Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Καταγγέλλει την επιδίωξη της ΕΕ να καθιερώσει επέτειο αντικομμουνισμού και παραχάραξης της Ιστορίας

Σε ανα­κοί­νω­σή της η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ σχε­τι­κά με την επι­χεί­ρη­ση της ΕΕ να καθιε­ρώ­σει επέ­τειο αντι­κομ­μου­νι­σμού και παρα­χά­ρα­ξης της Ιστο­ρί­ας, αναφέρει:

«Ως επέ­τειο χυδαί­ου αντι­κομ­μου­νι­σμού και παρα­χά­ρα­ξης της Ιστο­ρί­ας επι­διώ­κει η ΕΕ, οι αστι­κές τάξεις κι οι κυβερ­νή­σεις τους να καθιε­ρώ­σουν την 23η Αυγού­στου, απο­κα­λώ­ντας την προ­κλη­τι­κά “ημέ­ρα μνή­μης των θυμά­των ολο­κλη­ρω­τι­κών και αυταρ­χι­κών καθεστώτων”.

Με μια απα­ρά­δε­κτη δήλω­σή της μάλι­στα η Πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, Φον Ντερ Λάιεν, επι­διώ­κει να ταυ­τί­σει τον Πού­τιν και την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία με τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση. Εξυ­πη­ρε­τεί έτσι τις σκο­πι­μό­τη­τες του ευρω­α­τλα­ντι­κού στρα­το­πέ­δου που ανα­γο­ρεύ­ει την ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση με τη Ρωσία στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας σε δήθεν «μάχη μετα­ξύ δημο­κρα­τί­ας και αυταρχισμού».

Η καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία δεν έχει καμία σχέ­ση με τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση. Οι Γκορ­μπα­τσόφ, Γιέλ­τσιν, Πού­τιν έπαιρ­ναν “βρο­χή” τα χει­ρο­κρο­τή­μα­τα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, όταν πρω­τα­γω­νι­στού­σαν στη διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ. Όλοι τους μαζί δια­κή­ρυτ­ταν τότε το “επί γης ειρή­νη’ που δια­ψεύ­στη­κε πολύ γρή­γο­ρα από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και επεμ­βά­σεις που αιμα­το­κύ­λι­σαν και συνε­χί­ζουν να αιμα­το­κυ­λούν λαούς, ανά­με­σά τους κι αυτούς που στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση ζού­σαν για πολ­λές δεκα­ε­τί­ες αδελ­φω­μέ­νοι. Η σημε­ρι­νή  Ρωσία όπως κι ο Πού­τιν είναι “σάρ­κα από τη σάρ­κα” του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος που υπη­ρε­τεί κι η ΕΕ. Και οι δύο πλευ­ρές της σύγκρου­σης, ευρω­α­τλα­ντι­κοί και Ρωσία, είναι συνέ­νο­χοι για τα πολε­μι­κά σφα­γεία, τα αντι­λαϊ­κά μέτρα. Πρι­μο­δο­τούν τον αντι­κομ­μου­νι­σμό που θρέ­φει μετα­ξύ άλλων και την ακροδεξιά.

Όσο τα αδιέ­ξο­δα του καπι­τα­λι­σμού, ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος, η προ­σφυ­γιά, οι καπι­τα­λι­στι­κές κρί­σεις, η αύξη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης, η φτώ­χεια, η ακρί­βεια, τσα­κί­ζουν όλο και περισ­σό­τε­ρο τους λαούς, τόσο οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις και οι δια­κρα­τι­κές ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις τους προ­σπα­θούν να δια­στρε­βλώ­σουν και να συκο­φα­ντή­σουν τη μόνη πραγ­μα­τι­κή διέ­ξο­δο από αυτή τη βαρ­βα­ρό­τη­τα, το σοσια­λι­σμό-κομ­μου­νι­σμό.  Θα επι­χει­ρούν να μειώ­σουν την τερά­στια συνει­σφο­ρά του και προ­κλη­τι­κά να τον εξι­σώ­σουν με το τέρας του φασι­σμού, “βιά­ζο­ντας” την ιστο­ρι­κή αλή­θεια. Στην ίδια κατεύ­θυν­ση παίρ­νουν μέτρα για να θωρα­κί­σουν την εξου­σία τους, με απα­γο­ρεύ­σεις Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των και συμ­βό­λων, φυλα­κί­ζο­ντας κομ­μου­νι­στές και ριζο­σπά­στες αγω­νι­στές, επι­διώ­κο­ντας να ποι­νι­κο­ποι­ή­σουν την ταξι­κή πάλη και τις εργα­τι­κές-λαϊ­κές διεκδικήσεις.

Οι αστι­κοί μηχα­νι­σμοί των υπο­κλο­πών, των παρα­κο­λου­θή­σε­ων, του φακε­λώ­μα­τος στο πλαί­σιο ενός τερα­τώ­δους νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου οδη­γιών της ΕΕ και νόμων των κρα­τών-μελών, ενά­ντια στους λαούς, στο εργα­τι­κό, λαϊ­κό κίνη­μα είναι ακό­μα ένα παρά­δειγ­μα για το τι σημαί­νει αστι­κή δημο­κρα­τία, δηλα­δή δικτα­το­ρία του κεφαλαίου.

Οι προ­σπά­θειες των καπι­τα­λι­στών και των επι­τε­λεί­ων τους είναι μάταιες. Η κοι­νω­νι­κή εξέ­λι­ξη δεν στα­μα­τά. Το μέλ­λον των λαών δεν είναι οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί πόλε­μοι, οι κρί­σεις, η φτώ­χεια, η εκμε­τάλ­λευ­ση κι η εξα­θλί­ω­ση, οι παρα­κο­λου­θή­σεις. Ο σοσια­λι­σμός είναι το μέλ­λον και έχει απο­δεί­ξει ότι μπο­ρεί να εγγυ­η­θεί τις εργα­τι­κές-λαϊ­κές ανά­γκες. Οι λαοί μπο­ρούν να συνει­δη­το­ποι­ή­σουν τη δύνα­μή τους και σαν το απο­φα­σί­σουν να στεί­λουν το σάπιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα στο χρο­νο­ντού­λα­πο της ιστο­ρί­ας, γυρί­ζο­ντας σελί­δα στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας, χτί­ζο­ντας έναν κόσμο όχι στο μέτρο του καπι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους, αλλά “στο μπόι των ονεί­ρων και των ανθρώπων”».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο