Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαφυγόντα κέρδη

Εκεί που η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια βλέ­πει μια μονα­δι­κή ευκαι­ρία να επι­σκε­φτεί κάποιο αρχαιο­λο­γι­κό μνη­μείο χωρίς να πρέ­πει να πλη­ρώ­σει τα μαλ­λιο­κέ­φα­λά της, η κυβέρ­νη­ση και το κρά­τος βλέ­πουν …δια­φυ­γό­ντα κέρδη.

Την περα­σμέ­νη Κυρια­κή χιλιά­δες κόσμου κατέ­κλυ­σαν τους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους, σχη­μα­τί­ζο­ντας «ουρές», μιας και κάθε πρώ­τη Κυρια­κή του μήνα η είσο­δος είναι δωρε­άν, σε αντί­θε­ση με όλες τις άλλες μέρες, που το εισι­τή­ριο είναι τσου­χτε­ρό και απα­γο­ρευ­τι­κό για τη λαϊ­κή οικογένεια.

Ενδει­κτι­κά, με τη νέα τιμο­λο­για­κή πολι­τι­κή, η είσο­δος στον Ιερό Βρά­χο της Ακρό­πο­λης θα κοστί­ζει πλέ­ον 30 ευρώ (από 10 και 20 για τη χει­με­ρι­νή και καλο­και­ρι­νή περί­ο­δο αντί­στοι­χα), η είσο­δος για όλους τους εμβλη­μα­τι­κούς χώρους θα είναι 20 ευρώ, ενώ το φτη­νό­τε­ρο εισι­τή­ριο αυξά­νε­ται στα 5 ευρώ, από 2 που είναι τώρα (+150%).

Θα της ήρθε …κόλ­πος της κυβέρ­νη­σης, λοι­πόν, βλέ­πο­ντας όλο αυτόν τον κόσμο να ψάχνει μια ανά­σα έξω από τον εφιάλ­τη του «πλή­ρω­νε για να δεις» που επι­βάλ­λει το κρά­τος — μάνα­τζερ και στον Πολιτισμό.

Οπως είναι βέβαιο ότι κάποιοι «μετρού­σαν κεφά­λια» την Κυρια­κή, για να υπο­λο­γί­σουν πόσα 30άρια έχα­σαν τα ταμεία τους από τις δωρε­άν επι­σκέ­ψεις, κάνο­ντας και δεύ­τε­ρες σκέ­ψεις για το αν και πόσο θα δια­τη­ρη­θεί ακό­μα κι αυτό το ελά­χι­στο μέτρο, που η κυβέρ­νη­ση αξιο­ποιεί ως άλλο­θι και «ξεκάρ­φω­μα» για την πολι­τι­κή της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης που καλπάζει.

 

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο