Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Δ. Λιγνάδη: Φωτογραφίες και μάρτυρας αμφισβητούν τους ισχυρισμό του ηθοποιού

Χτύ­πη­μα στον ισχυ­ρι­σμό του ότι κατά τον χρό­νο που κατη­γο­ρεί­ται ότι βία­σε τον δεύ­τε­ρο μηνυ­τή του στην Επί­δαυ­ρο, τον Ιού­λιο του 2015, δεν βρι­σκό­ταν καν στην αργο­λι­κή πόλη, δέχθη­κε σήμε­ρα ο Δημή­τρης Λιγνά­δης που δικά­ζε­ται ενώ­πιον του ΜΟΔ για τέσ­σε­ρις πρά­ξεις βιασμού.

Στο δικα­στή­ριο κατέ­θε­σε ηθο­ποιός ο οποί­ος είπε ότι είναι βέβαιος πως το επί­μα­χο διά­στη­μα, 24 με 26 Ιου­λί­ου 2015, είχε δει τον άλλο­τε επι­κε­φα­λής του Εθνι­κού Θεά­τρου στην Επί­δαυ­ρο μαζί με δύο νεα­ρούς άνδρες. Ο μάρ­τυ­ρας τόνι­σε ότι δεν μπο­ρεί να ανα­γνω­ρί­σει τα δύο νεα­ρά άτο­μα που είχε δει με τον Δημή­τρη Λιγνά­δη σε κάποια από τα πρό­σω­πα που βλέ­πει στο δικαστήριο.

Νωρί­τε­ρα ολο­κλή­ρω­σε την κατά­θε­ση του, που είχε ξεκι­νή­σει στην προη­γού­με­νη συνε­δρί­α­ση, φίλος του καταγ­γέλ­λο­ντα την συγκε­κρι­μέ­νη πρά­ξη βια­σμού στην Επί­δαυ­ρο, ο οποί­ος ήταν μαζί με τον κατη­γο­ρού­με­νο και το φερό­με­νο θύμα. Ο μάρ­τυ­ρας προ­σκό­μι­σε στο δικα­στή­ριο φωτο­γρα­φί­ες που, όπως είπε, προ­έρ­χο­νται από την επί­μα­χη εκδρο­μή. Ο μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε ότι στις 24 Ιου­λί­ου 2015 ταξί­δε­ψε με τον Δημή­τρη Λιγνά­δη και τον καταγ­γέλ­λο­ντα, στην Επί­δαυ­ρο, όπου και τρά­βη­ξε το υλι­κό που προ­σκό­μι­σε στο δικα­στή­ριο. Στην μία από τις έξι φωτο­γρα­φί­ες που παρέ­δω­σε στο δικα­στή­ριο ο μάρ­τυ­ρας, απει­κο­νί­ζο­νται ο Δημή­τρης Λιγνά­δης, ο μάρ­τυ­ρας και ο καταγ­γέλ­λο­ντας. Σύμ­φω­να με τον μάρ­τυ­ρα η συγκε­κρι­μέ­νη φωτο­γρα­φία τρα­βή­χτη­κε στις 24/07/2015 μετά την άφι­ξη τους στο ξενοδοχείο.

Η υπε­ρά­σπι­ση του επι­φα­νούς καλ­λι­τέ­χνη ζήτη­σε από τον μάρ­τυ­ρα να πιστο­ποι­ή­σει στην επό­με­νη συνε­δρί­α­ση ότι οι φωτο­γρα­φί­ες αφο­ρούν όντως τις επί­μα­χες ημερομηνίες.

Ο ηθο­ποιός που ισχυ­ρί­ζε­ται ότι είδε τον κατη­γο­ρού­με­νο στην Επί­δαυ­ρο με τους δύο νεα­ρούς, είχε προ­σέλ­θει και στην ανα­κρί­τρια της υπό­θε­σης προ­κει­μέ­νου να κατα­θέ­σει για το γεγο­νός, θεω­ρώ­ντας, όπως είπε σήμε­ρα, πως είναι σημα­ντι­κό να το ανα­φέ­ρει στις αρχές.

Όπως τόνι­σε ο μάρ­τυ­ρας ενώ­πιον του ΜΟΔ, αρχι­κά είχε δει στα ΜΜΕ ότι οι ημε­ρο­μη­νί­ες του καταγ­γελ­λό­με­νου βια­σμού ήταν τον Αύγου­στο του 2015 και έτσι δεν ασχο­λή­θη­κε, καθώς ο ίδιος θυμό­ταν καλά πως είχε δει τον Λιγνά­δη με τους νεα­ρούς τον Ιού­λιο του 2015, οι οποί­οι έμε­ναν στο ίδιο συγκρό­τη­μα που έμει­νε και ο ίδιος. Όμως, όπως τόνι­σε, όταν είδε δημο­σιεύ­μα­τα ότι το θύμα ανα­σκεύ­α­σε την κατά­θε­ση του ως προς τις ημε­ρο­μη­νί­ες, προσ­διο­ρί­ζο­ντας τον φερό­με­νο βια­σμό το τρι­ή­με­ρο 24 με 26 Ιου­λί­ου, επε­δί­ω­ξε να καταθέσει.

Πρό­ε­δρος: Αυτό που άλλα­ξαν τις ημε­ρο­μη­νί­ες, δεν σας έκα­νε κάπως επι­φυ­λα­κτι­κό; Πήγα­τε να κατα­θέ­σε­τε για άτο­μα που έχουν διορ­θώ­σει την ημε­ρο­μη­νία του συμ­βά­ντος. Δεν ήσα­σταν επιφυλακτικός;

Μάρ­τυ­ρας: Όχι, πήγα να κατα­θέ­σω κάτι που ήξερα…επειδή έλε­γαν ότι δεν υπήρ­ξε κανείς στην Επί­δαυ­ρο εκεί­νη την περί­ο­δο, αν θυμά­μαι καλά. Πίστευα ότι μπο­ρεί να έχει γίνει κάποιο λάθος…θυμήθηκα, διό­τι ήταν οι ημε­ρο­μη­νί­ες συγκε­κρι­μέ­νης παρά­στα­σης. Θεώ­ρη­σα ότι θα πρέ­πει να το κάνω, χωρίς να λέω ότι ο κατη­γο­ρού­με­νος έχει κάνει αυτά για τα οποία κατηγορείται.

Η δίκη θα συνε­χι­στεί στις 29 Απρι­λί­ου με την εξέ­τα­ση του ηθο­ποιού από τους συνη­γό­ρους των δύο πλευρών.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο