Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βραζιλία: Τουλάχιστον 56 νεκροί και 67 αγνοούμενοι από τις καταρρακτώδεις βροχές

Οι πλημ­μύ­ρες που προ­κλή­θη­καν από τις καταρ­ρα­κτώ­δεις βρο­χές στη νότια Βρα­ζι­λία έχουν στοι­χί­σει τη ζωή σε 56 ανθρώ­πους ενώ του­λά­χι­στον άλλοι 67 αγνο­ού­νται, σύμ­φω­να με το νεό­τε­ρο απο­λο­γι­σμό που έδω­σε σήμε­ρα στη δημο­σιό­τη­τα η υπη­ρε­σία πολι­τι­κής προστασίας.

Σύμ­φω­να με τις αρχές του Ρίο Γκρά­ντε ντο Σουλ, σχε­δόν 25.000 άνθρω­ποι ανα­γκά­στη­καν να εγκα­τα­λεί­ψουν τις εστί­ες τους αφού οι καται­γί­δες έπλη­ξαν περισ­σό­τε­ρες από τις μισές από τις 497 πόλεις της Πολι­τεί­ας αυτής που συνο­ρεύ­ει με την Ουρου­γουάη και την Αργεντινή.

Από τα νερά κατα­στρά­φη­καν δρό­μοι και γέφυ­ρες σε πολ­λές περιο­χές. Προ­κλή­θη­καν επί­σης κατο­λι­σθή­σεις και κατέρ­ρευ­σε εν μέρει ένα φράγ­μα σε έναν μικρό υδροη­λε­κτρι­κό σταθ­μό. Υπάρ­χει εξάλ­λου κίν­δυ­νος να καταρ­ρεύ­σει και ένα δεύ­τε­ρο φράγ­μα, στην πόλη Μπέ­ντο Γκονσάλβες.

Στο Πόρ­το Αλέ­γκρε, την πρω­τεύ­ου­σα του Ρίο Γκρά­ντε ντο Σουλ, ο ποτα­μός Γκουαϊ­μπα υπερ­χεί­λι­σε, πλημ­μυ­ρί­ζο­ντας τους δρό­μους. Το διε­θνές αερο­δρό­μιο του Πόρ­το Αλέ­γκρε ανέ­στει­λε όλες τις πτή­σεις επ’ αόριστον.

Ο κυβερ­νή­της της Πολι­τεί­ας Εντουάρ­ντο Λέι­τε είπε στους δημο­σιο­γρά­φους ότι ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των ενδέ­χε­ται να αυξη­θεί. Σήμε­ρα ανα­μέ­νο­νται και πάλι βρο­χές στις βόρειες περιο­χές της Πολι­τεί­ας και οι αρχές προ­έ­τρε­ψαν όσους ζουν σε κοι­νό­τη­τες που δια­τρέ­χουν κίν­δυ­νο να ανα­ζη­τή­σουν κατα­φύ­γιο αλλού.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο