Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ — Κώστας Παπαδάκης: Στην κλιμάκωση του πολέμου συμβάλλει η κυβέρνηση με τις βάσεις και τις κυρώσεις

Στην κλι­μά­κω­ση του πολέ­μου συμ­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση με την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού στην Ουκρα­νία, με τις διευ­κο­λύν­σεις των ΝΑΤΟι­κών από τις βάσεις και με τις κυρώ­σεις, οι οποί­ες μετα­κυ­λί­ο­νται στους λαούς, τόνι­σε ο Κώστας Παπα­δά­κης, ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, μιλώ­ντας το πρωί της Τρί­της στο «Open».

Σημεί­ω­σε πως οι αιτί­ες του πολέ­μου είναι η Ενέρ­γεια, τα μερί­δια αγο­ρών και οι δρό­μοι μετα­φο­ράς.

Όπως είπε, ο ουκρα­νι­κός λαός έχει βρε­θεί ανά­με­σα σε δύο ισχυ­ρά μπλοκ και η Ουκρα­νία πλη­ρώ­νει τη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της με το ΝΑΤΟ. Ανέ­φε­ρε πως και η Ελλά­δα θα πλη­ρώ­σει το ίδιο τίμη­μα με τη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της και πρό­σθε­σε πως το να είσαι το πρω­το­πα­λί­κα­ρο του ΝΑΤΟ δεν είναι ασφα­λές, όπως μας λένε.

Για την ακρί­βεια στην Ενέρ­γεια, σημεί­ω­σε ότι αιτία δεν είναι μόνο ο πόλε­μος καθώς οι τιμές είχαν εκτο­ξευ­θεί πριν με την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση, το πανά­κρι­βο εισα­γό­με­νο φυσι­κό αέριο, την «πρά­σι­νη μετά­βα­ση» και το χρη­μα­τι­στή­ριο ρύπων που όλες οι κυβερ­νή­σεις είχαν ενερ­γο­ποι­ή­σει. Ανέ­φε­ρε ότι με τη μετα­φο­ρά του ακρι­βό­τε­ρου υγρο­ποι­η­μέ­νου φυσι­κού αερί­ου (LNG) θα κερ­δί­ζουν οι εφο­πλι­στές και θα πλη­ρώ­νει ο λαός.

Έθε­σε το ερώ­τη­μα για­τί δεν είναι «πρά­σι­νο» το υδροη­λε­κτρι­κό έργο και η γεω­θερ­μία που θα μπο­ρού­σαν να αξιο­ποι­η­θούν υπέρ του λαού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο