Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκδήλωση ‑συζήτηση στην Καισαριανή για την Υγεία με την Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ _Φωτο

Το Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Και­σα­ρια­νής, μαζί με το Σύλ­λο­γο Δημο­κρα­τι­κών Γυναι­κών και το παράρ­τη­μα Και­σα­ρια­νής της Ένω­σης Συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ Αθη­νών & Περι­χώ­ρων, οργά­νω­σαν μια ακό­μη δρά­ση _με την αμέ­ρι­στη στή­ρι­ξη του δήμου, από τότε που τη δια­χεί­ρι­ση ανέ­λα­βε η ΛαΣυ με επι­κε­φα­λής τον κομ­μου­νι­στή _θέμα: «Εξε­λί­ξεις στο χώρο της Υγεί­ας. Καλύ­πτο­νται οι ανά­γκες μας για σύγ­χρο­νο, ποιο­τι­κό, απο­κλει­στι­κά δημό­σιο και δωρε­άν σύστη­μα Υγείας;»

Κεντρι­κή ομι­λή­τρια: η Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δος _ ΟΕΝΓΕ,  με  παρεμ­βά­σεις υγειο­νο­μι­κών της πόλης και κατοίκων.

Εισα­γω­γι­κά η Δώρα Βαγε­νά, πρό­ε­δρος της της Ένω­σης Συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ ανα­φέρ­θη­κε στο τρα­γι­κό γεγο­νός του καρ­κι­νο­πα­θή από την Κρή­τη που _άπελ­πις αυτο­κτό­νη­σε περι­μέ­νο­ντας το φάρ­μα­κο για να κάνει τη χημειο­θε­ρα­πεία του και στη συνέ­χεια στις προ­σε­χείς δρά­σεις _βλ. παρα­κά­τω αναλυτικά.

Η ειση­γή­τρια στη συνέ­χεια, μιλώ­ντας απλή γλώσ­σα με παρα­δείγ­μα­τα και νού­με­ρα, μίλη­σε ανα­λυ­τι­κά για τις εξε­λί­ξεις στον τομέα υγεί­ας _ειδικότερα από την επο­χή του Συρι­ζα και μετά, ανα­φε­ρό­με­νη στις αυξή­σεις για ιδιω­τι­κές δαπά­νες Υγεί­ας (~800 εκατ. Ευρώ + άλλα τόσα περί­που των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων, που με τον ιδρώ­τα και το αίμα τους πλή­ρω­σε και πλη­ρώ­νει ο εργα­ζό­με­νος και η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια). Επί­σης για τη λεγό­με­νη “συνύ­παρ­ξη” δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας, που ουσια­στι­κά σημαί­νει ξεπού­λη­μα και παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του κατ ευφη­μι­σμό ΕΣΥ.

Στά­θη­κε ανα­λυ­τι­κά στο επί­μα­χο των ημε­ρών –πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νο από την κυβέρ­νη­ση για την καθιέ­ρω­ση των επί πλη­ρω­μή απο­γευ­μα­τι­νών χει­ρουρ­γεί­ων με τον σχε­τι­κό τιμο­κα­τά­λο­γο _συνέχεια των απο­γευ­μα­τι­νών ιατρεί­ων, όπου επί­σης υπάρ­χει καθο­ρι­σμέ­νο κοστο­λό­γιο για τον ασθε­νή και την τσέ­πη του. Οι συνέ­πειες και αυτού του μέτρου θα είναι εξο­ντω­τι­κές για τον λαό και την υγεία του, αφού όποιος δεν έχει να πλη­ρώ­σει, θα συνε­χί­σει να στοι­βά­ζε­ται στις λίστες των τακτι­κών χει­ρουρ­γεί­ων περι­μέ­νο­ντας μάταια τη σει­ρά του, αφού πολ­λές επεμ­βά­σεις έχουν ανα­μο­νή ετών! Έκα­νε μάλι­στα συγκε­κρι­μέ­νες ανα­φο­ρές στην προ και μετά covid εποχή.

Αντί το κρά­τος και η κυβέρ­νη­ση _είπε να κάνουν μαζι­κές προ­σλή­ψεις υγειο­νο­μι­κών και να εξα­σφα­λί­σουν όλες τις ανα­γκαί­ες υπο­δο­μές, αντί να αυξή­σουν τους μισθούς για­τρών και νοση­λευ­τών και να βελ­τιώ­σουν τις συν­θή­κες της δου­λειάς τους, ανοί­γουν μια ακό­μα μπίζ­να μέσα στα δημό­σια νοσοκομεία.

Εξα­σφα­λί­ζουν μάλι­στα εγγυ­η­μέ­νη πελα­τεία στα επί πλη­ρω­μή χει­ρουρ­γεία, αν υπο­λο­γί­σει κανείς ότι σήμε­ρα εκκρε­μούν πάνω από 100.000 επεμ­βά­σεις. Θυμί­ζου­με πως από τα 150.000 περι­στα­τι­κά που κατα­γρά­φο­νταν στη λίστα μετά την εκκα­θά­ρι­ση, ένα 38% στρά­φη­κε στον ιδιω­τι­κό τομέα επει­δή δεν μπο­ρού­σε να περι­μέ­νει άλλο, ενώ από τα ενα­πο­μεί­να­ντα, 1 στα 4 εκκρε­μεί για περισ­σό­τε­ρο από έναν χρό­νο, το 43% είναι σε ανα­μο­νή μέχρι 4 μήνες και το 31% από 4 μήνες έως έναν χρό­νο. Όσοι από αυτούς ανα­γκα­στούν να κατα­φύ­γουν στα απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία, θα πλη­ρώ­σουν από την τσέ­πη τους «νόμι­μο» φακε­λά­κι από 300 έως 2.000 ευρώ, ανά­λο­γα με τη σοβα­ρό­τη­τα της επέμ­βα­σης, ανα­πο­δο­γυ­ρί­ζο­ντας ξεδιά­ντρο­πα την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η κυβέρ­νη­ση παρου­σιά­ζει τα απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία ως μέτρο …ενί­σχυ­σης του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, επει­δή είναι φτη­νό­τε­ρα και άρα πιο «αντα­γω­νι­στι­κά» από τον ιδιω­τι­κό τομέα! Να πού οδη­γεί η πολι­τι­κή της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης και της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της Υγεί­ας, με την παράλ­λη­λη λει­τουρ­γία του δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα: Να γίνε­ται πιο «αντα­γω­νι­στι­κός» ο δημό­σιος με τα κρι­τή­ρια που που­λά­ει την Υγεία — εμπό­ρευ­μα ο ιδιωτικός!

Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στην φαι­νο­με­νι­κά ασή­μα­ντη συμ­με­το­χή των 3€, που αθροι­στι­κά είναι δεκά­δες χιλιά­δες, όπως και σε θέμα­τα που αφο­ρούν τη γυναί­κα (μαστο­γρα­φί­ες κλπ)

Πρό­ο­δος δεν είναι να πλη­ρώ­νει ο ασθε­νής από την τσέ­πη του, ούτε το «νόμι­μο φακε­λά­κι» που φέρ­νουν μαζί τους τα απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία. Πρό­ο­δος δεν είναι η δια­λο­γή ασθε­νών με βάση την τσέ­πη τους, από το υπο­στε­λε­χω­μέ­νο, υπο­χρη­μα­το­δο­τού­με­νο και ραγδαία εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας που υπε­ρα­σπί­ζο­νται όλοι μαζί, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Πραγ­μα­τι­κή πρό­ο­δος είναι να απο­λαμ­βά­νει ο λαός καθο­λι­κά δημό­σιες και δωρε­άν υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας, αντά­ξιες του σημε­ρι­νού επι­πέ­δου ανά­πτυ­ξης της ιατρι­κής επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας, που απο­γειώ­νει τις δυνα­τό­τη­τες όχι μόνο στη θερα­πεία αλλά κυρί­ως στην πρό­λη­ψη. Εκεί πρέ­πει να ρίξει όλες του τις δυνά­μεις το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, χτυ­πώ­ντας στη ρίζα τη βαρ­βα­ρό­τη­τα και την απαν­θρω­πιά αυτού του σάπιου συστήματος.

Στη συνέ­χεια έκα­ναν παρεμ­βά­σεις ο Νικό­δη­μος Κατσα­ρέ­λης για­τρός πνευ­μο­νο­λό­γος, πρό­ε­δρος ΔΣ Δήμου συνερ­γα­ζό­με­νος με τη ΛαΣυ και ο νεα­ρός για­τρός Νίκος Βεχλί­δης, δίνο­ντας στοι­χεία και διευκρινήσεις

Ανακοίνωση ΚΑΛΕΣΜΑ

Η κατά­στα­ση στο χώρο της Υγεί­ας έχει φτά­σει στο απρο­χώ­ρη­το! Με ευθύ­νη της σημε­ρι­νής και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων αλλά και την ανο­χή δημο­τι­κών αρχών, τα δημό­σια νοσο­κο­μεία και η δημό­σια Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας έχουν οδη­γη­θεί σε πλή­ρη υπο­βάθ­μι­ση με πολύ αρνη­τι­κές συνέ­πειες στην υγεία του λαού.

🔘  Το Κέντρο Υγεί­ας Παγκρα­τί­ου παρα­μέ­νει υπο­στε­λε­χω­μέ­νο με ειδι­κό­τη­τες για­τρών ανύ­παρ­κτες, ραντε­βού να κλεί­νο­νται μετά από 2 ή 3 μήνες. Και αυτοί οι για­τροί που υπάρ­χουν, να καλού­νται να καλύ­πτουν και ανά­γκες επι­τρο­πών ΚΕΠΑ με απο­τέ­λε­σμα να μένουν μεγα­λύ­τε­ρα κενά για την κάλυ­ψη των ανα­γκών των ασφα­λι­σμέ­νων. Η πλειο­ψη­φία των ραντε­βού κλεί­νο­νται το πρωί και οι εργα­ζό­με­νοι που χρή­ζουν επί­σκε­ψης σε κάποιον για­τρό 6α πρέ­πει ή να παίρ­νουν άδεια από τις δου­λειές τους ή να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέ­πη και να επι­σκέ­πτο­νται ιδιώτη.

🔘  Το Κέντρο Υγεί­ας Παι­διού έχει μεγά­λες ελλεί­ψεις στο προ­σω­πι­κό, σε σχέ­ση με τις ανά­γκες που υπάρ­χουν. Παι­δί­α­τρος κάνει ιατρείο μόνο δύο πρω­ι­νά τη βδο­μά­δα, τις ώρες δηλα­δή που τα παι­διά έχουν σχο­λείο και η πλειο­ψη­φία των γονέ­ων δου­λεύ­ει. Ακό­μα και σε αυτή την περί­πτω­ση ο παι­δί­α­τρος δέχε­ται μόνο με προ­γραμ­μα­τι­σμέ­να ραντε­βού (πχ εμβο­λια­σμοί) και δεν υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα εξυ­πη­ρέ­τη­σης ενός εκτά­κτου περι­στα­τι­κού (πχ ίωσης). Τα ραντε­βού με άλλες περι­ζή­τη­τες ειδι­κό­τη­τες, όπως οι ανα­πτυ­ξιο­λό­γοι, κλεί­νο­νται με καθυ­στέ­ρη­ση μηνών.

🔘  Ο Δήμος Και­σα­ρια­νής δεν έχει ούτε μια (!) δημό­σια δομή Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγείας.

Γι’ αυτή την κατά­στα­ση δεν μιλά­με απλά για αδια­φο­ρία των ιθυ­νό­ντων αλλά για συνει­δη­τή πολι­τι­κή υπο­βάθ­μι­σης προς όφε­λος των κερ­δών των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Υγεία. Δεν είναι τυχαίο πως ενώ απα­ξιώ­νο­νται συνε­χώς οι δημό­σιες δομές υγεί­ας και τα μικρο­μά­γα­ζα κλεί­νουν το ένα μετά το άλλο, έχουν ξεφυ­τρώ­σει στην περιο­χή μας πάνω από 4 ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά κέντρα τα τελευ­ταία 3 χρόνια.

Το απο­τέ­λε­σμα είναι να βάζει ο λαός βαθιά το χέρι στην τσέ­πη για να κάνει εξε­τά­σεις και θερα­πεί­ες σε ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά και κλι­νι­κές αφού η ανα­μο­νή για ραντε­βού στις δημό­σιες δομές είναι για μετά από μήνες. Ταυ­τό­χρο­να οι υγειο­νο­μι­κοί κάνουν μια τερά­στια προ­σπά­θεια για να κρα­τή­σουν όρθιο το δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας αλλά έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι με την εντα­τι­κο­ποί­η­ση, την εξου­θέ­νω­ση, τους χαμη­λούς μισθούς, την αβεβαιότητα.

Όλα αυτά συμ­βαί­νουν ενώ περά­σα­με μια παν­δη­μία στην οποία απο­δεί­χτη­κε με τον πιο περί­τρα­νο τρό­πο ότι η Υγεία δεν πρέ­πει να λογί­ζε­ται με βάση την τσέ­πη του καθε­νός. Όπως επί­σης απο­δεί­χτη­κε και ο παρα­σι­τι­κός χαρα­κτή­ρας του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας που για να ανοί­ξει επι­πλέ­ον κλί­νες ΜΕΘ απαι­τού­σε (και πήρε από την κυβέρ­νη­ση) επι­δό­τη­ση χιλιά­δων ευρώ για κάθε κλίνη.

Σε όλα τα προη­γού­με­να προ­στί­θε­νται συνε­χώς και νέες αρνη­τι­κές εξε­λί­ξεις που μεγα­λώ­νουν την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση και την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Υγεί­ας, τη λει­τουρ­γία της με βάση το πορ­το­φό­λι. Σε μια περί­ο­δο που το κόστος ζωής εκτι­νάσ­σε­ται, ήδη η κυβέρ­νη­ση έχει επι­βά­λει αυξή­σεις στις τιμές των φαρ­μά­κων, ώστε να επι­δο­τού­νται οι φαρ­μα­κο­βιο­μή­χα­νοι, χαρά­τσι 1 έως 3 ευρώ σε κάθε ασφα­λι­σμέ­νο κάθε φορά που ο για­τρός τού δίνει παρα­πεμ­πτι­κό για εξε­τά­σεις και τα απο­γευ­μα­τι­νά επί πλη­ρω­μή χει­ρουρ­γεία, ανα­κοι­νώ­νο­ντας κάθε τόσο και νέους τρό­πους για να ξαφρί­ζει το κρά­τος τις τσέ­πες των ασφαλισμένων.

Όλα αυτά είναι συνει­δη­τή επι­λο­γή της κυβέρ­νη­σης να δίνει ψίχου­λα για Υγεία, Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, Παι­δεία και να τελειώ­νει ο μισθός και η σύντα­ξη στις 15 μέρες του μήνα, για να πλη­ρώ­νου­με εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ για να πηγαί­νει η φρε­γά­τα Ύδρα στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα εμπλέ­κο­ντας την χώρα σε επι­κίν­δυ­να σχέ­δια. Όλα αυτά είναι προ­τε­ραιό­τη­τες και κατευ­θύν­σεις ενός συστή­μα­τος που βάζει τα κέρ­δη του πάνω από τις ζωές των ανθρώ­πων και δεν νοιά­ζε­ται για την ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών μας.

Απέ­να­ντι σε αυτή την κατά­στα­ση σας καλού­με ΟΛΟΥΣ σε αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση. Τους εργα­ζό­με­νους, τους συντα­ξιού­χους, τη νεο­λαία, τους υγειο­νο­μι­κούς, όλο τον λαό της περιο­χής. Να παλέ­ψου­με μαζί για απο­κλει­στι­κά δημό­σιο και δωρε­άν σύστη­μα Υγεί­ας που να καλύ­πτει τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας, ενά­ντια στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση και την ιδιωτικοποίηση.

Σας καλού­με να διεκ­δι­κή­σου­με μαζί:

 • Δημιουρ­γία Κέντρου Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας στην Και­σα­ρια­νή πλή­ρως στε­λε­χω­μέ­νου και εξο­πλι­σμέ­νου, με δυνα­τό­τη­τα φρο­ντί­δας επει­γό­ντων περι­στα­τι­κών, με 24ωρη λει­τουρ­γία και βρα­χεία νοσηλεία.
 • Προ­σλή­ψεις μόνι­μου ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού στο Κ.Υ Παγκρα­τί­ου και κάλυ­ψη όλων των κενών σε ειδι­κό­τη­τες που σήμε­ρα λείπουν.
 • Να ολο­κλη­ρω­θεί και να στε­λε­χω­θεί επαρ­κώς με μόνι­μο προ­σω­πι­κό το ΚΗΦΗ.

Καλού­με όλο τον λαό της πόλης, να δυνα­μώ­σει τον αγώ­να του για την δημιουρ­γία και την ενί­σχυ­ση των δημό­σιων δομών Υγεί­ας στην περιο­χή μας και να συμ­με­τέ­χει δυνα­μι­κά στις δρά­σεις μας:     

 • Πέμ­πτη 21 Μαρ­τί­ου, στις 10.30 πμ. συμ­βο­λι­κή κατά­λη­ψη του ΚΥ Παγκρατίου(Κόνωνος)
 • Θεω­ρού­με θετι­κή την πρω­το­βου­λία της δημο­τι­κής αρχής Και­σα­ρια­νής που δεν έκρυ­ψε τα προ­βλή­μα­τα κάτω απ’ το χάλι, αντί­θε­τα μας κάλε­σε σε αγώ­να για διεκ­δί­κη­ση χρη­μα­το­δό­τη­σης και προ­σω­πι­κού για την κάλυ­ψη των ανα­γκών μας και γι’ αυτό στη­ρί­ζου­με και συμμετέχουμε:

Σάβ­βα­το 30 Μαρ­τί­ου κινη­το­ποί­η­ση με σύν­θη­μα «Η ΠΟΛΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ, βγαί­νου­με στο δρό­μο για τα δίκαια αιτή­μα­τά μας» με μπρο­στά­ρη τη δημο­τι­κή αρχή, απαι­τώ­ντας από Περι­φέ­ρεια και Υπουρ­γεία αυτά που δικαιού­μα­στε και μας ανήκουν.

Ξεκι­νά­με στις 12 το μεση­μέ­ρι από τα συνερ­γεία του δήμου (τέρ­μα του 224)

Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Και­σα­ρια­νής _
Ένω­ση Συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ Αθη­νών και Περι­χώ­ρων — Παράρ­τη­μα Καισαριανής_
Σύλ­λο­γος Δημο­κρα­τι­κών Γυναι­κών Καισαριανής

Και­σα­ρια­νή: Η Πόλη έχει Φωνή _ΟΛΟΙ στο δρό­μο στις 30 Μάρτη

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

& ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α.

Θα είμαστε κι εμείς εκεί!

Την Δευ­τέ­ρα 26/2/2024 καλε­στή­κα­με από τον δήμαρ­χο Ηλία Στα­μέ­λο σε μια συζή­τη­ση-ενη­μέ­ρω­ση όλων των φορέ­ων της πόλης, για την κατά­στα­ση που βρί­σκε­ται ο δήμος μας. Η περι­γρα­φή ήταν λεπτο­με­ρής, ανα­λυ­τι­κή και πλή­ρως διαφωτιστική.
Ήταν μια θετι­κή πρω­το­βου­λία, καθώς τα προη­γού­με­να 4 χρό­νια η πόρ­τα του Δημαρ­χεί­ου ήταν κλει­στή για εμάς, για τις ερω­τή­σεις μας, τη γνώ­μη μας, τις ανά­γκες μας.

Τι συμπε­ρά­σμα­τα βγάζουμε:

Βρι­σκό­μα­στε σε μία κρί­σι­μη στιγ­μή που ή θα χάσου­με και τα λίγα που απέ­μει­ναν ή θα υψώ­σου­με φωνή απαί­τη­σης στους κυβερ­νώ­ντες. Οι δήμοι καλού­νται να απο­τε­λό­σουν το μακρύ χέρι του κρά­τους. Του ίδιου κρά­τους που παίρ­νει το 95% των φόρων για τον λαό και δεν το επι­στρέ­φει στις ανά­γκες του. Οι κυβερ­νή­σεις που έχουν περά­σει δια­χρο­νι­κά κόβουν χρη­μα­το­δό­τη­ση και δυνα­τό­τη­τα πρό­σλη­ψης μόνι­μου προ­σω­πι­κού από τους Δήμους, δίνο­ντας πλέ­ον πιο επι­θε­τι­κά την κατεύ­θυν­ση στις δημο­τι­κές αρχές να εξα­σφα­λί­σουν έσο­δα από εμάς.

Η εικό­να επι­βε­βαιώ­νε­ται και από την κατά­στα­ση στον Δήμο Καισαριανής:

 • Λεφτά πολ­λά μαζεύ­ο­νται σε λίγες τσέ­πες. Τα μεγά­λα ποσά τρα­βιού­νται σε έργα… γλέ­ντι των εργο­λά­βων. Δεν είναι επι­λέ­ξι­μα κρί­σι­μα έργα, για τη ζωή τη δική μας, των παι­διών, των εγγο­νιών μας.
 • Η μόνη διέ­ξο­δος που δίνει το κρά­τος με το καθε­στώς της 1 πρό­σλη­ψης για κάθε 10 συντα­ξιο­δο­τή­σεις για κρί­σι­μες υπη­ρε­σί­ες των Δήμων είναι η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση ή η ανταποδοτικότητα.
 • Παλιά και νέα κορά­κια επι­βου­λεύ­ο­νται όσα για 10ετίες έχτι­σαν οι Και­σα­ρια­νιώ­τες με αγώ­νες στα «Ξύλι­να», στον Υμητ­τό, στο Σκοπευτήριο.

Οι δήμοι
ή θα δώσουν τη χαριστική βολή 
ή θα σταθούν τελευταίο αποκούμπι.

Η δημο­τι­κή αρχή της Και­σα­ρια­νής μας δήλω­σε ότι δεν θα πει­θαρ­χή­σει σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τας των υπη­ρε­σιών του Δήμου, παρά­δο­σης της δημό­σιας περιου­σί­ας σε ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, ελα­στι­κο­ποί­η­σης των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων του προ­σω­πι­κού. Μας έκα­νε όμως σαφή τα όρια της δια­χεί­ρι­σης και των λύσε­ων που μπο­ρεί να προ­κύ­ψουν από αυτήν.

Και μας κάλε­σε να θέσου­με ανοι­κτά και να διεκ­δι­κή­σου­με μαζί όσα έχου­με ανάγκη:

 • Να έχου­με Κέντρο Υγεί­ας ή ΤΟΜΥ με επαρ­κές και μόνι­μο προ­σω­πι­κό στην πόλη.
 • Να ολο­κλη­ρω­θεί και να στε­λε­χω­θεί επαρ­κώς με μόνι­μο προ­σω­πι­κό το ΚΗΦΗ.
 • Να έχουν τα παι­διά μας και τα εγγό­νια μας σύγ­χρο­να και ασφα­λή σχολεία.
 • Να δοθεί προ­τε­ραιό­τη­τα στις υπο­δο­μές που προ­α­σπί­ζουν τη ζωή και την περιου­σία του λαού. Να μην κιν­δυ­νεύ­ει από φωτιά ο Βλη­τι­κός σταθ­μός, να υπάρ­χει εξο­πλι­σμός για την πολι­τι­κή προστασία.
 • Κάτω τα χέρια από την περιου­σία του λαού στην Και­σα­ρια­νή. Να προ­στα­τευ­θεί από τα κορά­κια ο ορει­νός όγκος του Υμητ­τού, τα «Ξύλι­να» να απο­δο­θούν στον λαό της πόλης και όχι στους επί­δο­ξους κατα­πα­τη­τές του Υμηττού.

Απέναντι σε αυτήν την πολιτική 
Εμείς Ξέρουμε!

Η πολύ­χρο­νη πεί­ρα μας, μας κατα­δει­κνύ­ει τον δρό­μο που ξέρου­με ότι μπο­ρεί να δώσει λύσεις στα προ­βλή­μα­τά μας, να καθυ­στε­ρή­σει τα σχέ­διά τους. Αυτός είναι μόνο ο δρό­μος του αγώ­να και της διεκ­δί­κη­σης, μαζί με όλο τον λαό που θίγε­ται συνε­χώς από τις εφαρ­μο­ζό­με­νες πολιτικές.

Στηρίζουμε την κινητοποίηση 
στις 30 Μάρτη με σύνθημα

Η ΠΟΛΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ, βγαίνουμε στο δρόμο 
για τα δίκαια αιτήματά μας 
με μπροστάρη τη δημοτική αρχή, στους δρόμους της πόλης μας.
Απαιτώντας από Περιφέρεια και Υπουργεία
αυτά που δικαιούμαστε και μας ανήκουν!

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο