Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτοδιοικητικές εκλογές στην Τουρκία

Νέα δεδο­μέ­να στον ήδη ανα­δια­τασ­σό­με­νο αστι­κό πολι­τι­κό χάρ­τη της χώρας θα προ­σθέ­σουν οι δημο­τι­κές εκλο­γές στην Τουρ­κία την Κυρια­κή 31 Μάρ­τη, με φόντο και τις πυκνές διερ­γα­σί­ες στην ευρύ­τε­ρη περι­φέ­ρεια, όπου το τουρ­κι­κό κεφά­λαιο διεκ­δι­κεί πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο, παζα­ρεύ­ο­ντας απο­φα­σι­στι­κά με «Δύση» — ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, αλλά και με Ρωσία — Κίνα.

Οι τελευ­ταί­ες δημο­σκο­πή­σεις εμφά­νι­ζαν το κυβερ­νών ισλα­μο­συ­ντη­ρη­τι­κό κόμ­μα ΑΚΡ του Ρ. Τ. Ερντο­γάν να χάνει ξανά τις μητρο­πό­λεις της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης και της Αγκυ­ρας, που το 2019 πέρα­σαν στον έλεγ­χο του σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού CHP (το κρί­σι­μο λιμά­νι της Σμύρ­νης απο­τε­λεί εδώ και χρό­νια προ­πύρ­γιο του CHP).

Ερευ­να της «Μετρο­πόλ» έδι­νε προ­βά­δι­σμα στον Εκρέμ Ιμά­μο­γλου, δήμαρ­χο Κων­στα­ντι­νού­πο­λης από το 2019 και εκ νέου υπο­ψή­φιο με το CHP, με 47,9% ένα­ντι 37,2% που συγκέ­ντρω­νε ο υπο­ψή­φιος του ΑΚΡ, πρώ­ην υπουρ­γός Μου­ράτ Κου­ρούμ. Αλλη έρευ­να, βέβαια, της εται­ρεί­ας «MAK Research», κατέ­γρα­φε το προ­βά­δι­σμα Ιμά­μο­γλου στο 41,5%, μόλις μιά­μι­ση μονά­δα μπρο­στά από τον Κου­ρούμ. Στη δε πρω­τεύ­ου­σα, δημο­σκό­πη­ση της «MAK» εμφά­νι­ζε τον δήμαρ­χο και εκ νέου υπο­ψή­φιο με το CHP Μαν­σούρ Για­βάς να προη­γεί­ται με 6 μονά­δες του υπο­ψη­φί­ου του ΑΚΡ Τουρ­γκούτ Αλτινόκ.

Από τη μεριά του το ΑΚΡ επεν­δύ­ει και στις δια­φω­νί­ες που εμπό­δι­σαν την αντι­πο­λί­τευ­ση να κατα­λή­ξει σε κοι­νούς υπο­ψη­φί­ους έστω σε μεγά­λα αστι­κά κέντρα. Παρά την εξα­κομ­μα­τι­κή συνερ­γα­σία που είχε συγκρο­τη­θεί πέρυ­σι την άνοι­ξη για να ανα­με­τρη­θεί με το ΑΚΡ (και το σύμ­μα­χό του ΜΗΡ) στις προ­ε­δρι­κές και βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, σε αυτές τις εκλο­γές πρώ­το το φιλε­λεύ­θε­ρο «Καλό Κόμ­μα» (ΙΥΙ) ανα­κοί­νω­σε την αυτο­τε­λή του κάθο­δο, ενώ στο CHP προη­γή­θη­κε έντο­νη εσω­κομ­μα­τι­κή δια­μά­χη για αλλα­γή ηγε­σί­ας με «από­συρ­ση» του Κεμάλ Κιλιν­τσά­ρο­γλου, που τελι­κά δεν τον δια­δέ­χτη­κε ο Ιμά­μο­γλου, παρά τις προσ­δο­κί­ες πολ­λών. Την ίδια στιγ­μή το φιλο­κουρ­δι­κό Κόμ­μα Ισό­τη­τας και Δημο­κρα­τί­ας (DEM), μετε­ξέ­λι­ξη έως έναν βαθ­μό του HDP, επί­σης «κατέ­βα­σε» δικούς του υπο­ψη­φί­ους, ενώ το 2019 «σιω­πη­λά» είχε στη­ρί­ξει την υπο­ψη­φιό­τη­τα Ιμάμογλου.

Ρόλο — κλει­δί εκτι­μά­ται ότι θα παί­ξει η επι­λο­γή των Κούρ­δων, που αντι­στοι­χεί περί­που στο 1/5 του πλη­θυ­σμού της χώρας. Μιλώ­ντας σε πρό­σφα­τη συγκέ­ντρω­ση στο Ντι­γιάρ­μπα­κιρ, ο Ερντο­γάν είπε ότι «εμείς απευ­θυ­νό­μα­στε σε οποιον­δή­πο­τε σέβε­ται την ενό­τη­τα του έθνους μας και την ακε­ραιό­τη­τα της πατρί­δας μας. Σε οποιον­δή­πο­τε θέλει να βαδί­σει μαζί μας στον “Αιώ­να της Τουρ­κί­ας”» και υπο­στή­ρι­ξε πως οι εκλο­γές μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν «σημείο καμπής» για τους «Κούρ­δους αδερ­φούς μας», καλώ­ντας τους να «απε­λευ­θε­ρω­θούν από κάθε καταπίεση».

Ολα αυτά ενώ αυξά­νο­νται οι δυσκο­λί­ες για τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά στρώ­μα­τα της Τουρ­κί­ας. Σύμ­φω­να με νέα στοι­χεία της Στα­τι­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας, 4 στους 10 Τούρ­κους δεν μπο­ρούν να δια­σφα­λί­σουν κρέ­ας, κοτό­που­λο ή ψάρι ακό­μα και μία φορά κάθε δύο μέρες. Επι­πλέ­ον, η Τουρ­κία βρί­σκε­ται στην τελευ­ταία θέση στην Ευρώ­πη όσον αφο­ρά την υγιει­νή δια­τρο­φή, αφού το 41,5% του πλη­θυ­σμού δεν μπο­ρεί να αντέ­ξει οικο­νο­μι­κά ένα γεύ­μα με τέτοιου είδους πρω­τε­ΐ­νες έστω μία φορά κάθε ένα διήμερο…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο