Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βλ. Πούτιν: Τίποτε δεν θα είναι όπως παλιά στην παγκόσμια πολιτική — «Ανόητες» οι κυρώσεις της Δύσης

Συνε­χί­ζο­νται με αμεί­ω­το ρυθ­μό οι ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί με επί­κε­ντρο την Ουκρα­νία, καθώς ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα τις ΗΠΑ και ΕΕ για αποι­κια­κή αλα­ζο­νεία και για προ­σπά­θεια να συντρί­ψει τη χώρα του με «ανό­η­τες» κυρώ­σεις που ισο­δυ­να­μούν με έναν οικο­νο­μι­κό «πόλε­μο-αστρα­πή».

Σε ομι­λία του στο Παγκό­σμιο Οικο­νο­μι­κό Φόρουμ του Λένιν­γκραντ (Αγία Πετρού­πο­λη) ο Ρώσος πρό­ε­δρος κατη­γό­ρη­σε τις ΗΠΑ ότι μετα­χει­ρί­ζο­νται τις άλλες χώρες ως «αποι­κί­ες», υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως οι ζοφε­ρές προ­βλέ­ψεις για τη ρωσι­κή οικο­νο­μία δεν επα­λη­θεύ­τη­καν, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «δύσκο­λη αλλά ανα­γκαία» την από­φα­ση της Ρωσί­ας να εισβά­λει στην Ουκρανία.

Στην ομι­λία του στο φόρουμ που διε­ξά­γε­ται φέτος χωρίς σχε­δόν καμία δυτι­κή συμ­με­το­χή, απευ­θυ­νό­με­νος στην πολι­τι­κή και οικο­νο­μι­κή ελίτ της Ρωσί­ας, είπε: «Είμα­στε δυνα­τός λαός και μπο­ρού­με να αντε­πε­ξέλ­θου­με σε κάθε πρό­κλη­ση. Όπως οι πρό­γο­νοί μας, θα λύσου­με οποιο­δή­πο­τε πρό­βλη­μα, ολό­κλη­ρη η χιλιό­χρο­νη ιστο­ρία της χώρας μας το απο­δει­κνύ­ει αυτό».

Ο Πού­τιν απέ­σπα­σε χει­ρο­κρο­τή­μα­τα από την αίθου­σα όταν επι­βε­βαί­ω­σε την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά του να συνε­χί­σει την «ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση» στην Ουκρα­νία που προ­κά­λε­σε, όπως είπε, ένα «άνευ προη­γου­μέ­νου» μπα­ράζ δυτι­κών οικο­νο­μι­κών κυρώσεων.

Όπως υπο­στή­ρι­ξε ο ίδιος, ο κύριος στό­χος της εισβο­λής ήταν η υπε­ρά­σπι­ση του λαού «μας» στην κυρί­ως ρωσό­φω­νη περιο­χή του Ντον­μπάς της ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας, κάτι που το Κίε­βο, οι ΗΠΑ και η ΕΕ απορ­ρί­πτουν ως αβά­σι­μο πρόσχημα.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος τόνι­σε ότι οι Ρώσοι στρα­τιώ­τες στο Ντον­μπάς μάχο­νται επί­σης για να υπε­ρα­σπι­στούν τα «δικαιώ­μα­τα της Ρωσί­ας για δια­σφά­λι­ση της ανάπτυξης».

«Η Δύση έχει ουσια­στι­κά αρνη­θεί να εκπλη­ρώ­σει τις προη­γού­με­νες υπο­χρε­ώ­σεις της, απο­δεί­χθη­κε ότι ήταν απλώς αδύ­να­το να συνά­ψου­με νέες συμ­φω­νί­ες μαζί της», είπε ο Πούτιν.

«Στην τρέ­χου­σα κατά­στα­ση, σε ένα πλαί­σιο αυξα­νό­με­νων κιν­δύ­νων για εμάς και απει­λών, η από­φα­ση της Ρωσί­ας να διε­ξα­γά­γει ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση ήταν επι­βε­βλη­μέ­νη — δύσκο­λη, φυσι­κά, αλλά επι­βε­βλη­μέ­νη και αναγκαία».

Ο Βλ. Πού­τιν είπε ότι οι ΗΠΑ θεω­ρούν τους εαυ­τούς τους «απε­σταλ­μέ­νους του Θεού στη Γη» και ότι οι δυτι­κές κυρώ­σεις βασί­στη­καν σε μια λαν­θα­σμέ­νη βάση ότι η Ρωσία δεν έχει καμία οικο­νο­μι­κή κυριαρχία.

Η Ουά­σινγ­κτον και οι σύμ­μα­χοί της προ­σπα­θού­σαν να «αλλά­ξουν τον ρου της ιστο­ρί­ας», είπε, για να απο­δυ­να­μώ­σουν μια κυρί­αρ­χη, ανε­ξάρ­τη­τη Ρωσία.

«Τίπο­τε δεν θα είναι όπως παλιά στην παγκό­σμια πολι­τι­κή» δήλω­σε ο Ρώσος πρό­ε­δρος, έπει­τα από ένα μακρύ κατη­γο­ρώ προς τις ΗΠΑ και τους δυτι­κούς συμ­μά­χους τους.

Όπως είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, οι κυρώ­σεις κατά της Μόσχας που ισο­δυ­να­μούν με έναν οικο­νο­μι­κό «πόλε­μο-αστρα­πή» δεν είχαν ποτέ καμία πιθα­νό­τη­τα να πετύ­χουν, λέγο­ντας πως η ρωσι­κή οικο­νο­μία ξεπέ­ρα­σε τις δυτι­κές κυρώ­σεις που της επιβλήθηκαν.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο