Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Η FSB αποσύρει τη δίωξη κατά της Βάγκνερ για στάση

Η ρωσι­κή FSB , οι υπη­ρε­σί­ες Πλη­ρο­φο­ριών και Ασφά­λειας της Ρωσί­ας, απο­σύ­ρει την δίω­ξη κατά της μισθο­φο­ρι­κής οργά­νω­σης-εται­ρεί­ας Wagner για στά­ση, μετα­δί­δουν τα ρωσι­κά πρα­κτο­ρεία ειδήσεων.

Σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο RIA, η δίω­ξη τερ­μα­τί­σθη­κε διό­τι οι αυτουρ­γοί στα­μά­τη­σαν τις ενέρ­γειες που είχαν ως άμε­σο στό­χο την διά­πρα­ξη του εγκλήματος.

Η συμ­φω­νία με την οποία επι­λύ­θη­κε η κρί­ση το Σάβ­βα­το περι­λαμ­βά­νει δέσμευ­ση του Κρεμ­λί­νου ότι οι μαχη­τές της Wagner που έλα­βαν μέρος στην στά­ση δεν θα διω­χθούν και θα τους επι­τρα­πεί να επι­στρέ­ψουν στις βάσεις τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο