Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αρνητές εμβολίου: Δικογραφίες για 4 ιστοσελίδες και 6 λογαριασμούς στα social media

Η Διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος εντό­πι­σε ενο­χο­ποι­η­τι­κά στοι­χεία για 4 ιστο­σε­λί­δες και για 6 λογα­ρια­σμούς σε μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, όπως τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της. Τα αδι­κή­μα­τα που διε­ρευ­νώ­νται ότι έχουν δια­πρα­χθεί είναι αυτά της δια­σπο­ράς ψευ­δών ειδή­σε­ων, της διέ­γερ­σης σε ανυ­πα­κοή και της από­πει­ρας απάτης.

Σχη­μα­τί­στη­καν δύο δικο­γρα­φί­ες, οι οποί­ες υπο­βλή­θη­καν στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθη­νών με τη δια­δι­κα­σία του κατε­πεί­γο­ντος. Η αρμό­δια εισαγ­γε­λι­κή αρχή εξέ­δω­σε παραγ­γε­λία για διε­νέρ­γεια προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης και περαι­τέ­ρω διε­ρεύ­νη­ση των υποθέσεων.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο