Περιήγηση: Wagner

Διεθνή
Προεδρικό διάταγμα για «όρκο πίστης» των ρωσικών μισθοφορικών δυνάμεων

Διά­ταγ­μα βάσει του οποί­ου όλες οι ρωσι­κές μισθο­φο­ρι­κές δυνά­μεις «εθε­λο­ντών» που δρουν στην Ουκρα­νία, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των μισθο­φό­ρων της “Wagner” θα…

Διεθνή
«Ο Πριγκόζιν, σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα ενεργειών προδοτών στη Ρωσία» — Σενάρια κατάρριψης

«Ο επι­κε­φα­λής της Ομά­δας Βάγκνερ, ήρω­ας της Ρωσί­ας, ένας αλη­θι­νός πατριώ­της, ο Γεβγκέ­νι Βικτό­ρο­βιτς Πρι­γκό­ζιν, σκο­τώ­θη­κε ως απο­τέ­λε­σμα ενερ­γειών προδοτών…

Διεθνή
Στα στρατεύματα της Ρωσίας μεταφέρεται ο στρατιωτικός εξοπλισμός της Βάγκνερ

Ο βαρύς στρα­τιω­τι­κός εξο­πλι­σμός της ιδιω­τι­κής παρα­στρα­τιω­τι­κής εται­ρεί­ας (PMC) «Wagner» θα μετα­φερ­θεί στις μονά­δες των τακτι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων της Ρωσίας,…