Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισπανία: Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους μια τετραμελής οικογένεια με δύο μικρά τα θύματα της φωτιάς σε πολυκατοικία

Δέκα άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους μια τετρα­με­λής οικο­γέ­νεια με δύο μικρά αλλά και ένα ηλι­κιω­μέ­νο ζευ­γά­ρι, είναι μέχρι τώρα ο μακά­βριος απο­λο­γι­σμός από την φωτιά σε πολυ­κα­τοι­κία 14 ορό­φων στη Βαλέν­θια, στην Ισπα­νία. Οι έρευ­νες των αρχών για τους αγνο­ού­με­νους συνεχίζονται.

Σύμ­φω­να με αξιω­μα­τού­χους, τους οποί­ους επι­κα­λού­νται ισπα­νι­κά μέσα, μετα­ξύ των νεκρών είναι έναν νεο­γέν­νη­το βρέ­φος και ένα τρί­χρο­νο παι­δί. Το δε ηλι­κιω­μέ­νο ζευ­γά­ρι σκο­τώ­θη­κε καθώς με το ξέσπα­σμα της πυρ­κα­γιάς προ­σπά­θη­σε να κρυ­φτεί στο μπά­νιο του σπι­τιού τους.

Η αστυ­νο­μία συνε­χί­ζει να συλ­λέ­γει πλη­ρο­φο­ρί­ες και δείγ­μα­τα DNA από τους συγ­γε­νείς των ανθρώ­πων που συγκα­τα­λέ­γο­νται στους αγνο­ού­με­νους της φονι­κής πυρ­κα­γιάς. Σημειώ­νε­ται πως στην πολυ­κα­τοι­κία των 138 δια­με­ρι­σμά­των διέ­με­ναν περί­που 450 κάτοικοι.

Εν τω μετα­ξύ, από τις αρμό­διες αρχές εστά­λη­σαν ειδι­κοί ψυχο­λό­γοι για τη φρο­ντί­δα των ανθρώ­πων που γλί­τω­σαν από την πύρι­νη λαί­λα­πα, αλλά και των συγ­γε­νών των θυμά­των και των αγνο­ού­με­νων. Θερα­πευ­τές, σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες, θα επι­σκε­φτούν και το νηπια­γω­γείο στο οποίο πήγαι­νε το τρί­χρο­νο αγό­ρι, το ένα από τα δύο παι­διά της οικο­γέ­νειας, της οποί­ας σκο­τώ­θη­καν όλα τα μέλη.

Η πυρ­κα­γιά εκδη­λώ­θη­κε γύρω στις 17:30 (τοπι­κή ώρα, 18:30 ώρα Ελλά­δος) στον 4ο όρο­φο του κτι­ρια­κού συγκρο­τή­μα­τος και εξα­πλώ­θη­κε με απί­στευ­τη ταχύ­τη­τα. «Σαν να ήταν από άχυ­ρο» το κτί­ριο, είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ένας αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας στην ισπα­νι­κή τηλε­ό­ρα­ση. «Ο ισχυ­ρός άνε­μος ήταν ο κύριος παρά­γο­ντας που εξα­πλώ­θη­κε η φωτιά», είπε ο ιδιο­κτή­της γει­το­νι­κού ανθοπωλείου.

Τα αίτια της πυρ­κα­γιάς είναι ακό­μη άγνω­στα. Ωστό­σο εκτι­μά­ται πως η αιτία της ταχύ­τα­της εξά­πλω­σής της σε όλο το κτί­ριο έχει έναν ένο­χο. Σύμ­φω­να με τους ειδι­κούς πρό­κει­ται για το μονω­τι­κό υλι­κό (πολυου­ρε­θά­νη) που είχε χρη­σι­μο­ποι­η­θεί στην πρό­σο­ψή και το οποίο πλέ­ον δεν τοπο­θε­τεί­ται σε κανέ­να νεό­δμη­το κτί­ριο εξαι­τί­ας της επι­κιν­δυ­νό­τη­τάς του. Η 14όροφη πολυ­κα­τοι­κία τυλί­χτη­κε ολο­κλη­ρω­τι­κά στις φλό­γες μέσα σε μισή ώρα και επε­κτά­θη­κε γρή­γο­ρα και σε διπλα­νή δεκα­ό­ρο­φη οικοδομή.

Οι ειδι­κοί υπο­γραμ­μί­ζουν πως η τρα­γω­δία κατα­δει­κνύ­ει την ανά­γκη να γίνουν εκτε­τα­μέ­νοι και σε άλλα κτή­ρια, στα οποία έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί το συγκε­κρι­μέ­νο μονω­τι­κό υλι­κό από πολυου­ρε­θά­νη, το οποίο ήταν αρκε­τά δια­δε­δο­μέ­νο πριν από περί­που δύο δεκαετίες.

Στις αρχές Οκτω­βρί­ου, 13 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους από πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε σε νυχτε­ρι­νό κέντρο δια­σκέ­δα­σης στη Μούρ­θια της νοτιο­α­να­το­λι­κής Ισπανίας.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο