Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΝΑΤΟ και Κίεβο αναγγέλλουν είσοδο σε «παρατεταμένη φάση» του πολέμου

Φινλανδία και Σουηδία κατέθεσαν τα αιτήματα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Επί­ση­μο αίτη­μα για προ­σχώ­ρη­ση στο ΝΑΤΟ κατέ­θε­σαν χτες Φιν­λαν­δία και Σου­η­δία, ξεκι­νώ­ντας τη δια­δι­κα­σία έντα­ξης, η οποία εκτι­μά­ται ότι θα είναι εσπευσμένη.

Οπως όλα δεί­χνουν, η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία όχι μόνο εισέρ­χε­ται σε μια παρα­τε­τα­μέ­νη περί­ο­δο, αλλά επι­πλέ­ον επι­τα­χύ­νει την όξυν­ση της εκτε­τα­μέ­νης γεω­πο­λι­τι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης σε όλη την Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

«Πρό­κει­ται για μια ιστο­ρι­κή στιγ­μή σε μια κρί­σι­μη περί­ο­δο για την ασφά­λειά μας», δήλω­σε ο γγ του ΝΑΤΟ, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, παρα­λαμ­βά­νο­ντας τα αιτή­μα­τα της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας, στο αρχη­γείο της λυκο­συμ­μα­χί­ας στις Βρυ­ξέλ­λες. «Είστε οι πιο στε­νοί εταί­ροι μας και η ιδιό­τη­τα του μέλους θα αυξή­σει την κοι­νή ασφά­λεια», δια­βε­βαί­ω­σε.

«Ελπί­ζου­με να ολο­κλη­ρώ­σου­με γρή­γο­ρα» τη δια­δι­κα­σία και ήδη έχουν ξεκι­νή­σει δια­βου­λεύ­σεις μετα­ξύ των χωρών — μελών του ΝΑΤΟ προ­κει­μέ­νου να αρθούν οι αντιρ­ρή­σεις της Τουρ­κί­ας, ανέ­φε­ρε ο Στόλτενμπεργκ.

Επι­σή­μα­νε ότι οι σύμ­μα­χοι θα αξιο­λο­γή­σουν τα επό­με­να βήμα­τα της δια­δι­κα­σί­ας για έντα­ξη των δύο σκαν­δι­να­βι­κών χωρών και ότι τα συμ­φέ­ρο­ντα για την ασφά­λεια όλων των συμ­μά­χων θα ληφθούν υπόψη.

Ηδη χτες η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ενέ­κρι­νε το αίτη­μα Φιν­λαν­δί­ας και Σου­η­δί­ας και τώρα το Πρω­τό­κολ­λο Εισ­δο­χής παρα­μέ­νει να εγκρι­θεί από το Κοινοβούλιο.

Την ίδια ώρα, η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχά­ρο­βα, ανέ­φε­ρε ότι η απά­ντη­ση της Μόσχας θα ληφθεί κυρί­ως από τον στρα­τό και αφού συνυ­πο­λο­γί­σει όλους τους παρά­γο­ντες και «θα είναι έκπληξη»…

Στο μετα­ξύ, τη Δευ­τέ­ρα ξεκί­νη­σαν στην Εσθο­νία μεγά­λες ΝΑΤΟι­κές ασκή­σεις με τη συμ­με­το­χή 15.000 στρα­τιω­τών από 14 χώρες του ΝΑΤΟ και εταί­ρους, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας. Οι ασκή­σεις «Hedgehog 2022» διε­ξά­γο­νται μόλις 60 χλμ. από τα ρωσι­κά σύνο­ρα, σε γη, αέρα, θάλασ­σα και κυβερνοχώρο.

Αλλοι 30.000 στρα­τιώ­τες από περισ­σό­τε­ρες από 20 χώρες συμ­με­τέ­χουν σε ασκή­σεις του ΝΑΤΟ σε Πολω­νία, Γερ­μα­νία και άλλες χώρες, μετα­δί­δουν ρωσι­κά ΜΜΕ.

Στον διαρ­κώς κλι­μα­κού­με­νο παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό αντα­γω­νι­σμό μετα­ξύ πολ­λών «παι­κτών» και σε «κάθε γωνιά του χάρ­τη», μέρος μόνο του οποί­ου είναι ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία, ανα­φέρ­θη­κε χτες ο γραμ­μα­τέ­ας του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας της Ρωσί­ας, Ν. Πατρού­σεφ. Μιλώ­ντας σε ξένους πρέ­σβεις, κατη­γό­ρη­σε τις δυτι­κές χώρες ότι έχουν υπο­νο­μεύ­σει τη «στρα­τη­γι­κή στα­θε­ρό­τη­τα» σε Ευρώ­πη και Μέση Ανα­το­λή και έχουν θέσει σε κίν­δυ­νο την «αρχι­τε­κτο­νι­κή ασφά­λειας» στην περιο­χή Ασί­ας — Ειρη­νι­κού, καθώς και την παγκό­σμια κατά­στα­ση γενικά.

Με την εμφά­νι­ση νέων ισχυ­ρών ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων (βλ. Κίνα, Ρωσία, Ινδία κ.ά.) ο κόσμος «γίνε­ται όλο και πιο αστα­θής λόγω της απρο­θυ­μί­ας ορι­σμέ­νων χωρών να χάσουν τη γεω­πο­λι­τι­κή τους κυριαρ­χία», επι­σή­μα­νε ο Πατρού­σεφ. Αυτές οι χώρες, είπε, ενερ­γούν ενά­ντια στα συμ­φέ­ρο­ντα άλλων κρα­τών και αγνό­η­σαν τις προ­τά­σεις της Ρωσί­ας για «εγγυ­ή­σεις ασφαλείας».

Κορυφαίος αποδέκτης αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας η Ουκρανία

Όπως φαί­νε­ται και από τις αστα­μά­τη­τες ροές αμε­ρι­κα­νι­κών εξο­πλι­σμών στην Ουκρα­νία, για τις ΗΠΑ η έκβα­ση της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης είναι ένα μεγά­λο γεω­πο­λι­τι­κό «στοί­χη­μα» για την ενί­σχυ­ση της παρου­σί­ας τους στην Ευρώ­πη, αλλά και για σημα­ντι­κή απο­δυ­νά­μω­ση της Ρωσίας.

Εξάλ­λου, Αμε­ρι­κα­νοί αξιω­μα­τού­χοι δηλώ­νουν όλο και πιο συχνά, ανοι­χτά, πως προ­τε­ραιό­τη­τα δεν είναι η λήξη του πολέ­μου μέσω δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, αλλά η πολύ­πλευ­ρη ενί­σχυ­ση του ουκρα­νι­κού στρα­τού και της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης, ώστε να δια­πραγ­μα­τευ­τεί κάποια στιγ­μή από θέση ισχύος.

Η Ουκρα­νία έχει γίνει ο κορυ­φαί­ος απο­δέ­κτης στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας των ΗΠΑ, ξεπερ­νώ­ντας την Αίγυ­πτο και το Ισρα­ήλ, ανέ­φε­ρε η «Washington Post», δημο­σιεύ­ο­ντας συγκε­ντρω­τι­κά στοι­χεία των τελευ­ταί­ων χρόνων.

Η εφη­με­ρί­δα επι­βε­βαιώ­νει ότι η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία εξε­λίσ­σε­ται εδώ και χρό­νια: Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως η στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια των ΗΠΑ προς το Κίε­βο ανήλ­θε σε περί­που 2,7 δισ. δολά­ρια το 2014 — 2021. Από την έναρ­ξη της ρωσι­κής εισβο­λής, η Ουά­σιγ­κτον έχει παρά­σχει επι­πλέ­ον στρα­τιω­τι­κή στή­ρι­ξη ύψους 3,8 δισ. δολαρίων.

Άλλω­στε, το νέο πακέ­το — μαμούθ «για την Ουκρα­νία», ύψους 40,1 δισ. δολα­ρί­ων, που ενέ­κρι­νε πρό­σφα­τα η Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων, προ­βλέ­πει περί­που 20 δισ. δολά­ρια μόνο για άμε­σες στρα­τιω­τι­κές ανά­γκες της Ουκρανίας.

Μέχρι το 2020-’21, ανα­φέ­ρουν τα στοι­χεία, το Ισρα­ήλ ήταν ο πρώ­τος απο­δέ­κτης στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας των ΗΠΑ με 3,3 δισ. δολά­ρια, ακο­λου­θού­με­νο από την Αίγυ­πτο (1,3 δισ. δολά­ρια) και την Ιορ­δα­νία (0,5 δισ.).

Αντι­θέ­σεις και δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις για το εύρος των εξο­πλι­σμών και για τους όρους τερ­μα­τι­σμού του πολέ­μου στην Ουκρα­νία εκδη­λώ­νο­νται και μέσα στον ευρω­α­τλα­ντι­κό άξονα.

Είναι ενδει­κτι­κή η συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τη στά­ση της Γερ­μα­νί­ας για την απο­στο­λή βαρέ­ων όπλων στην Ουκρα­νία και τις κατη­γο­ρί­ες που έχει δεχτεί ο καγκε­λά­ριος, Ολ. Σολτς, από την ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση. Χτες ο πρό­ε­δρος των Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τών (CDU), Φρ. Μερτς, κατη­γό­ρη­σε την τρι­κομ­μα­τι­κή κυβέρ­νη­ση (Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες, Πρά­σι­νοι, Φιλε­λεύ­θε­ροι) ότι καθυ­στε­ρεί σκό­πι­μα τις παρα­δό­σεις όπλων στην Ουκρα­νία.

«Υπάρ­χουν προ­φα­νώς στρα­τη­γι­κές καθυ­στέ­ρη­σης στην ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση, του­λά­χι­στον μία τακτι­κή καθυ­στέ­ρη­σης», είπε ο Μερτς και ανα­φέρ­θη­κε σε δημό­σιες καταγ­γε­λί­ες από την αμυ­ντι­κή βιο­μη­χα­νία της Γερ­μα­νί­ας ότι δεν τους χορη­γού­νταν άδειες εξα­γω­γής αρμά­των μάχης από την κυβέρνηση.

Ο ηγέ­της της CDU υπεν­θύ­μι­σε τη δια­κομ­μα­τι­κή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή από­φα­ση που ζητού­σε την παρά­δο­ση βαρέ­ων όπλων στην Ουκρα­νία, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι ο καγκε­λά­ριος απο­φεύ­γει να την ανα­φέ­ρει, αντί­θε­τα, μιλά συνε­χώς για κίν­δυ­νο κλι­μά­κω­σης της σύγκρου­σης. «Κίν­δυ­νος κλι­μά­κω­σης υπάρ­χει εάν δεν βοη­θή­σου­με την Ουκρα­νία», είπε ο Μερτς, συμπλη­ρώ­νο­ντας ότι ο Ρώσος Πρό­ε­δρος θα συνε­χί­σει την επι­θε­τι­κή του πολι­τι­κή «αν δεν τον σταματήσουμε».

Τη θέση της Αυστρί­ας να μην εντα­χθεί στο ΝΑΤΟ επα­νέ­λα­βε χτες ο ΥΠΕΞ, Αλ. Σάλεν­μπεργκ, διευ­κρι­νί­ζο­ντας πως «η στρα­τιω­τι­κή ουδε­τε­ρό­τη­τα δεν σημαί­νει και πολι­τι­κή ουδε­τε­ρό­τη­τα. Η Αυστρία βρί­σκε­ται ξεκά­θα­ρα στην πλευ­ρά της Ουκρα­νί­ας». Η Αυστρία, ανέ­φε­ρε, στη­ρί­ζει την Ουκρα­νία με ανθρω­πι­στι­κό υλικό.

Από την πλευ­ρά του, το Ισρα­ήλ διέ­νει­με 2.000 κρά­νη και 500 προ­στα­τευ­τι­κά γιλέ­κα για οργα­νώ­σεις έκτα­κτης ανά­γκης και πολι­τι­κές οργα­νώ­σεις στην Ουκρα­νία, δήλω­σε χτες το υπουρ­γείο Άμυνας.

Ο πόλεμος μπαίνει σε «παρατεταμένη φάση»

Σε «παρα­τε­τα­μέ­νη φάση» μπαί­νει ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία, δήλω­σε ο Ουκρα­νός υπουρ­γός Αμυ­νας, Ολ. Ρέζ­νι­κοφ, και ενώ κι οι δυο πλευ­ρές έχουν επι­βε­βαιώ­σει πως οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις έχουν διακοπεί.

«Επί του παρό­ντος, οι προ­σπά­θειες του Κρεμ­λί­νου επι­κε­ντρώ­νο­νται στην περι­κύ­κλω­ση και την κατα­στρο­φή των σχη­μα­τι­σμών των ουκρα­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στις περι­φέ­ρειες του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­γκάνσκ», που βρί­σκο­νται εν μέρει στα χέρια των φιλο­ρώ­σων αυτο­νο­μι­στών, συνέ­χι­σε. Επί­σης, στό­χος της Μόσχας είναι να «δημιουρ­γη­θεί χερ­σαί­ος διά­δρο­μος που θα συν­δέ­ει τη Ρωσία με την Κρι­μαία», και η επι­βο­λή κατο­χής «στο σύνο­λο της νότιας Ουκρανίας».

«Η Ρωσία προ­ε­τοι­μά­ζε­ται να διε­ξα­γά­γει μακρο­πρό­θε­σμη στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση», επι­σή­μα­νε ο Ρέζ­νι­κοφ μιλώ­ντας προ­χτές στους υπουρ­γούς Αμυ­νας της ΕΕ και τον γγ του ΝΑΤΟ. Επί­σης, οι ρωσι­κές δυνά­μεις οχυ­ρώ­νουν τις θέσεις τους στις περιο­χές που κατέ­χουν στη Ζαπο­ρί­ζια και στη Χερ­σώ­να για να «περά­σουν στην άμυ­να αν χρειαστεί».

Ζήτη­σε από τους υπουρ­γούς Αμυ­νας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ περισ­σό­τε­ρο συντο­νι­σμό στις παρα­δό­σεις όπλων, «για να απε­λευ­θε­ρώ­σου­με τα εδά­φη μας το συντο­μό­τε­ρο δυνατόν».

Το ΝΑΤΟ δεν ανα­μέ­νει σημα­ντι­κά κέρ­δη για καμία πλευ­ρά στο πεδίο τις επό­με­νες βδο­μά­δες, δήλω­σε στο CNN στρα­τιω­τι­κός αξιω­μα­τού­χος του ΝΑΤΟ με γνώ­ση των πλη­ρο­φο­ριών. Σύμ­φω­να με τον ίδιο, προς το παρόν η συζή­τη­ση στο ΝΑΤΟ επι­κε­ντρώ­νε­ται στο ότι η δυνα­μι­κή έχει μετα­το­πι­στεί σημα­ντι­κά προς όφε­λος της Ουκρα­νί­ας και εκτι­μά­ται ότι το Κίε­βο θα μπο­ρού­σε να ανα­κα­τα­λά­βει την Κρι­μαία και τα εδά­φη του Ντον­μπάς, «όχι τώρα, όχι σύντο­μα, αλλά αν μπο­ρούν να συνε­χί­σουν να πολε­μούν, νομί­ζω ναι».

Ωστό­σο, «ανα­ρω­τιέ­μαι αν πρέ­πει πραγ­μα­τι­κά να πολε­μή­σουν για να πάρουν πίσω την επι­κρά­τειά τους», είπε ανα­φε­ρό­με­νος σε πιθα­νή αντί­δρα­ση του τοπι­κού πλη­θυ­σμού σε ορι­σμέ­νες από αυτές τις περιο­χές, μετέ­δω­σε το CNN.

«Μόνο στρατιωτική λύση…»

Η «λύση» στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία μπο­ρεί να είναι μόνο «στρα­τιω­τι­κή», υπο­γράμ­μι­σε η Εσθο­νή πρω­θυ­πουρ­γός, Κάγια Κάλας, σε συνέ­ντευ­ξή της στη γαλ­λι­κή εφη­με­ρί­δα «Le Figaro», χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας μάταιο τον διά­λο­γο του Γάλ­λου Προ­έ­δρου, Εμ. Μακρόν, με τον Ρώσο ομό­λο­γό του.

«Ο Πού­τιν είναι για μένα εγκλη­μα­τί­ας πολέ­μου και δεν βλέ­πω κανέ­να λόγο να του μιλά­ει κανείς. Πρέ­πει να δεί­ξου­με στον Πού­τιν ότι είναι απο­μο­νω­μέ­νος», ανέφερε.

Οι δηλώ­σεις αυτές γίνο­νται με φόντο τις αντι­θέ­σεις για την εξέ­λι­ξη της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης στην Ουκρα­νία, της οποί­ας είναι μέρος η ΕΕ, αλλά με δια­φο­ρο­ποι­η­μέ­να συμ­φέ­ρο­ντα τόσο στο εσω­τε­ρι­κό της όσο και με ΗΠΑ και Βρε­τα­νία. Ο Ουκρα­νός Πρό­ε­δρος, Β. Ζελέν­σκι, κατη­γό­ρη­σε πρό­σφα­τα τον Εμ. Μακρόν ότι του έχει προ­τεί­νει να παρα­χω­ρή­σει εδά­φη στη Ρωσία προ­κει­μέ­νου να βρε­θεί διπλω­μα­τι­κή λύση, ενώ ο Μακρόν έχει εκφρά­σει επί­σης την άπο­ψη ότι θα ήταν λάθος η Δύση να «ταπει­νώ­σει» τη Ρωσία.

Η Κάλας επι­σή­μα­νε πως η αντί­δρα­ση της ΕΕ ήταν άμε­ση και ενιαία, ωστό­σο υπο­στή­ρι­ξε ότι όσο περισ­σό­τε­ρο διαρ­κεί ο πόλε­μος, τόσο πιο δύσκο­λο είναι να δια­τη­ρη­θεί αυτή η ενό­τη­τα. Η ίδια απέρ­ρι­ψε την άπο­ψη ότι στην Ουκρα­νία ο στό­χος πρέ­πει να είναι «ειρή­νη με κάθε κόστος».

Υπάρ­χουν χώρες που θέλουν τη συνέ­χι­ση του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, δήλω­σε ξανά χτες ο Τούρ­κος ΥΠΕΞ, Μ. Τσα­βού­σο­γλου, από τη Νέα Υόρ­κη. «Αυτό το τίμη­μα πλη­ρώ­νουν ο ρωσι­κός και ο ουκρα­νι­κός λαός», είπε. Τόνι­σε πως πρέ­πει να δια­σφα­λι­στεί κατά­παυ­ση του πυρός το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό. Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης σε μια ομά­δα επα­φής που πρό­τει­νε ο γγ του ΟΗΕ, στην οποία περι­λαμ­βά­νο­νται ο ΟΗΕ, η Τουρ­κία, η Ρωσία και η Ουκρα­νία και τις προ­σε­χείς μέρες σχε­διά­ζε­ται συνά­ντη­ση σε τεχνι­κό επίπεδο.

ΕΕ: «Στρατηγικό συμφέρον» η «ηγεσία» στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Το βλέμ­μα στραμ­μέ­νο στην «επό­με­νη μέρα» στην Ουκρα­νία για χάρη των ευρω­παϊ­κών κεφα­λαί­ων που ανα­ζη­τούν διέ­ξο­δο σε νέες αγο­ρές, έχει η ΕΕ, στο­χεύ­ο­ντας να πρω­το­στα­τή­σει στην ανοι­κο­δό­μη­ση της χώρας.

Νέα μακρο­οι­κο­νο­μι­κή χρη­μα­το­δο­τι­κή βοή­θεια προς την Ουκρα­νία, ύψους έως και 9 δισ. ευρώ φέτος, πρό­τει­νε η πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν, Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, τονί­ζο­ντας ότι η ΕΕ σκο­πεύ­ει να συνε­χί­σει να είναι «στο πλευ­ρό των Ουκρα­νών σε αυτόν τον πόλε­μο και όταν θα ξανα­χτί­σουν τη χώρα τους». «Φυσι­κά πρέ­πει να σκε­φτού­με την επό­με­νη μέρα και τις ευρύ­τε­ρες προ­σπά­θειες ανοι­κο­δό­μη­σης», είπε, προ­σθέ­το­ντας ότι η ΕΕ έχει «στρα­τη­γι­κό συμ­φέ­ρον να ηγη­θεί αυτής της προ­σπά­θειας ανα­συ­γκρό­τη­σης».

Στο μετα­ξύ, ενώ η Μόσχα απέ­λα­σε χτες δεκά­δες Γάλ­λους, Ισπα­νούς και Ιτα­λούς διπλω­μά­τες, ως αντί­ποι­να σε αντί­στοι­χες ενέρ­γειες, ο Ιτα­λός πρω­θυ­πουρ­γός, Μ. Ντρά­γκι, ανέ­φε­ρε ότι οι απε­λά­σεις Ιτα­λών διπλω­μα­τών «δεν θα πρέ­πει να προ­κα­λέ­σουν δια­κο­πή των διπλω­μα­τι­κών διαύ­λων, επει­δή μέσω αυτών θα επι­τύ­χου­με — αν επι­τύ­χου­με — την ειρή­νη και αυτό είναι σίγου­ρα που θέλουμε».

Ουκρα­νοί νεοναζί

Συνεχίστηκαν οι παραδόσεις στο «Αζοφστάλ» … με «ξέπλυμα» του ναζιστικού Τάγματος Αζόφ

Μετά την παρά­δο­ση εκα­το­ντά­δων Ουκρα­νών μαχη­τών του Τάγ­μα­τος Αζόφ που είχαν οχυ­ρω­θεί στο χαλυ­βουρ­γείο «Αζοφ­στάλ» στη Μαριού­πο­λη, επι­χει­ρεί­ται από τα δυτι­κά ΜΜΕ ένα «ξέπλυ­μα» του ναζι­στι­κού τάγ­μα­τος, το οποίο εκθειά­ζε­ται για την «ηρω­ι­κή του αντίσταση»!

Μέχρι χτες είχαν απο­μα­κρυν­θεί από τα κατα­φύ­για και τις στο­ές κάτω από το «Αζοφ­στάλ» 959 Ουκρα­νοί μαχη­τές, σύμ­φω­να με το ρωσι­κό υπουρ­γείο Αμυ­νας, ανά­με­σά τους και 80 τραυ­μα­τί­ες. Υψη­λό­βαθ­μοι Ουκρα­νοί διοι­κη­τές παρα­μέ­νουν εντός του εργο­στα­σί­ου και δεν έχουν ακό­μα παρα­δο­θεί, δήλω­σε ο αυτο­νο­μι­στής ηγέ­της του Ντο­νέ­τσκ, Ντ. Που­σί­λιν.

Στη Μαριού­πο­λη περί­που το 60% των κατοι­κιών έχουν κατα­στρα­φεί εντε­λώς και θα πρέ­πει να γκρε­μι­στούν και να χτι­στούν από την αρχή, σύμ­φω­να με δηλώ­σεις φιλο­ρώ­σων αυτο­νο­μι­στών, ενώ περί­που 200.000 άνθρω­ποι ζουν μέχρι στιγ­μής στην πόλη. Ρώσοι και φιλο­ρώ­σοι ειδι­κοί έχουν ήδη ξεκι­νή­σει εργα­σί­ες για την απο­κα­τά­στα­ση της ύδρευ­σης και άλλων δικτύ­ων και υποδομών.

Παράλ­λη­λα εντεί­νε­ται και η συζή­τη­ση για την τύχη των παρα­δο­θέ­ντων από το «Αζοφ­στάλ». Αρχι­κά η Ρωσία είχε ανα­κοι­νώ­σει ότι θα αντι­με­τω­πι­στούν ως «αιχ­μά­λω­τοι πολέ­μου», ενώ η Ουκρα­νία ισχυ­ρι­ζό­ταν πως θα γινό­ταν ανταλ­λα­γή αιχ­μα­λώ­των. Οπως φαί­νε­ται ωστό­σο η Μόσχα θα αξιο­ποι­ή­σει τη σύλ­λη­ψή τους για ευρύ­τε­ρες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με την Ουκρα­νία και τη Δύση. Τα τελευ­ταία 24ωρα πυκνώ­νουν οι «φωνές» στη Ρωσία που κάνουν λόγο για δίκη των Ουκρα­νών μαχη­τών με την κατη­γο­ρία των εγκλη­μά­των πολέ­μου. Αυτό πρό­τει­νε η ρωσι­κή Κάτω Βου­λή, ενώ και ο Που­σί­λιν επα­νέ­λα­βε χτες πως η τύχη τους θα απο­φα­σι­στεί από δικαστήριο.

Ρωσι­κή ερευ­νη­τι­κή επι­τρο­πή θα ανα­λά­βει την ανά­κρι­ση των Ουκρα­νών που παρα­δό­θη­καν στο «Azovstal», μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο TASS, και η ανά­κρι­ση θα διε­ξα­χθεί στο πλαί­σιο της ευρύ­τε­ρης έρευ­νας που έχει ξεκι­νή­σει η Μόσχα για «εγκλή­μα­τα του ουκρα­νι­κού καθε­στώ­τος». Η Γενι­κή Εισαγ­γε­λία της Ρωσί­ας ζητά­ει να χαρα­κτη­ρι­στεί το Τάγ­μα Αζόφ τρο­μο­κρα­τι­κή οργάνωση.

Ξεκίνησε στην Ουκρανία η πρώτη δίκη  για εγκλήματα πολέμου

Οι αλλη­λο­κα­τη­γο­ρί­ες για ρωσι­κά εγκλή­μα­τα πολέ­μου στην Ουκρα­νία δια­δρα­μα­τί­ζουν σημα­ντι­κό ρόλο στη συνο­λι­κό­τε­ρη αντι­πα­ρά­θε­ση και τα παρα­σκη­νια­κά παζάρια.

Το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ ανα­κοί­νω­σε προ­χτές τη δημιουρ­γία «Παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου του Πολέ­μου» στην Ουκρα­νία, το οποίο θα χρη­μα­το­δο­τη­θεί καταρ­χάς με 6 εκατ. δολά­ρια, με σκο­πό «τη συγκέ­ντρω­ση, την ανά­λυ­ση και την ευρεία δημο­σιο­ποί­η­ση απο­δεί­ξε­ων για τα εγκλή­μα­τα πολέ­μου» για τα οποία η Ουά­σιγ­κτον κατη­γο­ρεί τη Ρωσία. «Δια­δι­κτυα­κή πλατ­φόρ­μα θα μοι­ρά­ζε­ται με το κοι­νό την τεκ­μη­ρί­ω­ση του Παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου του Πολέ­μου, προ­κει­μέ­νου να συμ­βά­λει να αντι­κρού­ο­νται οι προ­σπά­θειες παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης της Ρωσί­ας», πρό­σθε­σε το αμε­ρι­κα­νι­κό ΥΠΕΞ.

Σε αυτό το φόντο ξεκί­νη­σε χτες η δίκη ενός 21χρονου Ρώσου στρα­τιώ­τη που κατη­γο­ρεί­ται ότι σκό­τω­σε έναν 62χρονο άοπλο άμα­χο στην περιο­χή Σολο­μιάν­σκι του Κιέ­βου. Σύμ­φω­να με τις ουκρα­νι­κές αρχές, συνερ­γά­ζε­ται μαζί τους και έχει παρα­δε­χθεί το γεγονός.

Ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου δήλω­σε πως «δεν έχου­με καμία πλη­ρο­φο­ρία» και «οι πιθα­νό­τη­τες να τον βοη­θή­σου­με είναι πολύ μικρές καθώς δεν δια­θέ­του­με διπλω­μα­τι­κή αντι­προ­σω­πεία» στην Ουκρανία.

Η γενι­κή εισαγ­γε­λέ­ας της Ουκρα­νί­ας ανα­κοί­νω­σε πως έχουν ξεκι­νή­σει περισ­σό­τε­ρες από 11.000 έρευ­νες για εγκλή­μα­τα πολέ­μου και έχουν συλ­λη­φθεί 40 ύπο­πτοι. Σήμε­ρα ανα­μέ­νε­ται να ξεκι­νή­σει η δίκη δύο Ρώσων στρα­τιω­τών επει­δή εκτό­ξευ­σαν ρου­κέ­τες ενα­ντί­ον πολι­τι­κών υπο­δο­μών στο Χάρκοβο.

Στο Χάρ­κο­βο, στην Μπο­ρό­βα­για, οι νεο­να­ζί του Τάγ­μα­τος Αζόφ έχουν οργα­νώ­σει οχυ­ρά και στρα­τώ­νες με βαρύ οπλι­σμό σε σχο­λείο και σε νηπια­γω­γείο και «έχουν αιχ­μα­λω­τί­σει στα υπό­γεια άμα­χους και παι­διά», κατήγ­γει­λε χτες Ρώσος στρα­τη­γός. Σύμ­φω­να με τον ίδιο, έχουν δημιουρ­γη­θεί οχυ­ρά σε νηπια­γω­γείο και γηρο­κο­μείο στο Μίρ­νο­γκραντ του Ντό­νε­τσκ, μέσα σε κατοι­κη­μέ­νη περιοχή.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το Ριζο­σπά­στη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο