Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εμπλοκή της φρεγάτας «Ύδρα» — ΄Εβαλε με πυροβόλο κατά δύο UAVs στον Κόλπο του Άντεν

Εμπλο­κή της φρε­γά­τας «Ύδρα» στον πόλε­μο στην Ερυ­θρά Θάλασσα.

Τις πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα Τετάρ­τη στον Κόλ­πο του Άντεν, η Φρε­γά­τα «Ύδρα» στο πλαί­σιο της επι­χεί­ρη­σης της EUNAVFOR ASPIDES, έβα­λε με πυρο­βό­λο ενα­ντί­ον 2 Μη Επαν­δρω­μέ­νων Αερο­χη­μά­των (UAVs), τα οποία απομακρύνθηκαν.

Το συμ­βάν καταρ­ρί­πτει τους ισχυ­ρι­σμούς και τα έωλα επι­χει­ρή­μα­τα της κυβέρ­νη­σης ότι η ελλη­νι­κή φρε­γά­τα βρί­σκε­ται στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα για “ειρη­νι­κή” απο­στο­λή και επι­βε­βαιώ­νει τη θέση του ΚΚΕ ότι συμ­με­τέ­χει στις πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, προ­α­σπί­ζο­ντας τα συμ­φέ­ρο­ντα των εφο­πλι­στών και των εμπο­ρι­κών τους πλοίων.

Απο­κτά ιδιαί­τε­ρη σημα­σία το παλ­λαϊ­κό αίτη­μα «Να γυρί­σει εδώ και τώρα πίσω η φρε­γά­τα «Ύδρα».

Πηγή: 902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο