Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τον θάνατο του Γιάννη Φέρτη

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τον θάνα­το του Γιάν­νη Φέρ­τη, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώνει:

«Το ΚΚΕ απο­χαι­ρε­τά με βαθιά θλί­ψη και σεβα­σμό τον σπου­δαίο ηθο­ποιό Γιάν­νη Φέρ­τη, κορυ­φαίο πρω­τα­γω­νι­στή, για πάνω από 60 χρό­νια, σε κλα­σι­κά και σύγ­χρο­να θεα­τρι­κά έργα του ελλη­νι­κού και διε­θνούς ρεπερ­το­ρί­ου, στην πρό­ζα και το αρχαίο δρά­μα. Ερμή­νευ­σε, επί­σης, αξέ­χα­στους ρόλους στον κινη­μα­το­γρά­φο και στην τηλεόραση.

Ο ηθο­ποιός με τη σεμνή παρου­σία, τη σκλη­ρή δημιουρ­γι­κή δου­λειά και την τόσο ανα­γνω­ρί­σι­μη φωνή που δεν έπα­ψε ποτέ να “καθη­λώ­νει” τον ακρο­α­τή του, αφή­νει δυσα­να­πλή­ρω­το κενό στο ελλη­νι­κό θέατρο.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα ειλι­κρι­νή του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του».

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο