΕ
Μάρ­της 2024

Πάνε χρό­νια, που ο Φώντας Λάδης έγρα­ψε τους στί­χους για ένα τρα­γού­δι που πολ­λοί δε θυμού­νται, κάποιοι το ξέχα­σαν επί τού­του και οι νεό­τε­ροι μάλ­λον δεν το έχουν ακού­σει ποτέ…

Έστει­λα στο κόμμα
δέκα μάρ­κα ακόμα
μη γρά­ψουν το όνο­μά μου
μόνο τα αρχι­κά μου
Όχι πως φοβάμαι
τι εργά­της θα ‘μια
για τόσα όμως δεν κάνει
να χαλά μελάνι
τα πολ­λά σαν πάρ­τε το όνο­μά μου βάλτε!
και πλά­νο και τομέα
και με κεφαλαία …

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο