Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμένα οι φίλοι μου…

Γρά­φει ο Τρια­ντά­φυλ­λος Μπαλωμένος

Εμέ­να οι φίλοι μου άπλω­σαν  σαν τις φυλ­λω­σιές στα
κατα­πρά­σι­να δάση της ελπίδας…
Κάθε δάσος και λαός κάθε δέντρο κι ανθρώ­πι­νος καρπός…
Κάθε τσα­μπί και μια πολιτεία,
που τα ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ,
γίνο­νται   μοσχοστάφυλα,
όταν τα καλ­λιερ­γεί ποι­κι­λία ανθρω­πιάς  εκλεκτής …

Σ’ ολό­γε­μο φεγ­γά­ρι τα συναθροίζει,
και  στη λια­κά­δα της ανθρώ­πι­νης χλωροφύλλης,
από οργα­νω­μέ­νους  χλω­ρο­πλά­στες   μιας τάξης απόκληρης,
απ’ όλες τις ανά­γκες της ανθρώ­πι­νης ζωής,
συν­θέ­τουν το ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ,
μια κοι­νω­νί­ας συνα­γω­νι­στι­κής, νική­τριας, απελευθερωτικής …

Εμέ­να οι φίλοι μου,
απορ­ρο­φούν  λόγια απ΄ «ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ»,
για μια φωτο­σύν­θε­ση  κοινωνική
απ’ το ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ που γρά­φτη­κε για κάθε ανή­λια ζωή…

Εμέ­να οι φίλοι μου   ψεκά­ζουν μ’ αλή­θειες μόνο,
τα παρά­σι­τα της πόλης αυτής,
και ξεχερ­σώ­νουν τα βάτα και τα σκίνα,
για να καρ­πί­σει ο σπό­ρος της παγκό­σμιας συνύπαρξης …

Εμέ­να οι φίλοι μου,
τους εφιάλ­τες της «αέναης ανάπτυξης»
της απάν­θρω­πης νυχτιάς,
τους βάφουν κόκκινους,
με  την πορ­φύ­ρα των ανθρώ­πι­νων οστράκων,
που ξεχειλίζουν,
σαν ματώ­νουν  οι πλη­γές των ονεί­ρων τους…

Εμέ­να οι φίλοι μου,
με βρή­καν πετα­μέ­νο στο βούρ­κο της ευδαι­μο­νί­ας των
κορακοζώητων…

ΚΙ εγώ ρακένδυτος,
με τα κου­ρε­λια­σμέ­να όνει­ρα των  ανέ­ξο­δων υποσχέσεων,
ψαχού­λευα του κήπους της παναν­θρώ­πι­νης ευδαιμονίας,
στα παγκά­κια των απόκληρων,
και στα σοκά­κια  που γίνο­νται οι λεωφόροι,
με τα πεζο­δρό­μια ανα­λό­για της ιστορίας…

Εμέ­να οι φίλοι μου,
τη σπο­ρά της έγνοιας μου μπόλιασαν,
κι έβγα­λε κλω­νά­ρια μεγα­λύ­τε­ρα απ το μπόι  της μονα­ξιάς μου…

Εμέ­να  οι φίλοι μου,
δεν με χαϊ­δο­λό­γη­σαν ποτέ,
στις παι­δι­κές ατα­ξί­ες  της  ζαβο­λιά­ρι­κης   συνεί­δη­σης μου,
στη νηπια­κή  της περπατησιά…

Εμέ­να οι φίλοι μου,
αν κάπο­τε μ’ αδί­κη­σαν ή τους αδίκησα,
κάποιο σκου­πί­δι  των δασκα­λε­μέ­νων μας μυαλών,
στα φανε­ρά σχο­λειά των εμπό­ρων μας,
όλων μας των αναγκών,
μπή­κε στο μάτι μας σαν μαθη­τού­δι τους,
απ’ τη βέρ­γα στα σχο­λαρ­χεία των
δασκά­λων βασανιστών,
των εμπό­ρων μας παπα­γά­λων των αφεντικών,
κι όλων τους των «πανά­γιων θεσμών»,
για να βροντοφωνάξουμε …
«απε­τά­ξω αυτόν …»
και «συντάσ­σο­μαι  με το «σωτή­ρα  αρχηγόν»
των «αγί­ων δικαιοαρπαγών …»

Εμέ­να οι φίλοι μου,
ένω­σαν  τα ται­ρια­στά σαν μια γροθιά,
κι έστρε­ψαν τις  χαρακιές
που μας  άνοι­ξαν των ανθρώ­πων οι θηρευτές,
για να πνί­ξου­με το άδικο,
μαζί με τους αδικητές,
με  το κόκ­κι­νο   που γεμί­ζει τα στή­θια των ανθρώπων,
με ζωο­γό­νες πνοές…

Εμέ­να οι φίλοι μου,
κυνη­γά­νε μόνο τα  ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΑΚΙΑ,
μ ‘ όλες τους τις προ­βιές  τις χρωματικές…

Εμέ­να οι φίλοι μου,
Χύνουν την παλέ­τα με το κόκκινο,
στους αγώ­νες της ζωής,
να γίνει ποτάμι,
να καθα­ρί­σει το μαύ­ρο της ορφάνιας,
και κάθε μιζέ­ριας ατομικής…

Εμέ­να οι φίλοι μου,
δεν περ­πα­τά­νε για το  ΤΟΙΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ …
Μπα­ρου­τα­πο­θή­κη στή­νουν   στο δρό­μο των αχρείων…

Ανθρώ­πι­νες φλέ­βες οι ροές,
στις λεω­φό­ρους της ιστο­ρί­ας στή­νουν ξόβεργες …

Εμέ­να οι φίλοι μου,
Ψάχνουν τρύ­πες στων ταξι­κών εχθρών τις πανοπλίες
και βάζουν πλώ­ρη  για  τις απέ­ρα­ντες θάλασ­σες των
ανθρώ­πι­νων αναγκών,
ν απο­στραγ­γί­σουν τις λίμνες των δακρύων,
απ’ το τσι­μπού­σι των βρι­κο­λά­κων αστών…

Εμέ­να οι φίλοι μου είναι οι Σύντρο­φοι μου,
κι  όλων των Εργατών…!!!

Τρια­ντά­φυλ­λος Μπαλωμένος
16 Αυγού­στου 2022  …1800–2030

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο