Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καιρός 6/12/2023: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως νωρίς το βράδυ σήμερα

Σε όλη τη χώρα προ­βλέ­πο­νται βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, οι οποί­ες στα­δια­κά από τα δυτι­κά θα εξα­σθε­νή­σουν. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους ισχυ­ρά, έως τις πρω­ι­νές ώρες στο Ιόνιο (κυρί­ως στα νότια), τη δυτι­κή Στε­ρεά, την Πελο­πόν­νη­σο, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης πρό­σκαι­ρα και της Αττι­κής), την Εύβοια, τις Κυκλά­δες και την Κρή­τη, έως νωρίς το από­γευ­μα στη Θεσ­σα­λία (κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα), τις Σπο­ρά­δες, την κεντρι­κή Μακε­δο­νία (κυρί­ως την Πιε­ρία) και μέχρι νωρίς το βρά­δυ στα νησιά του βορεί­ου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδεκάνησα.

Πρό­σκαι­ρες χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά, κυρί­ως στα βορειο­δυ­τι­κά ηπειρωτικά.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στα νότια από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 6 και τοπι­κά έως 7 μπο­φόρ και στα υπό­λοι­πα από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 6 μπο­φόρ στρε­φό­με­νοι στα δυτι­κά και βαθ­μιαία και στα υπό­λοι­πα σε δυτι­κούς με στα­δια­κή εξασθένιση.

Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα σημειώ­σει αξιό­λο­γη μετα­βο­λή. Στα βόρεια θα κυμαν­θεί από 02 έως 12 βαθ­μούς και στην υπό­λοι­πη χώρα από 06 έως 17 και τοπι­κά 18 βαθ­μούς, ενώ στις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα θα φτά­σει τους 20 με 21 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες αρχι­κά στα δυτι­κά και βαθ­μιαία και στα υπό­λοι­πα. Τα φαι­νό­με­να θα είναι τοπι­κά ισχυ­ρά στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία (κυρί­ως Πιε­ρία) έως νωρίς το από­γευ­μα. Πρό­σκαι­ρες χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά. Το μεση­μέ­ρι στα δυτι­κά και βαθ­μιαία και στα υπό­λοι­πα ανα­μέ­νε­ται βελτίωση.

Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί και στα δυτι­κά βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και πρό­σκαι­ρα 6 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξα­σθέ­νι­ση από το μεση­μέ­ρι και από τα δυτικά.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, τοπι­κά ισχυ­ρές έως τις πρω­ι­νές ώρες στο Ιόνιο (κυρί­ως στα νότια), τη δυτι­κή Στε­ρεά και τη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο . Πρό­σκαι­ρες χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα κεντρι­κά και βόρεια ορει­νά. Από τις πρω­ι­νές ώρες ανα­μέ­νε­ται βαθ­μιαία ύφε­ση των φαι­νο­μέ­νων και αργό­τε­ρα βελτίωση.

Ανε­μοι: Νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ και στα νότια δυτι­κοί ίδιας έντα­σης στρε­φό­με­νοι σε βορειο­δυ­τι­κούς ίδιας έντα­σης με βαθ­μιαία εξασθένιση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 5 με 7 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες τοπι­κά ισχυ­ρές έως τις πρω­ι­νές ώρες και βαθ­μιαία βελτίωση.

Ανε­μοι: Νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 και τοπι­κά στα νότια 6 μπο­φόρ στρε­φό­με­νοι από το μεση­μέ­ρι σε δυτι­κούς ίδιας έντα­σης με βαθ­μιαία εξασθένιση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες τοπι­κά ισχυ­ρές έως τις πρω­ι­νές ώρες και βαθ­μιαία βελτίωση.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και τοπι­κά 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες τοπι­κά ισχυ­ρές από τις πρω­ι­νές ώρες έως νωρίς το βρά­δυ και βαθ­μιαία βελτίωση.

Ανε­μοι: Νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ στρε­φό­με­νοι σε δυτι­κούς 4 με 6 με βαθ­μιαία εξασθένιση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 21 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 4 με 6 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες τοπι­κά ισχυ­ρές έως νωρίς το από­γευ­μα κυρί­ως στα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα της Θεσ­σα­λί­ας και στις Σπο­ρά­δες, και βαθ­μιαία βελτίωση.

Ανε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ στρε­φό­με­νοι σε βορειο­δυ­τι­κούς με την ίδια έντα­ση με βαθ­μιαία εξασθένιση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 16 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες πιθα­νώς πρό­σκαι­ρα ισχυ­ρές έως τις πρω­ι­νές ώρες και βαθ­μιαία βελτίωση.

Ανε­μοι: Νότιοι 3 με 5 μπο­φόρ στρε­φό­με­νοι σε βορειο­δυ­τι­κούς ίδιας έντα­σης με βαθ­μιαία εξασθένιση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 17 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες τοπι­κά ισχυ­ρές κυρί­ως στα θαλάσ­σια και παρά­κτια έως νωρίς το από­γευ­μα και βαθ­μιαία βελτίωση.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και πρό­σκαι­ρα 6 μπο­φόρ με βαθ­μιαία εξασθένιση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 13 βαθ­μούς Κελσίου.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο