Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Ανθρωποθάλασσα κατά των όπλων

Περι­σό­τε­ροι από ένα εκα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους πολ­λοί νέοι, βγή­καν χθες Σάβ­βα­το στους δρό­μους σε πολ­λές πόλεις των Ηνω­με­νων Πολι­τειών για μια ιστο­ρι­κή δια­δή­λω­ση κατά των πυρο­βό­λων όπλων μετά το μακε­λειό σε Λύκειο της Φλό­ρι­ντα που στοί­χι­σε τη ζωή σε 17 ανθρώ­πους.

Η πρω­το­βου­λία αυτή, η οποία ξεκί­νη­σε αυθόρ­μη­τα, εξε­λί­χθη­κε στη μεγα­λύ­τε­ρη δια­δή­λω­ση κατά των όπλων στην ιστο­ρία των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών.

«Εσείς οι βου­λευ­τές, εκπρο­σω­πή­στε τον λαό ή φύγε­τε!», είπε η 17χρονη μαθή­τρια Κάμε­ρον Κάσκι, επι­ζή­σα­σα του μακε­λειού, απευ­θυ­νο­με­νη στην ανθρω­πο­θά­λασ­σα των 800.000 ανθρώ­πων που είχαν συγκε­ντρω­θεί στην Ουά­σινγ­κτον, στις λεω­φό­ρους ανά­με­σα στον Λευ­κό Οίκο και το Καπι­τώ­λιο, σύμ­φω­να με τους οργα­νω­τές που επι­κα­λεί­ται το NBC.

Στη Νέα Υόρ­κη, 175.000 άνθρω­ποι βγή­καν στους δρό­μους, σύμ­φω­να με τον δήμαρ­χο Μπιλ ντε Μπλά­ζιο. Και περισ­σό­τε­ρες από 800 πορεί­ες πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ και στον κόσμο, παντού με ώθη­ση από τους νέους.

«Ποτέ ξανά!» ήταν το σύν­θη­μα που ένω­σε αυτούς τους ενή­λι­κους και τους εφή­βους, αγα­να­κτι­σμέ­νους από την επα­νά­λη­ψη των μακε­λειών με πυρο­βό­λα όπλα στα σχολεία.

Κραύ­γα­σαν την αγα­νά­κτη­σή τους, που τρο­φο­δο­τεί­ται από την αδρά­νεια των νομο­θε­τών και των δημό­σιων εξου­σιών, απρό­θυ­μων να ανα­λά­βουν δρά­ση ενα­ντί­ον της Εθνής Ένω­σης Οπλο­κα­το­χής (NRA), του ισχυ­ρού λόμπι των όπλων.

Η NRA στο στόχαστρο

«Ας βάλου­με πρώ­τες τις ΗΠΑ, όχι την NRA», δήλω­σε στην Ουά­σινγ­κτον ο Ντέι­βιντ Χογκ, ένας μαθη­τής που έχει γίνει ένας από τους εκπρο­σώ­πους του κινή­μα­τος, και κάλε­σε τον κόσμο να κινη­το­ποι­η­θεί στις κάλπες.

«Αυτά τα παι­διά έχουν δίκιο. Λένε ουσια­στι­κά πως η NRA πλη­ρώ­νει αυτούς τους Ρεπου­μπλι­κα­νούς», το κόμ­μα του προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ που ελέγ­χει σήμε­ρα το Κογκρέ­σο, καταγ­γέλ­λει ο Τζεφ Τέρ­τσιν, ένας 68χρονος συντα­ξιού­χος που έφθα­σε στην Ουά­σινγ­κτον από τη Νέα Υόρ­κη για να διαδηλώσει.

Η εθνι­κή αυτή κινη­το­ποί­η­ση, που ονο­μά­σθη­κε «March for Our Lives» (Πορεία για τις ζωές μας) είναι μια αντί­δρα­ση στο μακε­λειό της 14ης Φεβρουα­ρί­ου σε Λύκειο της Φλό­ρι­ντα. Ο Νίκο­λας Κρουζ, 19 ετών, σκό­τω­σε 17 ανθρώ­πους αδειά­ζο­ντας το ημιαυ­τό­μα­το του­φέ­κι του, ένα AR-15, πάνω σε μαθη­τές και ενη­λί­κους του Λυκεί­ου Marjory Stoneman Douglas στην πόλη Πάρ­κλαντ, βόρεια του Μαϊ­ά­μι, από το οποίο είχε απο­βλη­θεί για «λόγους πειθαρχίας».

Απο­κρυ­σταλ­λώ­νο­ντας τα συναι­σθή­μα­τα, η εγγο­νή του Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ, ηλι­κί­ας μόλις 9 ετών, απηύ­θυ­νε μια συγκι­νη­τι­κή έκκλη­ση, προ­κα­λώ­ντας τον θαυ­μα­σμό των διαδηλωτών.

Εμπνε­ό­με­νη από την περί­φη­μη ομι­λία του παπ­πού της, η Γιο­λά­ντα Ρενέ Κινγκ είπε στη συγκέ­ντρω­ση: «Έχω ένα όνει­ρο όπου δεν πάει άλλο. Δεν θα έπρε­πε να υπάρ­χουν όπλα σ’ αυτόν τον κόσμο».

Στη Νέα Υόρ­κη, την Ατλά­ντα, το Σικά­γο, το Ντά­λας, το Χιού­στον, το Νάσβιλ, το Σιάτλ ή το Λος Άντζε­λες, αλλά και στο Λον­δί­νο, το Μόντρε­αλ, την Οτά­βα ή το Εδιμ­βούρ­γο, πολ­λοί ήταν οι κάτοι­κοι που βγή­καν στους δρόμους.

Η δυνα­τό­τη­τα να κατέ­χει κανείς πυρο­βό­λο όπλο θεω­ρεί­ται από εκα­τομ­μύ­ρια Αμε­ρι­κα­νούς συνταγ­μα­τι­κό δικαί­ω­μα εξί­σου θεμε­λιώ­δες με την ελευ­θε­ρία της έκφρασης.

Ωστό­σο αυτή τη φορά το μακε­λειό, που δια­πρά­χθη­κε στην πόλη του Πάρ­κλαντ από έναν δια­τα­ραγ­μέ­νο ψυχο­λο­γι­κά πρώ­ην μαθη­τή, ένω­σε τους μαθη­τές, που αυτο­χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται «επι­ζή­σα­ντες»: εδω και εβδο­μά­δες είναι παντα­χού παρό­ντες στα μέσα ενημέρωσης.

Σε μια άλλη δυνα­τή στιγ­μή στην Ουά­σινγ­κτον, η Έμα Γκον­ζά­λες, μια μαθή­τρια που ξέφυ­γε από τις σφαί­ρες στο Πάρ­κλαντ και πρω­το­στα­τεί σ’ αυτό το κίνη­μα κατά των όπλων, απέ­τι­σε συγκι­νη­τι­κό φόρο τιμής στους νεκρούς συμ­μα­θη­τές της.

Με δάκρυα η μαθή­τρια τήρη­σε στη συνέ­χεια σιγή τεσ­σε­ρά­μι­σι λεπτών πάνω στο βήμα, στη διάρ­κεια των οποί­ων μερι­κοί από το πλή­θος φώνα­ζαν «Είμα­στε μαζί σου Έμα».

Περισ­σό­τε­ροι από 30.000 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρό­νο στις ΗΠΑ από πυρο­βό­λα όπλα. Οι νέοι των ΗΠΑ έχουν περά­σει τη μαθη­τι­κή ζωή τους κάτω από διαρ­κή απει­λή και γίνε­ται λόγος για τη «γενιά Κολου­μπάιν», από το όνο­μα του σχο­λεί­ου του Κολο­ρά­ντο όπου το 1999 δύο μαθη­τές σκό­τω­σαν 12 συμ­μα­θη­τές τους και έναν καθη­γη­τή. Και οι νέοι αυτοι βλέ­πουν τους βου­λευ­τές τους να κωφεύ­ουν ή πρό­σφα­τα τον πρό­ε­δρο Ντό­ναλντ Τραμπ να προ­τεί­νει να οπλο­φο­ρούν οι δάσκα­λοί τους.

«Είμα­στε αυτοί που φοβού­νται να πάνε κάθε μέρα στο σχο­λείο επει­δή δεν ξέρου­με αν θα είμα­στε οι επό­με­νοι», υπεν­θύ­μι­σε η 17χρονη Λόρεν Τίλεϊ που έφθα­σε από την Καλι­φόρ­νια ειδι­κά για να διαδηλώσει.

Στη γιγά­ντια συγκέ­ντρω­ση στην καρ­διά της ομο­σπον­δια­κής πρω­τεύ­ου­σας, ένα δάσος από πλα­κάτ είχε μηνύ­μα­τα όπως: «Διδά­σκω με βιβλία, όχι με όπλα» ή «Το δικαί­ω­μά σας να έχε­τε όπλο δεν υπε­ρι­σχύ­ει του δικού μου δικαιώ­μα­τος να μεί­νω ζωντανός».

Το κίνη­μα υπο­στη­ρί­ζε­ται από πολ­λές προ­σω­πι­κό­τη­τες. Η Αριά­ντα Γκρά­ντε, η Τζέ­νι­φερ Χάν­τσον, η Ντέ­μι Λοβά­το και η Μάι­λι Σάι­ρους ανέ­βη­καν επί­σης στη σκη­νή που είχε κατα­σκευα­στεί στην Κον­στι­τού­σιον Άβε­νιου της Ουάσινγκτον.

Ανά­με­σα στους άλλους σταρ που υπο­στη­ρί­ζουν τους μαθη­τές του Πάρ­κλαντ περι­λαμ­βά­νο­νται ο Τζά­στιν Μπί­μπερ, ο Τζορτζ Κλού­νεϊ, ο Στί­βεν Σπίλ­μπεργκ, ο Τζά­στιν Τίμπερ­λεϊκ ή η Όπρα Γουίνφρεϊ.

Όμως η κυβέρ­νη­ση και το κοι­νο­βού­λιο των ΗΠΑ δεν δεί­χνουν καμιά διά­θε­ση να κάνουν κάποια κίνη­ση στο ζήτη­μα των όπλων.

«Το 2020 θα ψηφί­σου­με», προει­δο­ποί­η­σε η μαθή­τρια Λόρεν Τίλεϊ. «Η γενιά μας θέλει αλλαγή».

ΗΠΑ: Μάθε δάσκα­λε να σκοτώνεις…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο