Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Δεν θα κάνουμε συζήτηση, τέλος! Τελείωσε!»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Το «επι­τε­λι­κό κρά­τος» του κ. Μητσο­τά­κη ξανα­χτύ­πη­σε σήμε­ρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Δρώ­ντας σαν δυνά­μεις προ­στα­σί­ας του ΝΑΤΟ, δυνά­μεις των ΜΑΤ παρα­τά­χθη­καν στις εισό­δους του λιμα­νιου, ενά­ντια στον «εχθρό-λαό» που δια­δή­λω­σε κατά της ακρί­βειας και εμπλο­κής της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Απο­δει­κνύ­ο­ντας, για πολ­λο­στή φορά, ότι ο αυταρ­χι­σμός και η κατα­στο­λή πηγαί­νουν χέρι-χέρι με την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που βυθί­ζει του εργα­ζό­με­νους και τον λαό στη φτώ­χεια και την μιζέ­ρια, η αστυ­νο­μία – έχο­ντας προ­φα­νώς εντο­λές από άνω­θεν — «χτύ­πη­σε» την ειρη­νι­κή απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση με χημι­κά, προ­χω­ρώ­ντας στην αυθαί­ρε­τη σύλ­λη­ψη και κρά­τη­ση 8 δια­δη­λω­τών, μετα­ξύ των οποί­ων δύο μέλη της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ και ενας δημο­σιο­γρά­φος του «Ριζο­σπά­στη».

Στις δια­μαρ­τυ­ρί­ες συν­δι­κα­λι­στών, φορέ­ων του εργα­τι­κού-ταξι­κού κινή­μα­τος, δια­δη­λω­τών για την προ­κλη­τι­κή στά­ση της αστυ­νο­μί­ας, τα ΜΑΤ απά­ντη­σαν με ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη πρό­κλη­ση! Έχο­ντας την κάλυ­ψη των ανω­τέ­ρων τους και με ύφος χωρο­φύ­λα­κα της δεκα­ε­τί­ας του ’50, επι­χεί­ρη­σαν να κάνουν τους «τζά­μπα μάγκες» στους εργα­ζό­με­νους που θέλη­σαν να προ­σεγ­γί­σουν το λιμά­νι όπου έχει δέσει ΝΑΤΟι­κό πλοίο, με στρα­τιω­τι­κό εξοπλισμό.

Δεί­τε στο ακό­λου­θο βίντεο, που δημο­σιεύ­σε το «Documento», τον… «βαρύ­μα­γκα» επι­κε­φα­λής των ΜΑΤ να διώ­χνει, με τρό­πο προ­κλη­τι­κό και απα­ξιω­τι­κό, τους δια­δη­λω­τές: «Δεν θα κάνου­με συζή­τη­ση, τέλος!».

Σχό­λιο: Να τα χαί­ρε­ται τέτοια «δια­μά­ντια» η ΕΛ.ΑΣ, ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη κ. Θεο­δω­ρι­κά­κος και η κυβέρνηση.

Στο «δεν θα κάνου­με συζή­τη­ση, τέλος» συνο­ψί­ζε­ται η αστι­κή «δημο­κρα­τία» τους. Μια «δημο­κρα­τία» που στα­μα­τά έξω από τις πύλες των εργο­στα­σί­ων και τις πόρ­τες των επιχειρήσεων.

Μια «δημο­κρα­τία» που κυκλο­φο­ρεί με τα δακρυ­γό­να και τα γκλοπ παρά πόδα προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τεύ­σει τις ΝΑΤΟι­κές αρμά­δες που χρη­σι­μο­ποιούν την Ελλά­δα ως ορμη­τή­ριο για ιμπε­ρια­λι­στι­κές πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, τη Μέση Ανα­το­λή και αλλού.

Μια «δημο­κρα­τία» που, , όποιο αστι­κό κόμ­μα κι’ αν βρί­σκε­ται στην κυβέρ­νη­ση, είναι δια­χρο­νι­κά, κομ­μέ­νη και ραμ­μέ­νη στα συμ­φέ­ρο­ντα και τις ανά­γκες του κεφα­λαί­ου. Τόσο σάπια μέχρι το μεδού­λι που όσο κι’ αν μακι­για­ρι­στεί, δεν φτια­σι­δώ­νε­ται, δεν για­τρεύ­ε­ται, δεν αλλάζει.

Αυτή η «δημο­κρα­τία» της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, που για τον λαό σημαί­νει φτώ­χεια, ανερ­γία, ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, κατα­στο­λή και βία, μονά­χα ανα­τρέ­πε­ται από την οργα­νω­μέ­νη πάλη του ταξι­κού εργα­τι­κού κινήματος.

ΚΚΕ: Καταγ­γέλ­λει την απρό­κλη­τη και βίαιη αστυ­νο­μι­κή επί­θε­ση σε απερ­γούς στη Θεσσαλονίκη

Το ΠΑΜΕ καταγ­γέλ­λει την άγρια κατα­στο­λή στο λιμά­νι της Θεσσαλονίκης

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο