Περιήγηση: Αφροδίτη Ρέτζιου

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Αφρ. Ρέτζιου (ΟΕΝΓΕ): Μετατρέπετε τα δημόσια νοσοκομεία σε δεξαμενή άντλησης πελατείας των ιδιωτών (VIDEO)

Φέρ­νε­τε αυτό το έκτρω­μα παρά την καθο­λι­κή αντί­θε­ση χιλιά­δων για­τρών, της Ομο­σπον­δί­ας Νοσο­κο­μεια­κών για­τρών και μεγά­λων Ενώ­σε­ων της χώρας, τόνισε…

Επικαιρότητα
Στήνουν «διαδηλωτοδικεία»: Καλούν σε δίκη την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ για παραβίαση του νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων!

Ως κατη­γο­ρού­με­νη σε δίκη για παρα­βί­α­ση του νόμου για τον περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων κλή­θη­κε η πρό­ε­δρος της ΟΕΝΓΕ, Αφρο­δί­τη Ρέτζιου,…

Απόψεις
Ηλίας Σιώρας: Τρομοκρατία σε αγωνιζόμενες γυναίκες στο χώρο της Υγείας

Ο εκφο­βι­σμός και η τρο­μο­κρα­τία ενά­ντια σε αγω­νι­ζό­με­νους υγειο­νο­μι­κούς εκδη­λώ­νε­ται με ποι­κί­λους τρό­πους. Με κλή­ση σε απο­λο­γία για­τί  αντι­μί­λη­σες στο…

Επικαιρότητα
Καλούν την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ στο αστυνομικό τμήμα για εξηγήσεις εξαιτίας κινητοποίησης!

Να επι­βά­λει «σιγή νεκρο­τα­φεί­ου» επι­διώ­κει η κυβέρ­νη­ση για να περά­σει χωρίς αντι­στά­σεις την αντι­λαϊ­κή της πολι­τι­κή και δεν διστά­ζει να…

Προτεινόμενο
Αφ. Ρέτζιου: Με την απόφαση για μείωση των χειρουργείων καταρρίπτεται το αφήγημα περί ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας

Σε δήλω­σή της στο «portal» 902.gr, για την κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση παγώ­μα­τος του 80% των χει­ρουρ­γεί­ων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία η Αφροδίτη…

Προτεινόμενο
Δυναμική συγκέντρωση υγειονομικών στο υπ. Υγείας απαιτώντας την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας

Την ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, επί­τα­ξη ιδιω­τι­κών μονά­δων και μαζι­κές προ­σλή­ψεις για­τρών — νοση­λευ­τών ζητούν οι νοσο­κο­μεια­κοί γιατροί…