Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυστρία: Καθολικό lockdown και καθολικός υποχρεωτικός εμβολιασμός από 1/2/2022

Η Αυστρία θα επι­βά­λει από την Δευ­τέ­ρα ολι­κό, εθνι­κό lockdown και καθι­στά υπο­χρε­ω­τι­κό τον εμβο­λια­σμό του πλη­θυ­σμού από την 1η Φεβρουα­ρί­ου. Γίνε­ται έτσι η πρώ­τη χώρα της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης που λαμ­βά­νει τέτοιου είδους μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της ανα­ζω­πύ­ρω­σης της επι­δη­μί­ας της Covid.

«Πρέ­πει να κοι­τά­ξου­με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στα μάτια», δήλω­σε ο αυστρια­κός καγκε­λά­ριος Αλε­ξά­ντερ Σάλεν­μπεργκ κατά την διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου στο Τυρό­λο, έπει­τα από συνο­μι­λί­ες με όλους τους κυβερ­νή­τες των αυστρια­κών περιφερειών.

«Παρά τους μήνες της εφαρ­μο­γής της πει­θούς, δεν κατορ­θώ­σα­με να πεί­σου­με αρκε­τούς ανθρώ­πους να εμβο­λια­σθούν», είπε, επι­κρί­νο­ντας τον υπερ­κο­ρε­σμό των Μονά­δων Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας στα νοσο­κο­μεία της χώρας.

«Η αύξη­ση του ποσο­στού του εμβο­λια­σμού είναι το μόνο μέσο για την έξο­δο από τον φαύ­λο κύκλο», δήλω­σε ο Αλε­ξά­ντερ Σάλεν­μπεργκ τονί­ζο­ντας ότι το εμβό­λιο είναι το «εισι­τή­ριο για την έξο­δο» από την πανδημία.

Ο αυστρια­κός καγκε­λά­ριος διευ­κρί­νι­σε ότι το lockdown θα διαρ­κέ­σει το πολύ 20 ημέρες.

Στην Ευρώ­πη, η παν­δη­μία ανα­ζω­πυ­ρώ­νε­ται και πολ­λές χώρες, όπως η Σου­η­δία, η Γερ­μα­νία και η Ελλά­δα, ανα­κοί­νω­σαν σκλή­ρυν­ση των περιο­ρι­σμών κατά τις τελευ­ταί­ες ημέρες.

Από την προη­γού­με­νη Δευ­τέ­ρα ήδη στην Αυστρία τα δύο εκα­τομ­μύ­ρια των ανεμ­βο­λί­α­στων δεν είχαν πλέ­ον δικαί­ω­μα να βγουν από το σπί­τι τους παρά μόνο για ψώνια, για άθλη­ση ή για να λάβουν ιατρι­κή φροντίδα.

Στο εξής, το μέτρο του lockdown εφαρ­μό­ζε­ται στο σύνο­λο του πλη­θυ­σμού των 8,9 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων, όπου το ποσο­στό του εμβο­λια­σμού ανέρ­χε­ται στο 66%, σύμ­φω­να με το AFP (στο 63,9% στις 17/11, σύμ­φω­να με την κατα­μέ­τρη­ση του Politico), παρά την εισα­γω­γή του πιστο­ποι­η­τι­κού εμβο­λια­σμού από την άνοιξη.

Τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα που εφαρ­μό­σθη­καν πριν από λίγες ημέ­ρες προ­κά­λε­σαν αύξη­ση του αριθ­μού των ραντε­βού στα εμβο­λια­στι­κά μέτρα.

Ομως, ο αριθ­μός των κρου­σμά­των συνε­χί­ζει να αυξά­νε­ται και βρί­σκε­ται σε επί­πε­δα άνευ προη­γου­μέ­νου από την έναρ­ξη της επι­δη­μί­ας: χθες η Αυστρία κατέ­γρα­ψε 15.000 κρού­σμα­τα του ιού κατά τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο