Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στο σημερινό Ριζοσπάστη του Σ/Κ

Rizos MENOUME DYNATOI

Πλού­σια η ύλη και αυτού του Ρίζου, με 40 περιε­κτι­κές σε ειδή­σεις, ρεπορ­τάζ, πολι­τι­κές και κοι­νω­νι­κές ανα­λύ­σεις σελίδες.

 

                   
Από Μέρα σε Μέρα ‑Τι είπαν… τι «ξέχα­σαν»
Μαθή­μα­τα Οικο­νο­μί­ας του υφυ­πουρ­γούς Εργα­σί­ας, Πάνου Τσα­κλό­γλου, μιλώ­ντας για τη «ζημιά» που προ­κα­λούν οι αυξή­σεις των μισθών στην «αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα»
Παρα­γω­γι­κός: Πριν από λίγες μέρες, ένα από τα κύρια άρθρα του «Βήμα­τος» εκθεί­α­ζε τη συμ­βο­λή της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ στη δημο­σιο­νο­μι­κή στα­θε­ρό­τη­τα…, ο ΣΥΡΙΖΑ «προ­σαρ­μό­στη­κε και εν τέλει, υιο­θε­τώ­ντας δύσκο­λες και επώ­δυ­νες πολι­τι­κές, παρέ­δω­σε μια χώρα δημο­σιο­νο­μι­κά στα­θε­ρο­ποι­η­μέ­νη, με ισχυ­ρό από­θε­μα ταμεια­κών δια­θε­σί­μων, ικα­νών να στη­ρί­ξουν τη στρο­φή που επαγ­γέλ­θη­κε ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης. Κοι­νώς ο πρω­θυ­πουρ­γός δεν παρέ­λα­βε “καμέ­νη γη” το καλο­καί­ρι του 2019.

 

Σαν Σήμε­ρα Σ|Κ 27–28 Νοέμβρη

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΔΟΜΑΔΑΣ ‑Με «ψίχου­λα» δεν ζει ο λαός, διεκ­δι­κώ­ντας το «καρ­βέ­λι» περ­νά­ει στην αντε­πί­θε­ση — Ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα στην τηλε­διά­σκε­ψη της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας (28 Νοέμβρη)

Για την άμιλ­λα μετα­ξύ των Οργα­νώ­σε­ων Περιο­χής στο πλαί­σιο της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης (ανα­κοί­νω­ση γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ) + Το τέλος του Νοέμ­βρη να βρει τις Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις ακό­μα πιο ψηλά!

ΣΩΜΑΤΕΙΑ — ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ: Ανε­πι­θύ­μη­τοι οι Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κοί φονιά­δες! Μεγά­λη εκδή­λω­ση — συγκέ­ντρω­ση για την οργά­νω­ση του αγώ­να στην Αλεξανδρούπολη

ΝΑΤΟι­κό «σκα­λο­πά­τι» η Ελλά­δα για προ­βο­λή ισχύ­ος μέχρι τον Ινδι­κό Ωκε­α­νό: Η έκθε­ση μιας ισχυ­ρής ισραη­λι­νής «δεξα­με­νής σκέ­ψης» «δίνει στο πιά­το» τι κρύ­βε­ται πίσω από την Ελλη­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη Συμ­φω­νία για τις βάσεις και τα «πολυ­με­ρή σχή­μα­τα» συνερ­γα­σί­ας στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή | Μέσα στο βελη­νε­κές των ρωσι­κών πυραύ­λων από τις βάσεις της Συρί­ας ‑Ξεκά­θα­ρη ανα­φο­ρά στους κιν­δύ­νους που προ­κύ­πτουν για τον ελλη­νι­κό λαό από τη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας στον αντα­γω­νι­σμό ΝΑΤΟ, Ρωσί­ας και Κίνας στην περιοχή

 


ΣΑΡΩΝΕΙ η ΠΑΝΔΗΜΙΑ | Η εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της Υγεί­ας — εμπό­ρευ­μα σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη: Απο­δυ­να­μώ­νο­νται αντί να ενι­σχύ­ο­νται οι ΜΕΘ, ενώ η κυβέρ­νη­ση προ­ω­θεί και νέο νομο­σχέ­διο για την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στα νοσο­κο­μεία  — ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ του ΚΚΕ για την ΥΓΕΙΑ: Τη Δευ­τέ­ρα 29 Νοέμ­βρη η συζή­τη­ση στη Βουλή
«Το ζήτη­μα της παν­δη­μί­ας δεν είναι πρω­τί­στως ζήτη­μα κοι­νω­νι­κό, που άρα λύνε­ται πρώ­τα απ’ όλα με κοι­νω­νι­κούς όρους και που μέσα εκεί εντάσ­σε­ται και μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει απο­τε­λε­σμα­τι­κά και η ατο­μι­κή ευθύ­νη, αλλά αντί­θε­τα ζήτη­μα που μπο­ρεί να λυθεί μόνο με όρους ατο­μι­κούς. Το πόσο «σύγ­χρο­νο» και «προ­ο­δευ­τι­κό» είναι αυτό μας το λέει μια κυβερ­νη­τι­κή κατα­χώ­ρη­ση στον Τύπο… του 1918, για την τότε ισπα­νι­κή γρί­πη που απο­δε­κά­τι­σε κοντά 50 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους.

Σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ ο λαός να κατα­λά­βει τη δύνα­μή του να βάλει τη σφρα­γί­δα του στις εξε­λί­ξεις ‑Περιο­δεία της Αλέ­κας Παπα­ρή­γα σε εργο­στά­σιο Φαρμάκου

εμβολίου αντι Covid

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ στον ΚΟΣΜΟ: Πάνω από 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο οι θάνα­τοι στην Ευρώ­πη, καταρ­ρέ­ουν ξανά τα νοσοκομεία

Vaccino €-$ΚΚΕ: Όσο το εμβό­λιο απο­τε­λεί χρυ­σο­φό­ρο εμπό­ρευ­μα τόσο θα συνε­χί­ζε­ται η θανα­τη­φό­ρα πορεία της πανδημίας

Εκδή­λω­ση της ΚΝΕ με αφορ­μή την παγκό­σμια μέρα για την εξά­λει­ψη της βίας κατά των γυναι­κών: Στο χέρι κάθε νέας γυναί­κας να γίνει μαχή­τρια στον αγώ­να για να σπά­σει ο φαύ­λος κύκλος της βίας και της ανι­σο­τι­μί­ας (εκτε­νή απο­σπά­σμα­τα από την ομι­λία της Ελέ­νης Μπέλ­λου, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ)ΚΝΕ Σπάμε τον φαύλο κύκλο της βίας Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής της γυναικείας ανισοτιμίας

Δεν υπήρ­ξε και δεν πρό­κει­ται να υπάρ­ξει καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη «για όλους», δεν υπάρ­χει «δίκαιος καπι­τα­λι­σμός» Απο­σπά­σμα­τα από την ομι­λία του Γ. Μαρί­νου, μέλους του ΠΓ της ΚΕ, σε εκδή­λω­ση της ΤΟ Κεντρι­κής Ευρώ­πης του ΚΚΕ, στο Βερολίνο

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Για άλλη μια χρο­νιά «κλή­ρω­σε λαχείο» για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λουςΠροϋπολογισμός 2022 Για άλλη μια χρονιά λαχείο για τους επιχειρηματικούς ομίλουςΟδοι­πο­ρι­κό «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» στους μετα­νά­στες εργά­τες γης σε Β. Ηλεία — Δυτ. Αχα­ΐα Εικό­νες — απο­κά­λυ­ψη για την άγρια εκμε­τάλ­λευ­ση πίσω από το «κόκ­κι­νο χρυ­σά­φι» της φραουλοπαραγωγής

Ανα­κοί­νω­ση του ΚΣ της ΚΝΕ: Για την προ­κή­ρυ­ξη δίμη­νης καμπά­νιας για τα 100 χρό­νια της «Κομ­μου­νι­στι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης» Μορ­φω­τι­κή αντε­πί­θε­ση — Χωρίς επα­να­στα­τι­κή θεω­ρία δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει επα­να­στα­τι­κή δρά­ση (Β. Ι. Λένιν)

Προ­βο­λές του ντο­κι­μα­ντέρ της ΚΕ του ΚΚΕ για τη Μακρόνησο

Τελευ­ταίο «αντίο» στην συντρό­φισ­σα Καλ­λιό­πη Μπουντούρογλου

Με μεγά­λη θλί­ψη ο απο­χαι­ρε­τι­σμός στον σύντρο­φο Γιάν­νη Σκυλ­λά — Κηδεύ­τη­κε με πολι­τι­κή τελε­τή στην ιδιαί­τε­ρη πατρί­δα του, την Κάλυμνο

Απλός μαθη­μα­τι­κός τύπος προ­βλέ­πει (στα­τι­στι­κά) τις κινή­σεις των ανθρώ­πων στις πόλεις

Τα εξαι­ρε­τι­κά κατα­σκευα­στι­κά ένστι­κτα των μελισσών

«Farindola. Το γράμ­μα που δεν έφτα­σε ποτέ»

Ανοί­γει τις πύλες του το Διε­θνές Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Ολυ­μπί­ας για παι­διά και νέους

Νέο αθλη­τι­κό νομο­σχέ­διο: Κου­ρε­λιά­ζει το πανε­πι­στη­μια­κό πτυ­χίο προς όφε­λος των ιδιω­τι­κών συμφερόντων

Γερ­μα­νία — Νέος κυβερ­νη­τι­κός συνα­σπι­σμός: Ολα για τις προ­τε­ραιό­τη­τες των μονο­πω­λί­ων, ψίχου­λα και εκμε­τάλ­λευ­ση για τον λαό — «Πακέ­το» με την ενερ­γεια­κή μετά­βα­ση και τις «πρά­σι­νες επεν­δύ­σεις»… ο «σύγ­χρο­νος εργα­σια­κός κόσμος» με δου­λειά έως και 13 ώρες τη μέρα!

iran34ΙΡΑΝ – ΗΠΑ Επα­νέ­ναρ­ξη των παζα­ριών στη Βιέν­νη για το ιρα­νι­κό πυρη­νι­κό πρό­γραμ­μα …με φόντο αντα­γω­νι­στι­κά ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και απει­λές για «εναλ­λα­κτι­κές»

ΤΟΥΡΚΙΑ — ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Μοχλός διερ­γα­σιών εντός και εκτός συνό­ρων, με τον λαό να πλη­ρώ­νει ξανά τη «νύφη»

ΚΚ Τουρκίας logo kk turkey logo

ΚΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ — Κινη­το­ποι­ή­σεις κατά της ακρί­βειας και της φτώχειας

Περισσότερα

Εκδόσεις Ατέχνως Atexnos click 2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο