Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΟΔΥ: 438 νέα κρούσματα — 9 νεκροί

Σήμε­ρα ανα­κοι­νώ­νου­με 438 νέα κρού­σμα­τα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποί­ων 32 συν­δέ­ο­νται με γνω­στές συρ­ρο­ές και 28 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι 25370, εκ των οποί­ων το 55.6% άνδρες.

3508 (13.8%) θεω­ρού­νται σχε­τι­ζό­με­να με ταξί­δι από το εξω­τε­ρι­κό και 10153 (40.0%) είναι σχε­τι­ζό­με­να με ήδη γνω­στό κρούσμα.

84 συμπο­λί­τες μας νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι. Η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι 66 ετών. 24 (28.6%) είναι γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. To 94.0%, των δια­σω­λη­νω­μέ­νων, έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή είναι ηλι­κιω­μέ­νοι 70 ετών και άνω. 256 ασθε­νείς έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχου­με 9 ακό­μα κατα­γε­γραμ­μέ­νους θανά­τους και 509 θανά­τους συνο­λι­κά στη χώρα. 193 (37.9%) γυναί­κες και οι υπό­λοι­ποι άνδρες. Η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων συμπο­λι­τών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.3% είχε κάποιο υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω.

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο