Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη: Νέα διακοπή

Για ακό­μη μια φορά οδη­γή­θη­κε σε δια­κο­πή η δίκη ενώ­πιον του ΜΟΕ για τον ομα­δι­κό βια­σμό και τη δολο­φο­νία της Ελέ­νης Τοπα­λού­δη τον Νοέμ­βριο του 2018 στη Ρόδο.

Η δίκη για τέταρ­τη φορά από την έναρ­ξη της και ενώ ξεκί­νη­σαν οι μαρ­τυ­ρι­κές κατα­θέ­σεις στην προη­γού­με­νη συνε­δρί­α­ση, δια­κό­πη­κε για τις 6 Απρι­λί­ου 2022, καθώς ένα μέλος της σύν­θε­σης νοσεί με κορονοιό.

Η νέα δια­κο­πή δόθη­κε και πάλι ενώ στο βήμα του μάρ­τυ­ρα επρό­κει­το να ανέ­βουν οι γονείς της Ελέ­νης Τοπα­λού­δη, εξέ­λι­ξη που προ­κά­λε­σε οργή της μητέ­ρας του θύματος.

   «Τι, δηλα­δή θα κάνου­με πάλι το ταξι­δά­κι Διδυ­μό­τει­χο και πίσω; Κανείς δεν νοιά­ζε­ται για μας. Τι να πω» είπε η γυναί­κα ενώ ο σύζυ­γος της Γιάν­νης Τοπα­λού­δης ζήτη­σε από την πρό­ε­δρο να ορι­στούν συνε­χό­με­νοι δικά­σι­μοι μετά τις 6 Απριλίου.

   Πρό­ε­δρος: Το έχου­με κοιτάξει.

 Πατέ­ρας Ελέ­νης: Γονέ­ας του ενός κατη­γο­ρού­με­νου απει­λού­σε τους μάρ­τυ­ρες. Παρα­κα­λώ να έχου­με τον δέο­ντα σεβα­σμό, κυρία πρόεδρε.

Στο εδώ­λιο ήταν παρό­ντες σήμε­ρα και οι δύο, κατα­δι­κα­σμέ­νοι σε πρώ­το βαθ­μό ισό­βια και 15ετη κάθειρ­ξη ο καθε­νας, κατηγορούμενοι.

Κατά τη μετα­φο­ρά των δύο κατη­γο­ρου­μέ­νων στο δικα­στή­ριο, η μητέ­ρα της Ελέ­νης Τοπα­λού­δη και οι μητέ­ρες της Ερα­τούς και της Γαρυ­φαλ­λιάς, θύμα­τα επί­σης στυ­γε­ρών εγκλη­μά­των που βρί­σκο­νταν στο δικα­στή­ριο για να συμπα­ρα­στα­θούν στους γονείς της φοι­τή­τριας, τους είπαν να έχουν ” κάτω τα μάτια τους”. Οι μαυ­ρο­φο­ρε­μέ­νες γυναί­κες φώνα­ξαν στους δύο κατη­γο­ρού­με­νους “ντρο­πή σας” που ” αντί να σκύ­βουν το κεφά­λι, γελά­νε. χωρίς ίχνος μετάνοιας”.

   Μητέ­ρα Ερα­τούς: Τα κεφά­λια σας χαμη­λά, δολο­φό­νοι. Τι τα φυλά­τε τα καλό­παι­δα, μην πάθει τίπο­τα μία τρί­χα από τα μαλ­λιά τους; (προς τους αστυ­νο­μι­κούς). Να σας φέρου­με και παπά ρε να εξο­μο­λο­γη­θεί­τε, να πάτε στον παράδεισο.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο