Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ: Απόπειρα προβοκάτσιας μέσω … Βρυξελλών!

Οσμή προ­βο­κά­τσιας ανα­δί­δει η ενη­μέ­ρω­ση των δύο ευρω­βου­λευ­τών του ΚΚΕ απ’ τον γραμ­μα­τέα των Μη Εγγε­γραμ­μέ­νων Ευρω­βου­λευ­τών, Ε. Μπορ­ντέζ, ότι στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο έφτα­σε η πλη­ρο­φο­ρία ‑όλως τυχαί­ως λίγο μετά την επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού στην Ουκρα­νία- από τις ελλη­νι­κές αρχές περί της υπο­τι­θέ­με­νης πρό­θε­σής τους να συμ­με­τέ­χουν ως παρα­τη­ρη­τές στις εκλο­γές στις κατε­χό­με­νες από τη Ρωσία περιο­χές της Ουκρα­νί­ας, μαζί με άλλους ευρω­βου­λευ­τές της… ακροδεξιάς.

Φυσι­κά οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ, Κ. Παπα­δά­κης και Λ. Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νος, κατέ­στη­σαν σαφές ότι τέτοιο ζήτη­μα δεν υφί­στα­ται και δεν θα μπο­ρού­σε, με δεδο­μέ­νη τη σαφή, δια­κη­ρυγ­μέ­νη θέση του ΚΚΕ απέ­να­ντι στη ρωσι­κή εισβο­λή και στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Υπο­γράμ­μι­σαν πως το ΚΚΕ έχει αντι­πα­ρα­τε­θεί ιδε­ο­λο­γι­κά και πολι­τι­κά με την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία και τον Πού­τιν πολύ πριν το κάνουν ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, ακό­μα απ’ τον και­ρό που θεω­ρού­σαν τη Ρωσία στρα­τη­γι­κό τους εταίρο.

Υπεν­θύ­μι­σαν ακό­μα την ξεκά­θα­ρη θέση ενα­ντί­ω­σης του ΚΚΕ στην πολι­τι­κή των ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ σε ό,τι αφο­ρά και στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία που τον πλη­ρώ­νουν ακρι­βά οι λαοί. Επι­σή­μα­ναν, τέλος, στον Ε. Μπορ­ντέζ ότι η πλη­ρο­φό­ρη­ση που έλα­βε ήταν ψευ­δής και απα­ρά­δε­κτη και ζήτη­σαν να μετα­φερ­θεί η τοπο­θέ­τη­σή τους σε όσους δολί­ως τη δια­κι­νούν στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο όπως και στην Ελλά­δα, όπως και δεσμεύ­τη­κε ότι θα πράξει.

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο