Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ημερίδα ΚΣ της ΚΝΕ 100Χ Λένιν: Κ. Παπαδάκης: Η στρατηγική της ΕΕ για την ψηφιακή μετάβαση είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών

Ο «Ριζο­σπά­στης» και το 902.gr επα­νέρ­χoνται στο περιε­χό­με­νο της πολύ ενδια­φέ­ρου­σας Ημε­ρί­δας που διορ­γά­νω­σε το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο της ΚΝΕ με θέμα «Η νέα επο­χή στην τεχνο­λο­γία απαι­τεί μια νέα επο­χή στην κοι­νω­νία — Σοσια­λι­σμός, η απά­ντη­ση τον 21ο αιώ­να», με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 100 χρό­νων από τον θάνα­το του Β. Ι. Λένιν. Η Ημε­ρί­δα διορ­γα­νώ­θη­κε στο Παλαιό Αμφι­θέ­α­τρο του Πανε­πι­στη­μί­ου Πει­ραιά το Σάβ­βα­το 20 Μάρτη.

Στο πλαί­σιο αυτό δημο­σιεύ­ο­νται απο­σπά­σμα­τα από την εισή­γη­ση του Κώστα Παπα­δά­κη, μέλους της ΚΕ και ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ.
Η δημο­σί­ευ­ση των ομι­λιών που έγι­ναν στην Ημε­ρί­δα θα συνε­χι­στεί στο 902.gr και σε επό­με­να φύλ­λα του «Ριζο­σπά­στη». _μείνετε συντο­νι­σμέ­νοι

Η οργα­νω­μέ­νη προ­σπά­θεια της ΕΕ να προ­ω­θή­σει τις στρα­τη­γι­κές επι­διώ­ξεις των μονο­πω­λί­ων για τη λεγό­με­νη «ενιαία καπι­τα­λι­στι­κή ψηφια­κή αγο­ρά» μετρά­ει πάνω από 15 χρό­νια. Αφε­τη­ρία της στρα­τη­γι­κής της δια­κρα­τι­κής ιμπε­ρια­λι­στι­κής ένω­σης του κεφα­λαί­ου είναι η δια­πί­στω­ση της υστέ­ρη­σης των ευρω­παϊ­κών ομί­λων σε σχέ­ση με τους αντα­γω­νι­στές τους ΗΠΑ, Κίνα κ.λπ. Για να ανα­κό­ψει αυτήν την πορεία, σπεύ­δει να ορί­σει η ίδια πρό­τυ­πα και προ­δια­γρα­φές αρχι­κά στο έδα­φός της με στό­χο να τα επι­βάλ­λει κι ευρύ­τε­ρα, που θα διευ­κο­λύ­νουν την ίδια και θα βάζουν πρό­σθε­τα εμπό­δια στους αντα­γω­νι­στές της.

Γι’ αυτό καλεί σε υπε­ρά­σπι­ση της «ψηφια­κής κυριαρ­χί­ας» της με θωρά­κι­ση μιας κοι­νής Ευρω­παϊ­κής Αγοράς. (…)

Η κλι­μά­κω­ση των αντα­γω­νι­σμών σημα­δεύ­ε­ται από την ομο­λο­γία της ΕΕ ότι η οικο­νο­μία της έχει μετα­βεί σε πολε­μι­κό καθε­στώς. Η έκβα­ση του ελέγ­χου των στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας δικτύ­ων και συστη­μά­των πολυ­τρο­πι­κής τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης παί­ζει καθο­ρι­στι­κό ρόλο στην έκβα­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και τους σχε­δια­σμούς των ευρω­ε­νω­σί­τι­κων μονο­πω­λί­ων. Κι εδώ η ΕΕ που υπο­λεί­πε­ται στον διε­θνή καπι­τα­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό, επι­χει­ρεί να επι­βάλ­λει προ­δια­γρα­φές με ηθι­κο­πλα­στι­κά δήθεν προ­σχή­μα­τα στον σχε­δια­σμό των ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσί­ας, που προη­γού­νται σε πολε­μι­κά συστή­μα­τα τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης. Επι­κα­λεί­ται ότι πρέ­πει τα όπλα να μην είναι αυτό­νο­μα, αλλά να έχουν «ανθρώ­πι­νη επο­πτεία» και χει­ρουρ­γι­κή ακρί­βεια στον στό­χο, επι­χει­ρώ­ντας να ξεπλύ­νει τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια της ίδιας και του ΝΑΤΟ και να αυτο­δια­φη­μι­στεί προ­κλη­τι­κά κι ως φιλάν­θρω­πη, για­τί μειώ­νει τάχα τις κυνι­κά απο­κα­λού­με­νες «παρά­πλευ­ρες απώ­λειες», την ώρα που κατα­γρά­φο­νται εκα­τομ­μύ­ρια θύμα­τά τους σε Ουκρα­νία, Παλαι­στί­νη, Ερυ­θρά Θάλασσα. (…)

Σε αυτή τη φάση, που πολ­λές από τις ανα­κα­λύ­ψεις στην τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη, τη ρομπο­τι­κή είναι σε πει­ρα­μα­τι­κό στά­διο, η ΕΕ επι­διώ­κει να θωρα­κί­σει την κερ­δο­φο­ρία τους από το κόστος για αστο­χί­ες, ζημιές και βλά­βες από την όποια εφαρ­μο­γή τους, με στό­χο να μη θιγεί στο ελά­χι­στο η κερ­δο­φο­ρία τους. Ακο­λου­θώ­ντας τις «συστά­σεις» των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων του κλά­δου, δεν προ­χώ­ρη­σε σε «υπερ­βο­λι­κή ρύθμιση».
«Η επι­λο­γή αυτή δια­τη­ρεί το κόστος συμ­μόρ­φω­σης στο ελά­χι­στο». Πρό­κει­ται για μια ψηφια­κή εκδο­χή του «Τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας».

Εκ των προ­τέ­ρων θα γίνε­ται μόνο η αυτο-αξιο­λό­γη­ση κιν­δύ­νου από τα ίδια τα μονο­πώ­λια, με πρό­στι­μα κυριο­λε­κτι­κά ψίχου­λα για τους ομί­λους του κλά­δου μπρο­στά στον όγκο των κερ­δών τους (4%-6% του τζί­ρου τους). Ενώ προ­κλη­τι­κά προ­βλέ­πο­νται και κώδι­κες δεο­ντο­λο­γί­ας με μάλι­στα «εθε­λο­ντι­κές δεσμεύ­σεις» από τα μονο­πώ­λια, «επο­πτεία από άνθρω­πο» κι «ενη­μέ­ρω­ση των εργαζομένων».

Με λίγα λόγια, με μια ενη­μέ­ρω­ση στα θύμα­τα της εκμε­τάλ­λευ­σής τους, η ΕΕ και το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ισχυ­ρί­ζο­νται ότι οι όμι­λοι απο­κτούν «δια­φά­νεια» και βγαί­νουν από κάθε υπο­χρέ­ω­ση… Ομως ακό­μα κι η ίδια εφαρ­μο­γή αυτού του Κανο­νι­σμού έχει μια ακό­μα δικλί­δα ασφα­λεί­ας ότι θα αφή­σει ανέγ­γι­χτη τη μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία, αφού εκτός πεδί­ου εφαρ­μο­γής της ορί­ζει τα εργο­στά­σια, τα γρα­φεία και τις απο­θή­κες ως χώρους μη προ­σβά­σι­μους. Αβα­το λοι­πόν οι χώροι δου­λειάς για να εφαρ­μό­σει το κεφά­λαιο ανε­νό­χλη­το και τις πιο σύγ­χρο­νες μεθό­δους εκμετάλλευσης.

Αλλω­στε, πόσο πιο καθα­ρά να το πει το ίδιο το ΕΚ σε ψήφι­σμά του κιό­λας από το 2017, όταν απαι­τού­σε από την ΕΕ να νομο­θε­τή­σει μετα­ξύ άλλων και στην κατεύ­θυν­ση «επι­σκευ­ής και βελ­τι­στο­ποί­η­σης ανθρώ­πων (…) με συστή­μα­τα άμε­σης εμφύ­τευ­σης στο ανθρώ­πι­νο σώμα (…) ανα­βαθ­μί­σε­ων λογι­σμι­κού σε άτο­μα που φέρουν ζωτι­κές και προηγ­μέ­νες συσκευ­ές», εντο­πί­ζο­ντας «αυξα­νό­με­νη διά­δρα­ση ανθρώ­πων και ρομπότ στον τόπο εργα­σί­ας». Προ­φα­νώς όταν το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει κι απο­κα­λύ­πτει δημό­σια όλα αυτά τα σχέ­δια που ήδη βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη στη ζωή, με αυτού­σια απο­σπά­σμα­τα από τα ίδια τα νομο­θε­τή­μα­τα της ΕΕ, τότε η αστι­κή τάξη και τα επι­τε­λεία της χάνουν την ψυχραι­μία τους και προ­σποιού­νται ότι πρώ­τη φορά ακού­νε τέτοια πράγματα.

Όμως και στο επί­πε­δο της κατα­στο­λής η ΕΕ με τον κανο­νι­σμό περί Τεχνη­τής Νοη­μο­σύ­νης «αλλά­ζει πίστα» μιλώ­ντας επί λέξει για «συστή­μα­τα ΤΝ που παρέ­χουν κοι­νω­νι­κή βαθ­μο­λό­γη­ση των φυσι­κών προ­σώ­πων για γενι­κή χρή­ση από τις δημό­σιες αρχές ή για λογα­ρια­σμό τους. (…) Αυτά τα συστή­μα­τα ΤΝ αξιο­λο­γούν ή ταξι­νο­μούν την αξιο­πι­στία των φυσι­κών προ­σώ­πων με βάση την κοι­νω­νι­κή τους συμπε­ρι­φο­ρά σε πολ­λα­πλά πλαί­σια ή με βάση τα γνω­στά ή προ­βλε­πό­με­να προ­σω­πι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους ή χαρα­κτη­ρι­στι­κά της προ­σω­πι­κό­τη­τάς τους», που ναι μεν «θα πρέ­πει να απα­γο­ρευ­τούν» αλλά …«για λόγους ασφα­λεί­ας, ανα­ζή­τη­σης δυνη­τι­κών θυμά­των εγκλη­μα­τι­κών ενερ­γειών, κατα­πο­λέ­μη­σης της τρο­μο­κρα­τί­ας κ.ά. θα ζουν και θα βασι­λεύ­ουν παρα­κο­λου­θώ­ντας τους πάντες, πάντα και παντού, κατα­στέλ­λο­ντας απερ­γί­ες, δια­δη­λώ­σεις, εργα­τι­κούς και λαϊ­κούς αγώ­νες όλων όσοι παίρ­νουν… κάτω από τη βάση στην «κοι­νω­νι­κή βαθ­μο­λό­γη­ση» της ΕΕ και των μονοπωλίων.

Αντί λοι­πόν η νέα τεχνο­λο­γία να έχει τερά­στιες ευερ­γε­τι­κές συνέ­πειες για τους εργα­ζό­με­νους (μεί­ω­ση εργά­σι­μου χρό­νου, της φυσι­κής κατα­πό­νη­σης στη δου­λειά κ.λπ.), στα χέρια των καπι­τα­λι­στών που την αξιο­ποιούν για τα συμ­φέ­ρο­ντά τους γίνε­ται όργα­νο ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρης εκμε­τάλ­λευ­σης, φτώ­χειας και κατα­στο­λής σε βάρος των εργαζομένων.

Η ΕΕ όχι μόνο δεν μπο­ρεί, ούτε θέλει να προ­στα­τεύ­σει τα δικαιώ­μα­τα του εργα­ζό­με­νου λαού από την ψηφια­κή εφόρ­μη­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Είναι σάρ­κα από τη σάρ­κα τους και οι νόμοι της το απο­δει­κνύ­ουν. Άλλω­στε στο τέλος και του εν λόγω κανο­νι­σμού, όπως και κάθε νομο­θε­τή­μα­τος της ΕΕ, υπάρ­χει ανα­λυ­τι­κά ο κατά­λο­γος των λόμπι που συν­δια­μόρ­φω­σαν μέσα από σφο­δρούς αντα­γω­νι­σμούς το κεί­με­νο με παρέ­λα­ση των ομί­λων που από αυτούς τους κανο­νι­σμούς και τις προ­δια­γρα­φές τους βγά­ζουν δισ.

Γι’ αυτό η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ και στις ευρω­ε­κλο­γές έχει μεγά­λη σημα­σία για τον λαό μας. Για να ενη­με­ρώ­νει τον λαό και να απο­κα­λύ­πτει τους αντι­λαϊ­κούς σχε­δια­σμούς της ΕΕ και του κεφα­λαί­ου στην Ευρω­βου­λή, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας τη λαϊ­κή πάλη για την από­κρου­ση των αντι­λαϊ­κών μέτρων και επι­θέ­σε­ων. Μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει πλήγ­μα στην ΕΕ της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης, δύνα­μη στη λαϊ­κή πάλη για τη λύτρω­ση από τα δεσμά της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κής συμ­μα­χί­ας, να ανοί­ξει τον δρό­μο για μια άλλη Ευρώ­πη της ειρή­νης, της φιλί­ας, της συνερ­γα­σί­ας και αλλη­λεγ­γύ­ης των εργα­ζο­μέ­νων, της λαϊ­κής ευη­με­ρί­ας, του σοσιαλισμού.

  • ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

Έθε­σε στο επί­κε­ντρο τις σύγ­χρο­νες εξε­λί­ξεις από την επα­να­στα­τι­κή σκο­πιά (ΦΩΤΟ)

Σε εξέ­λι­ξη η ημε­ρί­δα με θέμα: «Η νέα επο­χή στην τεχνο­λο­γία απαι­τεί μια νέα επο­χή στην κοι­νω­νία — Σοσια­λι­σμός, η απά­ντη­ση τον 21ο αιώ­να» (ΦΩΤΟ)

Σήμε­ρα η ημε­ρί­δα με θέμα: «Η νέα επο­χή στην τεχνο­λο­γία απαι­τεί μια νέα επο­χή στην κοι­νω­νία — Σοσια­λι­σμός, η απά­ντη­ση τον 21ο αιώ­να» (SPOT)

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο