Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Γράψτε όσους περισσότερους γίνεται» η εντολή προς τους αστυνομικούς!!!! (BINTEO)

«Γράψ­τε όσους περισ­σό­τε­ρους γίνε­ται» (για παρα­βί­α­ση των περιο­ρι­στι­κών μέτρων) είναι η εντο­λή της προς τους αστυ­νο­μι­κούς. Αυτό απο­κα­λύ­πτει σε συνέ­ντευ­ξή του στο τοπι­κό StarTv Κέρ­κυ­ρα Channel, ο πρό­ε­δρος της Ένω­σης Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων στην Κέρ­κυ­ρα, Νίκος Μποζίκης.

Ο εκπρό­σω­πος των αστυ­νο­μι­κών κατήγ­γει­λε πως οι οδη­γί­ες, τόσο από την υπη­ρε­σία, όσο και από τον ίδιο τον υπουρ­γό είναι «φέρε τόσες παρα­βά­σεις» για τον κορο­νο­ϊό, συνο­δευό­με­νες μάλι­στα από απειλές.

«Αυτό που μας έχουν ορί­σει αυτή τη στιγ­μή να κάνου­με είναι πραγ­μα­τι­κά ντρο­πή για την αστυ­νο­μία, για­τί δεν είναι πραγ­μα­τι­κός ο στό­χος να λύσου­με το πρό­βλη­μα του κορο­νοϊ­ού, για­τί βλέ­που­με παρά τις παρα­βά­σεις που βεβαιώ­νο­νται καθη­με­ρι­νά, το πρό­βλη­μα συνε­χί­ζε­ται. Με λίγα λόγια, την ανε­πάρ­κεια της κυβέρ­νη­σης σε πράγ­μα­τα που δεν μπο­ρεί να πετύ­χει, δεν θα την βγά­λου­με εμείς» λέει, μετα­ξύ άλλων ο Ν. Μποζίκης.

«Και αν σας πω το bulling που δέχο­νται καθη­με­ρι­νά οι συνά­δελ­φοί μου, την ώρα που φεύ­γουν για τη δου­λειά “αν δε φέρεις δέκα παρα­βά­σεις μην έρθεις μέσα”. Αυτό είναι bulling. Το καταγ­γέλ­λω, ειλι­κρι­νά» ανα­φέ­ρει σε άλλο σημείο της συνέ­ντευ­ξής του.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο