Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Δήλωση για τα 80 χρόνια από την 28η Οκτωβρίου 1940 (VIDEO)

Με αφορ­μή τα 80 χρό­νια από την 28η Οκτω­βρί­ου 1940, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας έκα­νε την ακό­λου­θη δήλωση:

«80 χρό­νια μετά, τα συμπε­ρά­σμα­τα αυτής της ηρω­ι­κής περιό­δου, της πάλης του ελλη­νι­κού λαού, μπο­ρούν να εμπνεύ­σουν τους σημε­ρι­νούς αγώ­νες. Να φωτί­σουν την ανά­γκη για λαϊ­κή ενό­τη­τα, απέ­να­ντι σε μια ψευ­δε­πί­γρα­φη “εθνι­κή ομο­ψυ­χία”, που επι­κα­λού­νται συνή­θως οι εκμε­ταλ­λευ­τές του λαού.»

Ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για την επέ­τειο της 28ης Οκτωβρίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο