Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Ανακοίνωση για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Σε ανα­κοί­νω­ση του για τη ρώσι­κη εισβο­λή στην Ουκρα­νία, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης σημειώνει:

Τριά­ντα χρό­νια μετά την επι­κρά­τη­ση της αντε­πα­νά­στα­σης στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού, ένας ακό­μη ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος ξεσπά σε ευρω­παϊ­κό έδα­φος, μετά τον πόλε­μο στη Γιουγκοσλαβία.

Ο αντα­γω­νι­σμός μετα­ξύ των ιμπε­ρια­λι­στών, των Ευρω­α­τλα­ντι­κών δυνά­με­ων (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) από τη μια και της καπι­τα­λι­στι­κής Ρωσί­ας από την άλλη, για τα μερί­δια των αγο­ρών, τους δρό­μους μετα­φο­ράς Ενέρ­γειας και τις σφαί­ρες επιρ­ρο­ής, οδή­γη­σαν στην τωρι­νή πολε­μι­κή σύγκρουση.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται, για άλλη μια φορά, ότι ο πόλε­μος απο­τε­λεί την συνέ­χι­ση της ίδιας πολι­τι­κής με άλλα, βίαια μέσα. Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος, με την κατα­στρο­φή και τον θάνα­το που προ­κα­λεί, είναι «γέν­νη­μα» του καπι­τα­λι­στι­κού ανταγωνισμού.

Οι σχε­δια­σμοί των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ για περι­κύ­κλω­ση της Ρωσί­ας, η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης Πού­τιν να ανα­γνω­ρί­σει τις απο­σχι­σθεί­σες περιο­χές του Ντον­μπάς και η συγκέ­ντρω­ση μεγά­λων στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων απο­τέ­λε­σαν όλα στοι­χεία στην κλι­μά­κω­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών ανταγωνισμών.

Οι λαοί της Ουκρα­νί­ας και της Ρωσί­ας, που έζη­σαν επί δεκα­ε­τί­ες ειρη­νι­κά στο πλαί­σιο της ΕΣΣΔ, δεν έχουν να χωρί­σουν τίπο­τε. Τα συμ­φέ­ρο­ντα των λαών δεν βρί­σκο­νται στην συστρά­τευ­ση πίσω από τον έναν ή τον άλλο ιμπε­ρια­λι­στή, πίσω από τις Ευρω­α­τλα­ντι­κές δυνά­μεις ή πίσω από τη Ρωσία. Αντί­θε­τα, η απά­ντη­ση στο νέο σφα­γείο που στή­νε­ται στην Ουκρα­νία πρέ­πει να είναι μόνο μια: ΌΧΙ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ. Να κατα­δι­κα­στούν οι αστι­κές τάξεις και κυβερ­νή­σεις των χωρών που οδη­γούν τους λαούς στον πόλε­μο και την αλληλοσφαγή.

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης κατα­δι­κά­ζει την εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία και τα τοι­χο­διω­κτι­κά ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και απαιτεί:

— ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

— ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝΑΤΟΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

— ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Η ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

— ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους, τη νεο­λαία και το λαό της πόλης μας και της ευρύ­τε­ρης περιο­χής να δυνα­μώ­σει το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό-φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα συμ­με­τέ­χο­ντας ενερ­γά στις κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Θεσ­σα­λο­νί­κη: Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο! – Συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ αύριο στις 7 μ.μ. στο Αγ. Βενιζέλου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο