Περιήγηση: NATO - OTAN fort-to-port

Επικαιρότητα
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΝΑΤΟ και Κίεβο αναγγέλλουν είσοδο σε «παρατεταμένη φάση» του πολέμου

Φιν­λαν­δία και Σου­η­δία κατέ­θε­σαν τα αιτή­μα­τα έντα­ξης στο ΝΑΤΟ Επί­ση­μο αίτη­μα για προ­σχώ­ρη­ση στο ΝΑΤΟ κατέ­θε­σαν χτες Φιν­λαν­δία και Σουηδία,…

Διεθνή
Ουκρανία — Ανατολική Ευρώπη: “Πρόβες πολέμου” συνοδεύουν τα σύνθετα παζάρια Δύσης — Ρωσίας

Ενώ Βρε­τα­νία και Πολω­νία ενι­σχύ­ουν τα «πατή­μα­τά» τους σε Βαλ­τι­κή και Μαύ­ρη Θάλασ­σα, Πού­τιν και Σι υπε­ρα­σπί­ζο­νται τη «δημο­κρα­τία» τους…

Επικαιρότητα
Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: Για τα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΕΕ — ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, τους ανταγωνισμούς και τις επεμβάσεις σε βάρος των λαών

Η καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση, που επι­τα­χύν­θη­κε με την παν­δη­μία, δυνά­μω­σε τις τάσεις για αλλα­γές στον συσχε­τι­σμό δυνά­με­ων μετα­ξύ καπι­τα­λι­στι­κών χωρών και…

Επικαιρότητα
«Καραβιές» κινδύνων

Χιλιά­δες Αμε­ρι­κα­νοί και Βρε­τα­νοί στρα­τιώ­τες, δυνά­μεις «μπα­ρου­το­κα­πνι­σμέ­νες» σε όλα τα πεδία των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων τα τελευ­ταία χρό­νια, εκα­το­ντά­δες οχή­μα­τα και…