Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απίστευτες εικόνες: Σε στρατώνα μετατράπηκε το Καπιτώλιο όπου γίνεται συζήτηση για την παραπομπή Τραμπ

Στο στρα­το­κρα­τού­με­νο Καπι­τώ­λιο το αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο ξεκί­νη­σε σήμε­ρα το πρωί (τοπι­κή ώρα) τη συζή­τη­ση για το κατη­γο­ρη­τή­ριο σε βάρος του Ντό­ναλντ Τραμπ ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται ότι ενθάρ­ρυ­νε την εισβο­λή στο Καπι­τώ­λιο στην Ουά­σινγ­κτον η οποία προ­κά­λε­σε πέντε θανάτους.

Εκα­το­ντά­δες μέλη της εθνο­φρου­ράς προ­σήλ­θαν από το νωρίς στο κτί­ριο του Καπι­τω­λί­ου προ­κει­μέ­νου να ενι­σχύ­ουν στην ασφά­λεια των μελών της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων που συνε­δριά­ζουν για να απο­φα­σί­σουν εάν θα παρα­πέμ­ψουν εκ νέου τον Ντό­ναλντ Τραμπ για την στά­ση του στην υπο­κί­νη­ση του όχλου που εισέ­βα­λε στο εμβλη­μα­τι­κό κτίριο.

Η ψηφο­φο­ρία για το κατη­γο­ρη­τή­ριο ανα­μέ­νε­ται να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί γύρω στις 15:00 (22:00 ώρα Ελλά­δας) στη Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων. Το απο­τέ­λε­σμά της είναι λίγο πολύ ανα­με­νό­με­νο καθώς οι Δημο­κρα­τι­κοί έχουν την πλειο­ψη­φία στο Σώμα.

Ο 45ος πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών θα γίνει έτσι σήμε­ρα ο πρώ­τος στην Ιστο­ρία που θα έχει παρα­πεμ­φθεί δύο φορές από το Κογκρέ­σο στο πλαί­σιο δια­δι­κα­σί­ας για την καθαί­ρε­σή του, δείγ­μα της οξύ­τη­τας που έχει πάρει η ενδο­α­στι­κή δια­πά­λη στο εσω­τε­ρι­κό των ΗΠΑ.

Ο Ντό­ναλντ Τραμπ αρνεί­ται οποια­δή­πο­τε ευθύ­νη για την επί­θε­ση οπα­δών του ενα­ντί­ον του Καπι­τω­λί­ου, λίγες ημέ­ρες προ της λήξης της θητεί­ας του. Ο απερ­χό­με­νος πρό­ε­δρος αρνεί­ται επί­σης κάθε ευθύ­νη για προη­γού­με­νες κατη­γο­ρί­ες για παρα­βί­α­ση ανθρω­πί­νων δικαιωμάτων.

Το κατη­γο­ρη­τή­ριο, το οποίο υπο­στη­ρί­ζε­ται από μεγά­λο αριθ­μό Δημο­κρα­τι­κών, οι οποί­οι ελέγ­χουν την κάτω βου­λή, και έχει αξιο­ση­μεί­ω­τη υπο­στή­ρι­ξη από λίγους Ρεπου­μπλι­κά­νους, ανα­μέ­νε­ται να υιο­θε­τη­θεί εύκο­λα και έτσι ο Τραμπ θα γίνει σήμε­ρα ο πρώ­τος πρό­ε­δρος στην Ιστο­ρία που θα έχει παρα­πεμ­φθεί δύο φορές από το Κογκρέ­σο στο πλαί­σιο δια­δι­κα­σί­ας για την καθαί­ρε­σή του.

Ωστό­σο, δεν είναι απί­θα­νο ο Τραμπ να «επι­ζή­σει» και αυτής της πρό­τα­σης μομ­φής, καθώς στη Γερου­σία οι Ρεπου­μπλι­κά­νοι έχουν το «πάνω χέρι», κάτι που τον ευνοεί.

capitol1 capitol2 capitol3 capitol4 capitol5 capitol6 capitol7 1

capitol8 capitol9

Χιλιάδες Εθνοφύλακες για την ορκωμοσία Μπάιντεν

Τι επό­με­νες ημέ­ρες και μέχρι την 20ή Ιανουα­ρί­ου θα ανα­πτυ­χθούν στην Ουά­σινγ­κτον περί τους 15.000 οπλι­σμέ­νους Εθνο­φύ­λα­κες δεδο­μέ­νων των πλη­ρο­φο­ριών του FBI για σχέ­δια ένο­πλων ακρο­δε­ξιών οργα­νώ­σε­ων να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν κινη­το­ποι­ή­σεις από τις 16 έως τις 20 Γενά­ρη κατα­λαμ­βά­νο­ντας τα Καπι­τώ­λια των 50 πολι­τειών, καθώς και κτί­ρια των ομο­σπον­δια­κών και πολι­τεια­κών υπηρεσιών.

Η Airbnb ακυρώνει και μπλοκάρει τις κρατήσεις στην Ουάσινγκτον για την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν

Η εται­ρία Airbnb που ειδι­κεύ­ε­ται στην ενοι­κί­α­ση κατα­λυ­μά­των σε ιδιώ­τες ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ακυ­ρώ­νει και μπλο­κά­ρει τις κρα­τή­σεις στην πλατ­φόρ­μα της στην Ουά­σινγ­κτον κατά την εβδο­μά­δα της τελε­τής ορκω­μο­σί­ας του μελ­λο­ντι­κού προ­έ­δρου των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν, ο οποί­ος θα ανα­λά­βει τα καθή­κο­ντά του στις 20 Ιανουαρίου.

“Η Airbnb θα ακυ­ρώ­σει τις κρα­τή­σεις στην Ουά­σινγ­κτον και τα προ­ά­στιά της κατά τη διάρ­κεια της εβδο­μά­δας της τελε­τής ορκω­μο­σί­ας”, ανα­φέ­ρει η εται­ρία σε ανα­κοί­νω­σή της. “Επί­σης θα εμπο­δί­σου­με κάθε νέα κρά­τη­ση στην Ουά­σινγ­κτον και τα προ­ά­στιά της κατά την ίδια περί­ο­δο μπλο­κά­ρο­ντας τέτοιου είδους κρατήσεις”.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο