Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις ανακοινώσεις Θάνου Πλεύρη

«Οι ανα­κοι­νώ­σεις του υπουρ­γού Υγεί­ας σχε­τι­κά με τα μέτρα απο­κλι­μά­κω­σης για την παν­δη­μία COVID-19 “σφυ­ρί­ζουν και ορι­στι­κά τη λήξη της” και απο­τε­λούν ευθεία ομο­λο­γία παραί­τη­σης από την όποια ιχνη­λά­τη­ση, επι­τή­ρη­ση και πρό­λη­ψη. Την ίδια ώρα επα­να­φέ­ρει τα γνω­στά πρω­τό­κολ­λα του του­ρι­σμού, τις συνέ­πειες των οποί­ων ο λαός πλή­ρω­σε ακρι­βά τις προη­γού­με­νες χρο­νιές». Αυτό ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του «για τις ανα­κοι­νώ­σεις του Θ. Πλεύ­ρη σχε­τι­κά με τα μέτρα για την πανδημία».

«Φαί­νε­ται πως η κυβέρ­νη­ση έχει αφιε­ρώ­σει όλη της την ενέρ­γεια στο τερα­τούρ­γη­μα του “νέου ΕΣΥ”, που μέρος του έδω­σε στη δια­βού­λευ­ση και ήδη συνα­ντά την αντί­δρα­ση της πλειο­ψη­φί­ας υγειο­νο­μι­κών και ασθε­νών», προ­σθέ­τει το ΚΚΕ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο